เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน น้ำหนักบรรทุกจร

       น้ำหนักบรรทุกจร (Live Load) คือ น้ำหนักที่กระทำบนโครงสร้างอาคารแบบชั่วคราว และไม่คงที่ มักหมายถึง คน สัตว์ ยานพาหนะ และสิ่งของต่าง ๆ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงน้ำหนักหรือเคลื่อนย้ายได้ โดยในระบบวิศวกรรม จะมีการออกแบบโครงสร้างให้สามารถรับน้ำหนักบรรทุกจรไว้ตามประเภทของการใช้งานอาคาร (นอกเหนือจากน้ำหนักบรรทุกคงที่ของอาคารที่มีอยู่แล้ว) โดยหน่วยของค่าน้ำหนักจะกำหนดเป็น "กิโลกรัมต่อตารางเมตร" 

ภาพ : คน สัตว์ ยานพาหนะ สิ่งของ จัดเป็นน้ำหนักบรรทุกจรของอาคาร

       ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารมีการกำหนดน้ําหนักบรรทุกจรสําหรับอาคารแต่ละประเภท และส่วนต่าง ๆ ของอาคาร โดยประมาณเฉลี่ยไม่ต่ากว่าอัตราในตาราง

ภาพ : ตารางแสดงค่าน้ำหนักบรรทุกโดยเฉลี่ยขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด

       จากตาราง ยกตัวอย่างได้ดังนี้ สมมติว่าบ้านที่เราอยู่อาศัย วิศวกรออกแบบโครงสร้างให้รับน้ำหนักบรรทุกจรประมาณ 150 กิโลกรัมต่อตารางเมตร หมายความว่า ในพื้นที่ 1 ตารางเมตร จะมีคนยืน/เดิน/นั่ง/นอน หรือวางเฟอร์นิเจอร์ที่มีน้ำหนักรวมกันได้ไม่เกิน 150 กิโลกรัม กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ คนและเฟอร์นิเจอร์คือ "น้ำหนักบรรทุกจร" ที่ไม่ควรมีน้ำหนักรวมกันมากเกินกว่าค่าน้ำหนักที่วิศวกรออกแบบไว้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการอยู่อาศัยนั่นเองอ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpgเรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน น้ำหนักบรรทุกจร

       น้ำหนักบรรทุกจร (Live Load) คือ น้ำหนักที่กระทำบนโครงสร้างอาคารแบบชั่วคราว และไม่คงที่ มักหมายถึง คน สัตว์ ยานพาหนะ และสิ่งของต่าง ๆ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงน้ำหนักหรือเคลื่อนย้ายได้ โดยในระบบวิศวกรรม จะมีการออกแบบโครงสร้างให้สามารถรับน้ำหนักบรรทุกจรไว้ตามประเภทของการใช้งานอาคาร (นอกเหนือจากน้ำหนักบรรทุกคงที่ของอาคารที่มีอยู่แล้ว) โดยหน่วยของค่าน้ำหนักจะกำหนดเป็น "กิโลกรัมต่อตารางเมตร" 

ภาพ : คน สัตว์ ยานพาหนะ สิ่งของ จัดเป็นน้ำหนักบรรทุกจรของอาคาร

       ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารมีการกำหนดน้ําหนักบรรทุกจรสําหรับอาคารแต่ละประเภท และส่วนต่าง ๆ ของอาคาร โดยประมาณเฉลี่ยไม่ต่ากว่าอัตราในตาราง

ภาพ : ตารางแสดงค่าน้ำหนักบรรทุกโดยเฉลี่ยขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด

       จากตาราง ยกตัวอย่างได้ดังนี้ สมมติว่าบ้านที่เราอยู่อาศัย วิศวกรออกแบบโครงสร้างให้รับน้ำหนักบรรทุกจรประมาณ 150 กิโลกรัมต่อตารางเมตร หมายความว่า ในพื้นที่ 1 ตารางเมตร จะมีคนยืน/เดิน/นั่ง/นอน หรือวางเฟอร์นิเจอร์ที่มีน้ำหนักรวมกันได้ไม่เกิน 150 กิโลกรัม กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ คนและเฟอร์นิเจอร์คือ "น้ำหนักบรรทุกจร" ที่ไม่ควรมีน้ำหนักรวมกันมากเกินกว่าค่าน้ำหนักที่วิศวกรออกแบบไว้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการอยู่อาศัยนั่นเองอ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpgขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ