View : 500

ในวงการออกแบบก่อสร้าง คำว่า “Green” หรือ “Eco” ไม่ใช่เรื่องใหม่ ขึ้นอยู่ว่าใครจะนำแนวคิดเหล่านี้ไปใช้ในการออกแบบก่อสร้างสถาปัตยกรรมอย่างจริงจังหรือไม่เท่านั้น โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมของหน่วยงานพาณิชย์ที่จะต้องคำนึงถึงผลกำไร และการลดต้นทุนเป็นหลัก แต่สำหรับ “SCG” เป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านนวัตกรรม (Innovation) ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยให้ความสำคัญตั้งแต่ภายในไปจนถึงภายนอกองค์กร ผนวกกับสิ่งที่ SCG ได้เรียนรู้และสั่งสมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลาถึง 100 ปี ทั้งหมดมีเป้าหมายเดียวคือ เพื่อให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) ดังนั้น การออกแบบก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ได้ชื่อว่า “อนุรักษ์พลังงาน” และ “รักษาสิ่งแวดล้อม” จึงเป็นหนึ่งในภารกิจที่ SCG ให้ความสำคัญ
 
จากแนวคิดดังกล่าว เป็นที่มาของการปรับปรุงอาคารสำนักงานใหญ่ 1, 2 และอาคาร 5 จากอาคารเก่าแก่อายุกว่า 30 ปี มาเป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน LEED* ในระดับ Platinum ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดรายแรกในอาเซียน และล่าสุด SCG ยังสานต่อเจตนารมย์ในการพัฒนาองค์กรสู่การเป็น Innovative Organization ชั้นนำ ด้วยการออกแบบก่อสร้าง “อาคารสำนักงานใหญ่ 3” ที่ไม่เพียงสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อทุกคนในองค์กร แต่เพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง
 
แนวคิดภาพลักษณ์อาคาร
 
Design 103 International Ltd (D103i) ผู้ออกแบบ ได้นำแบบเดิมที่เคยออกแบบไว้มาทบทวนและปรับใช้ให้เข้ากับสภาพปัจจุบัน ประกอบกับการได้รับอิทธิพลจากรูปแบบและการใช้งานภายในของอาคารสำนักงานใหญ่ 1 และ 2 โดยนำเส้นแนวนอนและสีขาวที่ปรากฏทางกายภาพมาใช้กับอาคารหลังใหม่ เพื่อเผยให้เห็นถึงนโยบายของบริษัทผ่านการออกแบบสถาปัตยกรรมอาคารประหยัดพลังงาน รวมทั้งแนวคิด “Out of Box” มีจุดเด่นอยูที่ความต่อเนื่องของเส้นโค้งแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหว ซึ่งมีผลต่อความคิดสร้างสรรค์และผ่อนคลายต่อผู้ใช้อาคาร
 
นวัตกรรมอาคารเขียวสุดล้ำ
 
อาคารสำนักงานใหญ่ 3 ใส่แนวคิดเรื่องอาคารเขียว (Green Building) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานให้อยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี มีความสุขกับการทำงาน ลดผลกระทบที่เกิดจากการใช้อาคาร รวมทั้งเพื่อดูแลและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมี “คณะทำงานพัฒนาพื้นที่และที่ดินสำนักงานใหญ่ บางซื่อ” เป็นผู้ดูแล ซึ่งมีคุณขจรเดช แสงสุพรรณ President SCG Cement-Building Materials เป็นประธาน จึงมีการออกแบบอาคารโดยคำนึงถึงการประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสูงสุด ตามมาตรฐานอาคารเขียว LEED อาทิเช่น
 
การใช้ประโยชน์จากที่ตั้งอย่างยั่งยืน - ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์โดยสนับสนุนให้พนักงานลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว หันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟหรือรถไฟฟ้า MRT ที่ตั้งอยู่ใกล้กับสำนักงานแทน  สนับสนุนการใช้รถจักรยาน โดยจัดเตรียมที่จอดรถและที่อาบน้ำไว้ให้ นอกจากนี้ยังสำรองที่จอดเฉพาะสำหรับรถคาร์พูล (Car Pool) และอีโค่คาร์ (Eco Car) อีกด้วย
 
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ – ลดการใช้น้ำประปา โดยติดตั้งก๊อกน้ำและสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ พร้อมทั้งมีการนำน้ำ Recycle มาใช้เพื่อชำระล้างโถสุขภัณฑ์ โถปัสสาวะชาย และมีการเก็บกักน้ำฝนมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้
 
การบริหารจัดการพลังงานและบรรยากาศ – เลือกใช้ระบบทำความเย็นประสิทธิภาพสูงไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยเลือกใช้สารทำความเย็นที่มีค่า GWP & ODP ต่ำ (Global Warming Potential & Ozone Depletion Potential) ประเภท Non-Chlorofluorocarbon (Non-CFC) การติดตั้งกระจกโดยรอบอาคาร เป็นการนำแสงธรรมชาติมาใช้เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า อีกทั้งยังให้พนักงานทำงานได้อย่างมีความสุข เพราะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ภายนอกได้ กระจกที่ใช้เป็นกระจก Low-E** มีประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนได้อย่างดี หรือการใช้ลิฟท์แบบ Hall Call Destination Control*** นอกจากนี้ยังมีการติดตั้ง Solar Cell บริเวณหลังคาอาคารจอดรถเพื่อนำมาเป็นพลังงานไฟฟ้าในอาคาร เป็นต้น
 
ใช้วัสดุและทรัพยากรอย่างมีคุณค่า – โดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีมาตรฐานการรับรอง เช่น ฉลากเขียว, SCG eco value อาทิ กระเบื้องเซรามิคปูพื้นผนัง COTTO ที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลสูงถึง 60% และแผ่นดูดซับเสียงจาก Siam Fiber Glass ที่ประกอบด้วยวัสดุรีไซเคิลอย่างน้อย 80% การใช้ผลิตภัณฑ์ลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารอย่าง CPAC Block ที่มีค่า SRI****  สูง นอกจากนี้ยังมีการใช้ไม้จากป่าปลูกเพื่อจะได้ไม่เป็นการทำลายต้นไม้ธรรมชาติ รวมถึงการเลือกใช้สินค้าจากภายในประเทศเพื่อลดการขนส่งและประหยัดพลังงาน ที่สำคัญคือ การจัดการของเสียจากการก่อสร้าง กำหนดให้มีการแยกประเภทและกองเก็บให้ชัดเจน อาทิ แผ่นกระเบื้องที่รื้อถอนออกมา เฟรมโลหะ แผ่นกระจก หรือแม้แต่การนำหัวเสาเข็มก่อสร้างส่วนเกินที่ตัดแยกออกมาและนำกลับไปรีไซเคิล รวมถึงบริจาคเป็นวัสดุก่อสร้างให้กับหน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
 
การควบคุมคุณภาพอากาศในอาคาร – ติดตั้งพรมดักฝุ่น รวมถึงการติดตั้งระบบกรองอากาศในระดับที่สามารถกรองฝุ่นและเชื้อราออกจากระบบ ช่วยลดปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจของผู้ใช้อาคาร และมีการเลือกใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์ที่มีค่า VOCs***** ต่ำ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้อาคารอีกด้วย
 
รูปทรงภายนอกที่มีความทันสมัยแปลกตา เส้นสายอิสระ “Freeform” สื่อถึงความเป็น SCG ที่ไม่ยึดติดอยู่ในกรอบ ประกอบกับการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการประหยัดพลังงาน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาคารสำนักงานใหญ่ 3 นี้ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน LEED ระดับ Platinum ดังเช่นที่ผ่านมา
 
**กระจก LOW-E มาจากคำว่า “Low emissivity” ซึ่งกระจกชนิดนี้มีการเคลือบสารฉนวนกันรังสีความร้อนไว้ด้านในของกระจก รวมกับประสิทธิภาพของช่องว่างอากาศ ทำให้สามารถควบคุมปริมาณความร้อนที่จะเข้าสู่ภายในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
***Hall Call Destination Control นวัตกรรมของระบบลิฟต์สำหรับอาคารสูงและอาคารสูงพิเศษ ที่เรียกว่า “ระบบควบคุมลิฟต์แบบโถงเรียกใช้งาน”
 
****SRI (Solar Reflectance Index) คือ ดัชนีการสะท้อนรังสีดวงอาทิตย์ ซึ่งวัสดุที่มีค่า SRI สูง มีแนวโน้มที่จะเย็นกว่าวัสดุที่มีค่า SRI ต่ำ
 
*****VOCs (Volatile Organic Compounds) คือ ไอระเหยที่เป็นพิษในอากาศที่องค์การอนามัยโลกและสหภาพยุโรปให้ความสำคัญ เนื่องจากมีผลกระทบต่อทางเดินหายใจและก่อมะเร็งเรื่อง: SCG Experience

นวัตกรรมอาคารเขียวสุดล้ำ

เรื่อง: SCG Experience

นวัตกรรมอาคารเขียวสุดล้ำ

ในวงการออกแบบก่อสร้าง คำว่า “Green” หรือ “Eco” ไม่ใช่เรื่องใหม่ ขึ้นอยู่ว่าใครจะนำแนวคิดเหล่านี้ไปใช้ในการออกแบบก่อสร้างสถาปัตยกรรมอย่างจริงจังหรือไม่เท่านั้น โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมของหน่วยงานพาณิชย์ที่จะต้องคำนึงถึงผลกำไร และการลดต้นทุนเป็นหลัก แต่สำหรับ “SCG” เป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านนวัตกรรม (Innovation) ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยให้ความสำคัญตั้งแต่ภายในไปจนถึงภายนอกองค์กร ผนวกกับสิ่งที่ SCG ได้เรียนรู้และสั่งสมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลาถึง 100 ปี ทั้งหมดมีเป้าหมายเดียวคือ เพื่อให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) ดังนั้น การออกแบบก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ได้ชื่อว่า “อนุรักษ์พลังงาน” และ “รักษาสิ่งแวดล้อม” จึงเป็นหนึ่งในภารกิจที่ SCG ให้ความสำคัญ
 
จากแนวคิดดังกล่าว เป็นที่มาของการปรับปรุงอาคารสำนักงานใหญ่ 1, 2 และอาคาร 5 จากอาคารเก่าแก่อายุกว่า 30 ปี มาเป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน LEED* ในระดับ Platinum ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดรายแรกในอาเซียน และล่าสุด SCG ยังสานต่อเจตนารมย์ในการพัฒนาองค์กรสู่การเป็น Innovative Organization ชั้นนำ ด้วยการออกแบบก่อสร้าง “อาคารสำนักงานใหญ่ 3” ที่ไม่เพียงสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อทุกคนในองค์กร แต่เพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง
 
แนวคิดภาพลักษณ์อาคาร
 
Design 103 International Ltd (D103i) ผู้ออกแบบ ได้นำแบบเดิมที่เคยออกแบบไว้มาทบทวนและปรับใช้ให้เข้ากับสภาพปัจจุบัน ประกอบกับการได้รับอิทธิพลจากรูปแบบและการใช้งานภายในของอาคารสำนักงานใหญ่ 1 และ 2 โดยนำเส้นแนวนอนและสีขาวที่ปรากฏทางกายภาพมาใช้กับอาคารหลังใหม่ เพื่อเผยให้เห็นถึงนโยบายของบริษัทผ่านการออกแบบสถาปัตยกรรมอาคารประหยัดพลังงาน รวมทั้งแนวคิด “Out of Box” มีจุดเด่นอยูที่ความต่อเนื่องของเส้นโค้งแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหว ซึ่งมีผลต่อความคิดสร้างสรรค์และผ่อนคลายต่อผู้ใช้อาคาร
 
นวัตกรรมอาคารเขียวสุดล้ำ
 
อาคารสำนักงานใหญ่ 3 ใส่แนวคิดเรื่องอาคารเขียว (Green Building) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานให้อยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี มีความสุขกับการทำงาน ลดผลกระทบที่เกิดจากการใช้อาคาร รวมทั้งเพื่อดูแลและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมี “คณะทำงานพัฒนาพื้นที่และที่ดินสำนักงานใหญ่ บางซื่อ” เป็นผู้ดูแล ซึ่งมีคุณขจรเดช แสงสุพรรณ President SCG Cement-Building Materials เป็นประธาน จึงมีการออกแบบอาคารโดยคำนึงถึงการประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสูงสุด ตามมาตรฐานอาคารเขียว LEED อาทิเช่น
 
การใช้ประโยชน์จากที่ตั้งอย่างยั่งยืน - ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์โดยสนับสนุนให้พนักงานลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว หันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟหรือรถไฟฟ้า MRT ที่ตั้งอยู่ใกล้กับสำนักงานแทน  สนับสนุนการใช้รถจักรยาน โดยจัดเตรียมที่จอดรถและที่อาบน้ำไว้ให้ นอกจากนี้ยังสำรองที่จอดเฉพาะสำหรับรถคาร์พูล (Car Pool) และอีโค่คาร์ (Eco Car) อีกด้วย
 
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ – ลดการใช้น้ำประปา โดยติดตั้งก๊อกน้ำและสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ พร้อมทั้งมีการนำน้ำ Recycle มาใช้เพื่อชำระล้างโถสุขภัณฑ์ โถปัสสาวะชาย และมีการเก็บกักน้ำฝนมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้
 
การบริหารจัดการพลังงานและบรรยากาศ – เลือกใช้ระบบทำความเย็นประสิทธิภาพสูงไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยเลือกใช้สารทำความเย็นที่มีค่า GWP & ODP ต่ำ (Global Warming Potential & Ozone Depletion Potential) ประเภท Non-Chlorofluorocarbon (Non-CFC) การติดตั้งกระจกโดยรอบอาคาร เป็นการนำแสงธรรมชาติมาใช้เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า อีกทั้งยังให้พนักงานทำงานได้อย่างมีความสุข เพราะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ภายนอกได้ กระจกที่ใช้เป็นกระจก Low-E** มีประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนได้อย่างดี หรือการใช้ลิฟท์แบบ Hall Call Destination Control*** นอกจากนี้ยังมีการติดตั้ง Solar Cell บริเวณหลังคาอาคารจอดรถเพื่อนำมาเป็นพลังงานไฟฟ้าในอาคาร เป็นต้น
 
ใช้วัสดุและทรัพยากรอย่างมีคุณค่า – โดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีมาตรฐานการรับรอง เช่น ฉลากเขียว, SCG eco value อาทิ กระเบื้องเซรามิคปูพื้นผนัง COTTO ที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลสูงถึง 60% และแผ่นดูดซับเสียงจาก Siam Fiber Glass ที่ประกอบด้วยวัสดุรีไซเคิลอย่างน้อย 80% การใช้ผลิตภัณฑ์ลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารอย่าง CPAC Block ที่มีค่า SRI****  สูง นอกจากนี้ยังมีการใช้ไม้จากป่าปลูกเพื่อจะได้ไม่เป็นการทำลายต้นไม้ธรรมชาติ รวมถึงการเลือกใช้สินค้าจากภายในประเทศเพื่อลดการขนส่งและประหยัดพลังงาน ที่สำคัญคือ การจัดการของเสียจากการก่อสร้าง กำหนดให้มีการแยกประเภทและกองเก็บให้ชัดเจน อาทิ แผ่นกระเบื้องที่รื้อถอนออกมา เฟรมโลหะ แผ่นกระจก หรือแม้แต่การนำหัวเสาเข็มก่อสร้างส่วนเกินที่ตัดแยกออกมาและนำกลับไปรีไซเคิล รวมถึงบริจาคเป็นวัสดุก่อสร้างให้กับหน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
 
การควบคุมคุณภาพอากาศในอาคาร – ติดตั้งพรมดักฝุ่น รวมถึงการติดตั้งระบบกรองอากาศในระดับที่สามารถกรองฝุ่นและเชื้อราออกจากระบบ ช่วยลดปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจของผู้ใช้อาคาร และมีการเลือกใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์ที่มีค่า VOCs***** ต่ำ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้อาคารอีกด้วย
 
รูปทรงภายนอกที่มีความทันสมัยแปลกตา เส้นสายอิสระ “Freeform” สื่อถึงความเป็น SCG ที่ไม่ยึดติดอยู่ในกรอบ ประกอบกับการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการประหยัดพลังงาน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาคารสำนักงานใหญ่ 3 นี้ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน LEED ระดับ Platinum ดังเช่นที่ผ่านมา
 
**กระจก LOW-E มาจากคำว่า “Low emissivity” ซึ่งกระจกชนิดนี้มีการเคลือบสารฉนวนกันรังสีความร้อนไว้ด้านในของกระจก รวมกับประสิทธิภาพของช่องว่างอากาศ ทำให้สามารถควบคุมปริมาณความร้อนที่จะเข้าสู่ภายในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
***Hall Call Destination Control นวัตกรรมของระบบลิฟต์สำหรับอาคารสูงและอาคารสูงพิเศษ ที่เรียกว่า “ระบบควบคุมลิฟต์แบบโถงเรียกใช้งาน”
 
****SRI (Solar Reflectance Index) คือ ดัชนีการสะท้อนรังสีดวงอาทิตย์ ซึ่งวัสดุที่มีค่า SRI สูง มีแนวโน้มที่จะเย็นกว่าวัสดุที่มีค่า SRI ต่ำ
 
*****VOCs (Volatile Organic Compounds) คือ ไอระเหยที่เป็นพิษในอากาศที่องค์การอนามัยโลกและสหภาพยุโรปให้ความสำคัญ เนื่องจากมีผลกระทบต่อทางเดินหายใจและก่อมะเร็งขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ