View : 5339
เรื่อง: SCG Experience

5 ข้อดีของการพัฒนาอาคารเขียว (Green Building) อาคารประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน

จากสภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน “กระแสกรีน” หรือ “กระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน” จึงเป็นเมกะเทรนด์ที่ทั่วโลกต่างพร้อมใจกันให้ความสำคัญ ซึ่งประเทศไทยเองก็เช่นกัน

       ไทยเองก็มีความตื่นตัวในเรื่องกระแสกรีนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ มีการวางวิสัยทัศน์และทิศทางในการดำเนินธุรกิจให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้  SCG Green Building Solution ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอาคารเขียว จึงอยากนำเสนอ 5 ข้อดีของการพัฒนาทั้งอาคารเก่าและใหม่ให้เป็น Green Building หรือ “อาคารเขียว” ที่สามารถช่วยลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยังช่วยประหยัดพลังงาน เพิ่มมูลค่าด้านธุรกิจ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ใช้งานอาคารได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเจ้าของอาคารได้อีกด้วย

       Green Building หรือ “อาคารเขียว” กำลังเป็นเทรนด์ที่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการธุรกิจหลากหลายสาขา โดยเริ่มจากการให้ความสำคัญและลงทุนในด้านการพัฒนาอาคารเขียวมากขึ้น รวมไปถึงจำนวนโครงการที่ลงทะเบียนขอมาตรฐานอาคารเขียวในประเทศไทยและอาเซียน โดยเฉพาะมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งภาคอุตสาหกรรมยังมีโครงการก่อสร้างอาคารเขียวและสถาปัตยกรรม เพื่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นอีกเช่นกัน จึงนับได้ว่าเป็นแนวโน้มที่ดีต่อทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และองค์กรธุรกิจ ของประเทศไทย

ภาพ: ตัวอย่าง อาคารเขียวที่ได้รับมาตรฐาน  LEED หรือ Leadership in Energy and Environmental Design

       ทั้งนี้ “อาคารเขียว” ไม่ได้มีจุดเด่นแค่การเป็น “อาคารประหยัดพลังงาน” เท่านั้น แต่ยังเป็นอาคารที่ออกแบบอย่างยั่งยืน (Sustainable Design) โดยคำนึงถึงความสมดุลขององค์ประกอบหลัก 3 ด้าน คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ มีการพัฒนาปรับปรุงทุกระบบภายในอาคารทั้งระบบไฟฟ้า น้ำ สภาวะแวดล้อมในอาคาร คุณภาพอากาศภายในอาคาร การพัฒนาพื้นที่ภายนอกอาคารอย่างยั่งยืน และการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตผู้ใช้อาคาร และลดค่าใช้จ่ายของอาคารในระยะยาว อย่างไรก็ตามเพื่อให้เจ้าของอาคารเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการพัฒนาอาคารเขียวมากขึ้น SCG Green Building Solution จึงได้รวบรวมข้อดีของอาคารเขียวมานำเสนอดังนี้ 

       5 ข้อดีของอาคารเขียว”
       
       1. เป็นการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน การสร้างอาคารเขียวสามารถช่วยลดการใช้พลังงานได้ประมาณ 10-48% ผ่านการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ช่วยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการควบคุมงานในระหว่างการก่อสร้าง ไม่ให้รบกวน หรือ ส่งผลกระทบต่อชุมชมที่อยู่รอบข้าง มีการกำจัดวัสดุและเศษวัสดุที่เกิดขึ้นในโครงการอย่างเหมาะสม มุ่งเน้นคุณประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์เป็นหลัก ตลอดจนการ รักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการได้อย่างน้อย 20% ของพื้นที่โครงการ

ภาพ: พื้นที่สีเขียวภายในอาคาร ต้องมีอย่างน้อย 10% ของพื้นที่ใช้สอยในอาคารทั้งหมด

       2. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอาคาร หลักการพื้นฐานของการพัฒนาอาคารเขียว คือ ต้องใส่ใจในการเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์สาธารณูปโภคที่ช่วยประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น นอกจากนี้อาจมีการนำระบบจัดการอาคารแบบอัตโนมัติ (Building Automation System หรือ BAS) ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดของอาคารทั้งระบบไฟและระบบปรับอากาศมาใช้งาน เพื่อควบคุมการใช้พลังงานของอาคารผ่านระบบคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การปรับระดับของอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมกับผู้ใช้อาคาร ปรับแสงสว่าง หรือปิดไฟอัตโนมัติเมื่อไม่มีผู้ใช้งานในบริเวณนั้นๆ 

ภาพ: ระบบจัดการอาคารแบบอัตโนมัติ (Building Automation System หรือ BAS) ซึ่งช่วยควบคุมการใช้พลังงานของอาคารผ่านระบบคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ

       3. เพิ่มคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ใช้อาคาร เนื่องจากต้องคำนึงถึงทั้งการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ การเลือกใช้สารเคลือบผิว เช่น สีที่มีสารอินทรีย์ระเหยง่ายต่ำ และช่วยเพิ่มคุณภาพให้กับสภาพแวดล้อมภายในอาคารเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับผู้ใช้อาคารและตอบสนองการใช้งานได้อย่างมีความสุข อาทิ อากาศภายในอาคารจะต้องเป็นอากาศบริสุทธิ์ มีการไหลเวียนของอากาศได้ดี เสียง อุณหภูมิ และแสงสว่างภายในอาคารมีการควบคุมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ตลอดจนสถานที่ตั้งของอาคารที่ควรตั้งอยู่ใกล้ระบบขนส่งมวลชนเพื่อลดมลภาวะจากการใช้รถยนต์ส่วนตัว  เป็นต้น 

ภาพ: เลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน ปลอดภัยต่อสุขภาพผู้ใช้งาน 

       4. สะท้อนวิสัยทัศน์การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร การพัฒนาอาคารเขียวช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเจ้าขององค์กร หรือเจ้าของอาคาร เพราะการให้ความสำคัญกับการพัฒนาอาคารเขียวนับเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสะท้อนถึงหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นด้านธุรกิจและการลงทุนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 

       
5. ทำให้มูลค่าอาคารเพิ่มสูงขึ้น หากมองในแง่ของอาคารที่เปิดให้เช่าพื้นที่ เมื่อมีการพัฒนาอาคารเขียวจะทำให้สามารถเพิ่มค่าเช่าพื้นที่ได้มากกว่าอาคารทั่วไป นอกจากนี้มูลค่าเพิ่มของอาคารสามารถสะท้อนผ่านการลดค่าใช้จ่ายภายในอาคารในระยะยาว ซึ่งจะเห็นชัดเจนได้จากต้นทุนในการบริหารจัดการอาคารที่ลดลง รวมถึงสะท้อนผ่านประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นของพนักงานเมื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

       นอกจากข้อดีของอาคารเขียวแล้วยังมีข้อแนะนำสำคัญสำหรับเจ้าของอาคารที่ต้องการพัฒนาอาคารให้เป็นอาคารเขียว คือ ควรมีผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาอาคารเขียวมาให้คำแนะนำและดูแลในทุกขั้นตอน การมีที่ปรึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้การพัฒนาอาคารเขียวเป็นไปตามมาตรฐานที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งการพัฒนาอาคารเขียวสามารถทำได้ทั้งอาคารเก่าและอาคารใหม่ รวมถึงเจ้าของอาคารสามารถปรับพัฒนาทั้งอาคารหรือปรับเฉพาะบางส่วนภายในอาคารก็ได้เช่นกัน 

ภาพ: บริการให้คำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอาคารเขียว

       สำหรับขั้นตอนในการพัฒนาอาคารเขียวแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนหลักๆ ได้แก่ 
       
       ขั้นตอนที่
1  การประเมินและวางแผนในการออกแบบ 
       เป็นการเตรียมการตั้งแต่การพูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับอาคารเขียว ประเมินความเป็นไปได้ในการทำอาคารเขียว ออกแบบวางระบบน้ำและไฟฟ้า ตลอดจนเลือกวัสดุที่เหมาะสมเป็นต้น เพื่อบริหารจัดการวัสดุที่ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

       ขั้นตอนที่ 2  ช่วงระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 
       
ในระหว่างก่อสร้างต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลความสะอาด การจัดการวัสดุ การคัดกรองฝุ่น และการจัดเก็บขยะระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง  

       
ทั้งนี้การพัฒนาอาคารเขียวแม้จะมีต้นทุนในการก่อสร้างสูงกว่าอาคารปกติ และสามารถคืนทุนได้ทั้งทางตรง เช่น ความคุ้มทุนจากการประหยัดทรัพยากร และประหยัดเวลาในการก่อสร้าง และในทางอ้อม เช่น การเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคาร เป็นต้น เรียกได้ว่า “อาคารเขียว” ไม่ได้เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นอาคารที่น่าอยู่อาศัยเพราะคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งานอาคารเป็นสำคัญ ตลอดจนสภาพแวดล้อมโดยรอบอาคาร อีกทั้งยังส่งผลดีต่อองค์กรทั้งด้านภาพลักษณ์ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว และยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาคารได้เป็นอย่างดี  จึงไม่น่าแปลกใจที่แนวโน้มของการพัฒนาอาคารเขียวในประเทศไทยจะทวีคูณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 

 

อ่านข้อมูลบริการให้คำปรึกษาก่อสร้างอาคาเขียว (Green Building) เพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

    

เรื่อง: SCG Experience

5 ข้อดีของการพัฒนาอาคารเขียว (Green Building) อาคารประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน

จากสภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน “กระแสกรีน” หรือ “กระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน” จึงเป็นเมกะเทรนด์ที่ทั่วโลกต่างพร้อมใจกันให้ความสำคัญ ซึ่งประเทศไทยเองก็เช่นกัน

       ไทยเองก็มีความตื่นตัวในเรื่องกระแสกรีนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ มีการวางวิสัยทัศน์และทิศทางในการดำเนินธุรกิจให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้  SCG Green Building Solution ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอาคารเขียว จึงอยากนำเสนอ 5 ข้อดีของการพัฒนาทั้งอาคารเก่าและใหม่ให้เป็น Green Building หรือ “อาคารเขียว” ที่สามารถช่วยลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยังช่วยประหยัดพลังงาน เพิ่มมูลค่าด้านธุรกิจ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ใช้งานอาคารได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเจ้าของอาคารได้อีกด้วย

       Green Building หรือ “อาคารเขียว” กำลังเป็นเทรนด์ที่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการธุรกิจหลากหลายสาขา โดยเริ่มจากการให้ความสำคัญและลงทุนในด้านการพัฒนาอาคารเขียวมากขึ้น รวมไปถึงจำนวนโครงการที่ลงทะเบียนขอมาตรฐานอาคารเขียวในประเทศไทยและอาเซียน โดยเฉพาะมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งภาคอุตสาหกรรมยังมีโครงการก่อสร้างอาคารเขียวและสถาปัตยกรรม เพื่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นอีกเช่นกัน จึงนับได้ว่าเป็นแนวโน้มที่ดีต่อทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และองค์กรธุรกิจ ของประเทศไทย

ภาพ: ตัวอย่าง อาคารเขียวที่ได้รับมาตรฐาน  LEED หรือ Leadership in Energy and Environmental Design

       ทั้งนี้ “อาคารเขียว” ไม่ได้มีจุดเด่นแค่การเป็น “อาคารประหยัดพลังงาน” เท่านั้น แต่ยังเป็นอาคารที่ออกแบบอย่างยั่งยืน (Sustainable Design) โดยคำนึงถึงความสมดุลขององค์ประกอบหลัก 3 ด้าน คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ มีการพัฒนาปรับปรุงทุกระบบภายในอาคารทั้งระบบไฟฟ้า น้ำ สภาวะแวดล้อมในอาคาร คุณภาพอากาศภายในอาคาร การพัฒนาพื้นที่ภายนอกอาคารอย่างยั่งยืน และการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตผู้ใช้อาคาร และลดค่าใช้จ่ายของอาคารในระยะยาว อย่างไรก็ตามเพื่อให้เจ้าของอาคารเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการพัฒนาอาคารเขียวมากขึ้น SCG Green Building Solution จึงได้รวบรวมข้อดีของอาคารเขียวมานำเสนอดังนี้ 

       5 ข้อดีของอาคารเขียว”
       
       1. เป็นการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน การสร้างอาคารเขียวสามารถช่วยลดการใช้พลังงานได้ประมาณ 10-48% ผ่านการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ช่วยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการควบคุมงานในระหว่างการก่อสร้าง ไม่ให้รบกวน หรือ ส่งผลกระทบต่อชุมชมที่อยู่รอบข้าง มีการกำจัดวัสดุและเศษวัสดุที่เกิดขึ้นในโครงการอย่างเหมาะสม มุ่งเน้นคุณประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์เป็นหลัก ตลอดจนการ รักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการได้อย่างน้อย 20% ของพื้นที่โครงการ

ภาพ: พื้นที่สีเขียวภายในอาคาร ต้องมีอย่างน้อย 10% ของพื้นที่ใช้สอยในอาคารทั้งหมด

       2. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอาคาร หลักการพื้นฐานของการพัฒนาอาคารเขียว คือ ต้องใส่ใจในการเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์สาธารณูปโภคที่ช่วยประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น นอกจากนี้อาจมีการนำระบบจัดการอาคารแบบอัตโนมัติ (Building Automation System หรือ BAS) ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดของอาคารทั้งระบบไฟและระบบปรับอากาศมาใช้งาน เพื่อควบคุมการใช้พลังงานของอาคารผ่านระบบคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การปรับระดับของอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมกับผู้ใช้อาคาร ปรับแสงสว่าง หรือปิดไฟอัตโนมัติเมื่อไม่มีผู้ใช้งานในบริเวณนั้นๆ 

ภาพ: ระบบจัดการอาคารแบบอัตโนมัติ (Building Automation System หรือ BAS) ซึ่งช่วยควบคุมการใช้พลังงานของอาคารผ่านระบบคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ

       3. เพิ่มคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ใช้อาคาร เนื่องจากต้องคำนึงถึงทั้งการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ การเลือกใช้สารเคลือบผิว เช่น สีที่มีสารอินทรีย์ระเหยง่ายต่ำ และช่วยเพิ่มคุณภาพให้กับสภาพแวดล้อมภายในอาคารเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับผู้ใช้อาคารและตอบสนองการใช้งานได้อย่างมีความสุข อาทิ อากาศภายในอาคารจะต้องเป็นอากาศบริสุทธิ์ มีการไหลเวียนของอากาศได้ดี เสียง อุณหภูมิ และแสงสว่างภายในอาคารมีการควบคุมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ตลอดจนสถานที่ตั้งของอาคารที่ควรตั้งอยู่ใกล้ระบบขนส่งมวลชนเพื่อลดมลภาวะจากการใช้รถยนต์ส่วนตัว  เป็นต้น 

ภาพ: เลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน ปลอดภัยต่อสุขภาพผู้ใช้งาน 

       4. สะท้อนวิสัยทัศน์การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร การพัฒนาอาคารเขียวช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเจ้าขององค์กร หรือเจ้าของอาคาร เพราะการให้ความสำคัญกับการพัฒนาอาคารเขียวนับเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสะท้อนถึงหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นด้านธุรกิจและการลงทุนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 

       
5. ทำให้มูลค่าอาคารเพิ่มสูงขึ้น หากมองในแง่ของอาคารที่เปิดให้เช่าพื้นที่ เมื่อมีการพัฒนาอาคารเขียวจะทำให้สามารถเพิ่มค่าเช่าพื้นที่ได้มากกว่าอาคารทั่วไป นอกจากนี้มูลค่าเพิ่มของอาคารสามารถสะท้อนผ่านการลดค่าใช้จ่ายภายในอาคารในระยะยาว ซึ่งจะเห็นชัดเจนได้จากต้นทุนในการบริหารจัดการอาคารที่ลดลง รวมถึงสะท้อนผ่านประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นของพนักงานเมื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

       นอกจากข้อดีของอาคารเขียวแล้วยังมีข้อแนะนำสำคัญสำหรับเจ้าของอาคารที่ต้องการพัฒนาอาคารให้เป็นอาคารเขียว คือ ควรมีผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาอาคารเขียวมาให้คำแนะนำและดูแลในทุกขั้นตอน การมีที่ปรึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้การพัฒนาอาคารเขียวเป็นไปตามมาตรฐานที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งการพัฒนาอาคารเขียวสามารถทำได้ทั้งอาคารเก่าและอาคารใหม่ รวมถึงเจ้าของอาคารสามารถปรับพัฒนาทั้งอาคารหรือปรับเฉพาะบางส่วนภายในอาคารก็ได้เช่นกัน 

ภาพ: บริการให้คำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอาคารเขียว

       สำหรับขั้นตอนในการพัฒนาอาคารเขียวแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนหลักๆ ได้แก่ 
       
       ขั้นตอนที่
1  การประเมินและวางแผนในการออกแบบ 
       เป็นการเตรียมการตั้งแต่การพูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับอาคารเขียว ประเมินความเป็นไปได้ในการทำอาคารเขียว ออกแบบวางระบบน้ำและไฟฟ้า ตลอดจนเลือกวัสดุที่เหมาะสมเป็นต้น เพื่อบริหารจัดการวัสดุที่ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

       ขั้นตอนที่ 2  ช่วงระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 
       
ในระหว่างก่อสร้างต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลความสะอาด การจัดการวัสดุ การคัดกรองฝุ่น และการจัดเก็บขยะระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง  

       
ทั้งนี้การพัฒนาอาคารเขียวแม้จะมีต้นทุนในการก่อสร้างสูงกว่าอาคารปกติ และสามารถคืนทุนได้ทั้งทางตรง เช่น ความคุ้มทุนจากการประหยัดทรัพยากร และประหยัดเวลาในการก่อสร้าง และในทางอ้อม เช่น การเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคาร เป็นต้น เรียกได้ว่า “อาคารเขียว” ไม่ได้เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นอาคารที่น่าอยู่อาศัยเพราะคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งานอาคารเป็นสำคัญ ตลอดจนสภาพแวดล้อมโดยรอบอาคาร อีกทั้งยังส่งผลดีต่อองค์กรทั้งด้านภาพลักษณ์ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว และยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาคารได้เป็นอย่างดี  จึงไม่น่าแปลกใจที่แนวโน้มของการพัฒนาอาคารเขียวในประเทศไทยจะทวีคูณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 

 

อ่านข้อมูลบริการให้คำปรึกษาก่อสร้างอาคาเขียว (Green Building) เพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

    

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ