บริการของเรา

3 มิติ

แห่งความเชี่ยวชาญ
จาก เอสซีจี

 • การให้คำปรึกษา
  และออกแบบ

   

  (Consult)

  โดยผู้เชี่ยวชาญที่สามารถ
  วิเคราะห์ความแตกต่างทาง
  สมรรถภาพ ของร่างกาย
  เฉพาะบุคคล เพื่อนำมาให้
  คำปรึกษา ออกแบบ และ
  แนะนำระบบสินค้า และ
  บริการด้านที่อยู่ อาศัยได้
  อย่างเหมาะสม

 • ผลิตภัณฑ์
  มาตรฐาน

   

  (Product)

  ที่ถูกพัฒนาให้เป็นระบบ
  และคัดสรรอย่างเหมาะสม
  รองรับการเปลี่ยนแปลง
  ทั้งสภาวะทางร่างกาย และ
  จิตใจของผู้สูงอายุ

  มั่นใจสูงสุดด้วยผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับ
  การรับรองมาตรฐานจากสถาบัน
  การก่อสร้างแห่งประเทศไทย
  กระทรวงอุตสาหกรรม

 • การติดตั้ง

  (Installation)

  บริการสำรวจพื้นที่หน้างาน
  ตลอดจนการติดตั้งในระดับ
  ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน
  ของผู้สูงอายุแต่ละคน โดย
  ทีมงานที่เชี่ยวชาญ และ
  รับประกันการติดตั้งจาก
  เอสซีจี

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ