รู้จักเอสซีจี เอลเดอร์แคร์ โซลูชั่น 

ใส่ใจดูแลผู้สูงอายุในบ้านคุณ ด้วยนวัตกรรมใหม่จาก SCG Eldercare Solution

การเตรียมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงวัยจาก SCG Eldercare Solution

ศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ

เริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 - 2643 (2001 - 2100) โดยการคาดการณ์ขององค์การสหประชาชาติว่า โครงสร้างทางสังคมทั่วโลกกำลังก้าวเข้าสู่ สังคมสูงวัยประเทศไทยก็กำลังอยู่ในช่วงเปลื่ยนผ่านเข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ในปี พ.ศ. 2564 เอสซีจี มองไกลสู่อนาคต ตอบรับเทรนด์โลกที่คำนึงถึงความต้องการของลูกค้าสูงอายุ (Global Ageless Society) ด้วยการสรรสร้างนวัตกรรม และแนวคิดในการเตรียมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุอย่างเป็นโซลูชั่นแบบครบวงจร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงวัย ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม ที่จะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน รวมไปถึงครอบครัว และผู้ใกล้ชิด โดยคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และการส่งเสริมสุขภาวะที่ดี เป็นสำคัญ

เราใส่ใจสร้างสรรค์อย่างจริงจัง เอสซีจี ค้นคว้าพัฒนา และศึกษาองค์ความรู้ร่วมกับผู้ชำนาญการด้านผู้สูงอายุในศาสตร์แขนงต่างๆ อาทิ พฤติกรรมศาสตร์ การยศาสตร์ แพทยศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผนวกกับองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบที่อยู่อาศัย และความชำนาญด้านเทรนด์และไลฟ์สไตล์ในรูปแบบต่างๆ เกิดเป็นองค์ความรู้เชิงลึกด้านที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ และนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการด้านที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน รวมทั้ง บุคลากรที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับผู้สูงอายุอย่างแท้จริงที่ใส่ใจตั้งแต่การเลือกสรรผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ รวมถึงให้การแนะนำ ออกแบบ และการติดตั้งอย่างเหมาะสมเพื่อบ้านทั้งหลัง

ประเภทของผู้สูงอายุ

ความเสื่อมถอยของร่างกายผู้สูงวัย เป็นสาเหตุสำคัญที่ต้องมีการดูแลใส่ใจเป็นพิเศษตามความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

SCG แบ่งกลุ่มผู้สูงอายุเป็น 3 ระดับ ตามลักษณะทางกายภาพและสมรรถนะทางร่างกายในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ

  • • green | ผู้สูงอายุกลุ่มสีเขียว
    ผู้สูงอายุที่สามารถใช้ชีวิต หรือทำกิจกรรมทั้งในบ้านและนอกบ้านได้ตามปกติแต่มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาทางด้านสุขภาวะในอนาคต หากไม่ป้องกันและดำเนินชีวิตให้ถูกต้อง

  • • yellow | ผู้สูงอายุกลุ่มสีเหลือง
    ผู้สูงอายุที่เริ่มมีการเสื่อมถอยของร่างกายหรือมีปัญหาด้านสุขภาพบ้างเล็กน้อยแต่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ อาจต้องการอุปกรณ์หรือผู้ช่วยเหลือในบางครั้ง การทำกิจกรรมภายนอกบ้านต้องได้รับการดูแลจากคนในครอบครัวมากขึ้น

  • • orange | ผู้สูงอายุกลุ่มสีส้ม
    ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพการใช้ชีวิตประจำวันมีความสะดวกน้อยลงไม่สามารถช่วย เหลือตัวเองได้ในบางกิจกรรม ต้องพึ่งพาอุปกรณ์และผู้ดูแลให้ความช่วยเหลือ โดยส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ในบ้าน

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ