เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน กระเบื้องตัดขอบ

       กระเบื้องตัดขอบ หมายถึง กระเบื้องที่มีการตัดบริเวณขอบรอบข้างให้ตรงเป็นมุมฉาก ทั้งนี้ ในการผลิตกระเบื้องเซรามิกโดยทั่วไป หลังจากผ่านการเผาแล้ว กระเบื้องจะเกิดการขยายตัวเล็กน้อย ส่งผลให้ขอบกระเบื้องไม่เรียบตรงเหมือนตอนที่นำมาขึ้นรูปก่อนการเผา การนำกระเบื้องหลังจากที่เผาเรียบร้อยแล้วมาตัดขอบจะทำให้ขอบกระเบื้องที่ได้มีความเรียบตรง เมื่อนำมาปู จะสามารถปูชิดกันกันได้มากกว่ากระเบื้องที่ไม่ตัดขอบ โดยเว้นร่องยาแนวอย่างน้อย 2  มม. (ในขณะที่กระเบื้องไม่ตัดขอบจะต้องเว้นร่องยาแนวอย่างน้อย 3 มม.)

ภาพ: การยาแนวกระเบื้องตัดขอบ

ภาพ: เปรียบเทียบลักษณะขอบกระเบื้อง

ภาพ: ตัวอย่างพื้นปูกระเบื้องตัดขอบ

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpgDreamDriver-Consult.jpg


 

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน กระเบื้องตัดขอบ

       กระเบื้องตัดขอบ หมายถึง กระเบื้องที่มีการตัดบริเวณขอบรอบข้างให้ตรงเป็นมุมฉาก ทั้งนี้ ในการผลิตกระเบื้องเซรามิกโดยทั่วไป หลังจากผ่านการเผาแล้ว กระเบื้องจะเกิดการขยายตัวเล็กน้อย ส่งผลให้ขอบกระเบื้องไม่เรียบตรงเหมือนตอนที่นำมาขึ้นรูปก่อนการเผา การนำกระเบื้องหลังจากที่เผาเรียบร้อยแล้วมาตัดขอบจะทำให้ขอบกระเบื้องที่ได้มีความเรียบตรง เมื่อนำมาปู จะสามารถปูชิดกันกันได้มากกว่ากระเบื้องที่ไม่ตัดขอบ โดยเว้นร่องยาแนวอย่างน้อย 2  มม. (ในขณะที่กระเบื้องไม่ตัดขอบจะต้องเว้นร่องยาแนวอย่างน้อย 3 มม.)

ภาพ: การยาแนวกระเบื้องตัดขอบ

ภาพ: เปรียบเทียบลักษณะขอบกระเบื้อง

ภาพ: ตัวอย่างพื้นปูกระเบื้องตัดขอบ

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpgDreamDriver-Consult.jpg


 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ