KNOWING US

ทีมงานมีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องรวมถึงมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับอาคารเขียวและมาตรฐานฉลากสินค้าจึงมั่นใจได้ว่าสามารถดำเนินการให้คำปรึกษาการขอรับรองอาคารเขียวแก่เจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ และผู้รับเหมา อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา ประกอบด้วยวิศวกร สถาปนิก และนักวัสดุศาสตร์ที่เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการขอรับรองอาคารเขียวมาตรฐาน LEED ของประเทศสหรัฐอมริกา ทั้งประเภทอาคารใหม่ และอาคารที่อยู่ระหว่างใช้งานที่ได้รับการรับรองระดับ Platinum มาแล้ว นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ในการขอการรับรองประเภท LEED for Commercial Interior และมาตรฐานอาคารเขียว TREE-NC ของสถาบันอาคารเขียวไทยอีกด้วย

เอสซีจี ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและได้จัดตั้งหน่วยงาน SCG Green Building Solution ขึ้นมาเพื่อดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษาทั้งด้านสินค้าและบริการแบบครบวงจรในการขอรับรองมาตรฐานอาคารเขียว

SCG Green Building Solution ผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเรื่องสิ่งปลูกสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล โดยให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่ศึกษาความเป็นไปได้ ตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้คำปรึกษาด้านการใช้วัสดุที่เหมาะสม ตลอดจนให้คำปรึกษาการยื่นขอการรับรองมาตรฐานอาคารเขียวโดยบริการเสมือนเพื่อนคู่คิดที่อยู่เคียงข้างความสำเร็จของลูกค้าอย่างยั่งยืน

SCG Green Building Solution
มีความเชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานอาคารเขียว เนื่องจาก SCG เป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง

SCG Green Building Solution specializes in offering advice on products and building materials for green building due to our expertise in manufacturing eco-friendly products.

GREEN SERVICE
เราให้บริการครอบคลุมในทุกความต้องการของลูกค้า

 • Green Product Consultant

  บริการให้คำปรึกษาด้านการใช้งานวัสดุก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับอาคารเขียว รวมถึงการใช้งานสินค้า ครอบคลุมทั้งสินค้า SCG และสินค้าอื่นๆ ทั้งในส่วนของงานโครงสร้าง และงานตกแต่ง รวมถึงการแนะนำสินค้าที่ได้รับรองฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทต่างๆ

 • Project Feasibility Study

  บริการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการที่ต้องการขอการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว โดยการตรวจสอบโครงสร้างการออกแบบตัวอาคารและระบบการบริหารจัดการอาคาร จากนั้นจึงทำการวิเคราะห์และนำเสนอแนวทางเพื่อการผลักดันให้รูปแบบอาคารเป็นไปตามแบบมาตรฐานอาคารเขียวที่ถูกต้อง

 • Green Building Certification

  บริการให้คำปรึกษาการขอรับรองมาตรฐานอาคารเขียวทั้งตามมาตรฐาน LEED และ TREES แบบครบวงจร พร้อมจัดทำเอกสารในการขอรับรองมาตรฐานอาคารเขียว

 • Building Energy Modeling

  บริการจำลองสภาพการใช้พลังงานของอาคารด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น eQuest, TRACE700, HAP และ BEC เพื่อทำ Building Energy Modeling ของตัวอาคารให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานอาคารเขียว

 • Energy Saving Measurement and Verification

  บริการตรวจสอบผลการประหยัดพลังงานซึ่งจะช่วยให้อาคารที่ลงทุนด้านการประหยัดพลังงานตามแบบของอาคารเขียว ได้ทราบถึงผลการประหยัดพลังงานของอาคารว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่

 • Commissioning

  บริการทดสอบและปรับแต่งระบบของอาคาร เพื่อให้เจ้าของโครงการได้มั่นใจว่าระบบของอาคารสามารถทำงานได้ตามมาตรฐานอาคารเขียว

 • Energy Audit

  บริการตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานเพื่อการเสนอมาตรการอนุรักษ์ ทำให้มีข้อมูลที่จะตัดสินใจลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับอาคารที่อยู่ในระหว่างการใช้งาน

GREEN PROJECT REFERENCE

GREEN BUILDING STANDARD

ตัวชี้วัดที่บ่งบอกได้ดีที่สุดว่าอาคารหนึ่งๆ เป็น “อาคารเขียว” หรือไม่ ย่อมต้องเป็นมาตรฐานที่เป็นยอมรับ และวัดผลได้อย่างแท้จริง ระบบการประเมิน LEED และ TREES เป็นหลักการที่นำทางให้กับการก่อสร้างอาคารที่ยั่งยืนได้เป็นอย่างดี


LEED [Leadership in Energy and Environmental Design]

มาตรฐานการประเมินอาคารเขียว ที่ได้รับการยอมรับ แพร่หลายมากที่สุดทั่วโลก จาก U.S. Green Building Council (USGBC) มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของอาคาร และช่วยลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของผู้ใช้อาคารตลอดวงจรชีวิตของอาคารโดยหลักเกณฑ์พิจารณาเพื่อประเมินระดับการรับรอง มีดังนี้


 • การใช้ประโยชน์จากที่ตั้งอย่างยั่งยืน

  การสร้างผลกระทบต่อที่ตั้งอาคารต่ำ ช่วยลดการใช้รถส่วนตัว เพิ่มพื้นที่เปิดโล่งสีเขียว ลดการเกิดน้ำท่วมล้น ลดปรากฏการณ์เมืองร้อนและลดการก่อมลภาวะทางแสง
 • ประสิทธิภาพการใช้น้ำ

  ลดความต้องการใช้น้ำประปาในพื้นที่ภูมิสถาปตยกรรม ลดความต้องการน้ำประปาในการชำระล้างโถสุขภัณฑ์และโถปัสสาวะ ลดการใช้น้ำโดยรวมภายในอาคาร
 • พลังงาน และบรรยากาศ

  การช่วยลดการใช้พลังงานของอาคาร สนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนการตรวจสอบการใช้พลังานของอาคารที่เป็นระบบ สารทำความเย็นที่ส่งผลกระทบต่ำ การซื้อพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่ผ่านการรับรองว่าผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
 • วัสดุ และทรัพยากร

  การเลือกใช้วัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้าง คือ มีการเตรียมพื้นที่คัดแยกขยะเพื่อ การรีไซเคิล การนำอาคารหรือองค์ประกอบของอาคารมาใช้ใหม่ การลดขยะจากการก่อสร้าง การใช้วัสดุรีไซเคิล การใช้วัสดุพื้นถิ่น การใช้วัสดุปลูกทดแทนได้เร็ว และการใช้ไม้ที่ผ่านการรับรองว่ามาจากป่าทดแทนที่มีการรับรอง
 • คุณภาพสภาพแวดล้อมภายในอาคาร

  คือ การควบคุมสภาวะอากาศภายในอาคารเพื่อสภาวะอยู่สบายและสุขภาพที่ดีของผู้ใช้อาคาร โดยพิจารณาในเรื่องการระบายอากาศการดำเนินการจัดการกับมลภาวะทางอากาศ ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในระหว่างการก่อสร้างและระหว่างการใช้งานอาคาร
 • ลำดับความสำคัญของท้องถิ่น

  เนื่องจากปัญหาทางสิ่งแวดล้อมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นจึงต้องมีการเน้นย้ำถึงความสำคัญในแต่ละท้องถิ่น โดยการทำคะแนนในหัวข้อนี้ จะได้รับคะแนนทันทีถ้าดำเนินการตามหัวข้อที่กำหนด
 • นวัตกรรมในการออกแบบ

  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการออกแบบอาคารด้วยรูปแบบใหม่และการมีวิธีการหรือหลักเกณฑ์ใหม่ๆ มาใช้ในการทำอาคารที่ยั่งยืน Sustainable Building ทำได้โดยการนำวิธีหรือผลิตภัณฑ์ ที่ไม่มีกำหนดในมาตรฐานมาใช้ รวมถึงการทำได้มากกว่าเกณฑ์กำหนดและการมี LEED AP เป็นสมาชิกในทีมด้วยLEED มีการรับรองคุณภาพ 4 ระดับ
หากระดับการรับรองคุณภาพยิ่งสูง อาคารจะยิ่งมีประสิทธิภาพมากและยั่งยืนยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันคะแนนการรับรองของ LEED Version3 (2009)TREES [Leadership in Energy and Environmental Design]

เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทยโดยสถาบันอาคารเขียวไทย TREES CRITERIA หลักเกณฑ์ในการประเมินระดับการรับรองอาคารเขียวไทย

 • การบริหารจัดการอาคาร

  การดำเนินการเข้าสู่การเป็นอาคารเขียวจะไม่สามารถสำเร็จได้ หากปราศจากความร่วมมือของทุกฝ่าย การแสดงเจตนารมณ์และจุดยืนในการสร้างอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่สร้างมลพิษให้กับบริบทโดยรอบ นับเป็นวิธีการสื่อสารที่ดีกับสังคมเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับทุกฝ่าย การเป็นอาคารเขียวนั้นต้องมีการกำหนดแนวทางการดำเนินการทั้งในส่วนของการใช้งานคือการสร้างความเข้าใจให้กับผู้ใช้อาคารเพื่อให้ใช้งานอาคารได้ยอ่างถูกต้อง การวางแผนการบริหารจัดการ และบำรุงรักษาอาคารอย่างหมาะสม และการตรวจสอบ และประเมินตลอดช่วงอายุการใช้งานของอาคาร

 • ผังบริเวณและภูมิทัศน์

  การเลือกพื้นที่ก่อสร้างและการพัฒนาพื้นที่ก่อสร้างอย่างเหมาะสมเป็นกระบวนการขั้นแรก ที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการก่อสร้างอาคารใหม่ คะแนนในหมวดนี้เน้นการคำนึงถึง การหลีกเลี่ยง และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการออกแบบวางผังอาคาร การออกแบบ และก่อสร้างภูมิทัศน์และพื้นที่ภายนอกอาคาร การเลือกวัสดุและวัสดุพืชพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ โดยคำนึงถึงผลระยะยาวเพื่อความยั่งยืนของโครงการ

 • การประหยัดน้ำ

  การประหยัดน้ำประปา และการใช้น้ำประปาอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหนทางหนึ่งที่สามารถช่วยปัญหาการขาดแคลนน้ำในอนาคต การเลือกใช้สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำประหยัดน้ำ หรือผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวทดแทนการใช้ผลิตภัณฑ์แบบทั่วไปจะช่วยลดการใช้น้ำประปาลงได้อย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงการกักเก็บน้ำฝนเพื่อใช้ในบางส่วนของโครงการเพื่อทดแทนน้ำประปาและการติดตั้งมาตวัดน้ำย่อย ที่ช่วยให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 • พลังงานและบรรยากาศ

  TREES-NC ให้คะแนนสูงสุดสำหรับหมวดพลังงานและบรรยากาศ โดยครอบคลุม ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนประเภทต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการ นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงสารทำความเย็นที่อยู่ในระบบปรับอากาศ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อบรรยากาศและภาวะเรือนกระจกหากไม่เลือกสารทำความเย็นที่เหมาะสม

 • วัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้าง

  ขยะซึ่งเกิดจากภาคการก่อสร้างนั้นมีปริมาณมากทั้งจากกระบวนการการใช้งานอาคารและกระบวนการก่อสร้างอาคาร อีกทั้งการก่อสร้างอาคารนั้นจำต้องใช้ทรัพยากรเป็นปริมาณมหาศาล ซึ่งทั้งขยะและการใช้ทรัพยากรส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มขึ้นของมลภาวะและการทำลายธรรมชาติ

 • คุณภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร

  เกณฑ์การประเมินในส่วนของสภาพแวดล้อมภายใน มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ทั้งทางด้าน สภาวะน่าสบาย แสงธรรมชาติ และวิว ตลอดจนคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดี ไม่มีการสะสมของสารพิษหรือสิ่งปนเปื้นต่างๆ โดยการกำหนดแนวทางการออกแบบและเลือกใช้ระบบอาคารที่เหมาะสม การเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพไม่มีการปล่อยสารเคมีที่เป็นอันตราย

 • การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

  มาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อสร้างเป็นมาตรการสำคัญที่จำเป็นที่ผู้ออกแบบและผู้เกี่ยวข้องต้องคำนึงถึง ตั้งแต่เริ่มกระบวนการอกกแบบและก่อสร้าง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบระยะยาวต่อระบบนิเวศวิทยา และสุขภาวะและสุขภาพของมนุษย์

 • นวัตกรรม

  แม้ว่า TREES จะมีเกณฑ์การประเมินประเด็นทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมแต่ยังมีประเด็นที่สำคัญอีกมากมายไม่ได้ถูกระบุไว้ในเกณฑ์ TREES หมวดนวัตกรรมจึงเป็นหมวดที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาคารที่เข้าร่วมประเมินได้นำเสนอหัวข้อคะแนนที่เหมาะกับโครงการของตน เพื่อทำคะแนนในหมวดนี้ นอกจากนี้การทำคะแนนในหมวด GI ยังสามารถทำได้ด้วยการทำคะแนนพิเศษตามที่ระบุไว้ในแต่ละหัวข้อคะแนน โดยคะแนนพิเศษเหล่านี้จะทำได้เมื่อสามารถแสดงประสิทธิภาพตามหมวดต่างๆเกินกว่าที่ระบุไว้ระดับหนึ่ง

TREES [Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability]

ระบบประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งถูกพัฒนาโดยสถาบันอาคารเขียวไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2555 ด้วยความร่วมมือระหว่างวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีหลักเกณฑ์ในการประเมิน ดังนี้

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ