View : 5069


แก้ปัญหาพื้นห้องน้ำต่ำกว่าถนน ให้สามารถระบายและใช้งานได้ดี

วิธีปรับปรุงและแก้ไขเมื่อพื้นบ้าน โดยเฉพาะพื้นห้องน้ำ ที่ต่ำกว่าระดับถนนและท่อระบายน้ำสาธารณะ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดีเช่นเดิม ทั้งในวันปกติและในวันที่ฝนตกหนัก

       ระดับที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ของถนนสาธารณะที่ทำใหม่ ส่งผลต่อระดับของระบบท่อระบายน้ำสาธารณะที่สูงขึ้นด้วย จึงทำให้บ้านที่สร้างมาก่อนหน้ามีปัญหาเรื่องการระบายน้ำทิ้งตามมา แล้วจะต้องปรับปรุงบ้านอย่างไรให้ห้องน้ำชั้นล่างใช้งานได้ดีเช่นเดิม

       เริ่มต้นต้องสำรวจปัญหาที่แท้จริงว่าระดับถนน และระดับท่อน้ำสาธารณะที่สูงขึ้นนั้น ส่งผลอย่างไรกับบ้านเดิมบ้าง ซึ่งโดยปกติปัญหาที่พบบ่อย คือ

1. ระดับพื้นบ้านและพื้นรอบบ้านต่ำกว่าถนน แต่ระดับท่อระบายน้ำรอบบ้านยังคงสูงกว่าท่อระบายน้ำสาธารณะ
สำหรับกรณีนี้ หากใช้ถังบำบัดสำเร็จรูปในการบำบัดน้ำเสียจากห้องน้ำ การระบายน้ำจากถังบำบัดสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะจะยังคงใช้ได้ ไม่ว่าฝนจะตกหรือไม่ แต่หากใช้ระบบบ่อเกรอะบ่อซึมในการบำบัดน้ำเสียจากห้องน้ำ มักจะเกิดปัญหาน้ำไม่ระบายหรือกดชักโครกไม่ลงในวันที่ฝนตกหนัก (น้ำท่วมพื้นที่รอบบ้าน) เพราะน้ำในบ่อซึมไม่สามารถซึมสู่ดินที่เต็มไปด้วยน้ำได้ แนวทางแก้ไขจะต้องสูบน้ำที่ท่วมในพื้นที่รอบบ้านออกไป โดยทำบ่อพักน้ำเพิ่มเติมแล้วต่อท่อหรือรางลำเลียงน้ำมาทิ้งที่บ่อพักนี้เพื่อเก็บกักน้ำไว้ และอาจติดตั้งเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติชนิดมีลูกลอยเพื่อสูบน้ำออกไปทิ้งยังท่อระบายน้ำสาธารณะ
 

ภาพ: แก้ปัญหาพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง โดยการเดินท่อล้ำเลียงน้ำไปยังบ่อพักที่ทำใหม่ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ

2. ระดับพื้นบ้าน พื้นบริเวณบ้าน รวมถึงท่อระบายน้ำอยู่ต่ำกว่า หรือเท่ากับระดับท่อระบายน้ำสาธารณะ
กรณีนี้ส่งผลให้ในบางครั้งไม่สามารถระบายน้ำได้ โดยเฉพาะในช่วงเวลาหน้าฝน หรือวันที่ฝนตกหนัก เนื่องจากน้ำจากท่อระบายน้ำสาธารณะดันเข้ามาภายในท่อระบายน้ำรอบบ้านและบ่อพัก การแก้ไขสามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

ภาพ: ปัญหาระดับพื้นบ้านหรือพื้นห้องน้ำเดิมอยู่ต่ำกว่าระดับถนนและท่อระบายน้ำสาธารณะ

       วิธีแก้ไขแรก เป็นการปรับเฉพาะส่วนที่เป็นห้องน้ำชั้นล่าง โดยการยกระดับท่อน้ำเสียและท่อระบายน้ำที่พื้นให้สูงขึ้น (อาจทำไปพร้อมๆ กับการปรับโฉมห้องน้ำใหม่ เช่น เปลี่ยนตำแหน่งสุขภัณฑ์ ปูกระเบื้องพื้น-ผนังห้องน้ำใหม่) จุดสำคัญที่ต้องปรับคือระดับของพื้นห้องน้ำที่ต้องยกสูงขึ้น และอาจต้องยอมให้สูงกว่าพื้นบ้านในบางครั้ง วิธีการยกระดับพื้นควรเป็นระบบพื้นโครงเบา (โครงเหล็กและแผ่นพื้นไฟเบอรซีเมนต์) หากมีส่วนเปียกควรใช้ตู้อาบน้ำ นอกจากนี้ ควรปรับระดับของถังบำบัดสำเร็จรูป บ่อพัก และท่อระบายน้ำทิ้งบริเวณบ้านให้สูงขึ้นด้วย เพื่อลำเลียงน้ำทิ้งไปยังท่อระบายน้ำสาธารณะหน้าบ้านได้ตามปกติ

ภาพ: การแก้ไขโดยยกระดับพื้นห้องน้ำให้สูงขึ้นด้วยระบบพื้นโครงเบา

       วิธีแก้ไขที่สอง กรณีที่ต้องการให้ระดับพื้นห้องน้ำ และระบบสุขาภิบาลเหมือนเดิม สามารถปรับปรุงได้โดยการขยายขนาดบ่อพักให้ใหญ่ขึ้น พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติชนิดมีลูกลอยสูบน้ำไปปล่อยยังบ่อพักอีกบ่อ (ก่อนออกจากบ้าน) ที่สร้างขึ้นใหม่โดยให้ปลายท่อระบายน้ำที่จะออกสู่สาธารณะมีระดับสูงกว่าท่อระบายน้ำสาธารณะ วิธีนี้ช่วยระบายน้ำที่ขังในพื้นที่รอบบริเวณบ้านให้มารวมกันในบ่อพักที่ขยายขึ้น แล้วสูบน้ำไปปล่อยพร้อมๆ กันในวันที่ฝนตกหนักหรือระบายไม่ทันได้ด้วย ทั้งนี้ สามารถสร้างประตูน้ำให้เปิด-ปิดได้ โดยเปิดในช่วงฤดูกาลที่น้ำในท่อระบายน้ำสาธารณะมีระดับต่ำกว่าน้ำในท่อเดิมของบ้าน และปิดประตูน้ำในช่วงฤดูฝน หรือวันที่ระดับน้ำในท่อระบายน้ำสาธารณะสูงกว่าท่อน้ำทิ้งเดิมของบ้าน และให้เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติทำงาน อย่างไรก็ตาม หากมีเหตุไฟฟ้าดับในวันที่ฝนตกหนักจนเกิดปัญหา จะทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้

ภาพ: การแก้ไขโดยขยายบ่อพักให้ใหญ่ขึ้น ทำบ่อพักเพิ่มพร้อมกับติดตั้งเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ

       แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับสภาพหน้างานที่เกี่ยวข้อง เช่น ขนาดพื้นที่ โครงสร้างสิ่งกีดขวางของบ้าน ระบบระบายน้ำทิ้งเดิม ทั้งนี้ ควรติดตั้งท่ออากาศ เลือกใช้ท่อให้ถูกประเภทและขนาด รวมทั้งมีความลาดเอียงของท่อที่เหมาะสม เพื่อการระบายน้ำทิ้งที่ดี

 


แก้ปัญหาพื้นห้องน้ำต่ำกว่าถนน ให้สามารถระบายและใช้งานได้ดี

วิธีปรับปรุงและแก้ไขเมื่อพื้นบ้าน โดยเฉพาะพื้นห้องน้ำ ที่ต่ำกว่าระดับถนนและท่อระบายน้ำสาธารณะ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดีเช่นเดิม ทั้งในวันปกติและในวันที่ฝนตกหนัก

       ระดับที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ของถนนสาธารณะที่ทำใหม่ ส่งผลต่อระดับของระบบท่อระบายน้ำสาธารณะที่สูงขึ้นด้วย จึงทำให้บ้านที่สร้างมาก่อนหน้ามีปัญหาเรื่องการระบายน้ำทิ้งตามมา แล้วจะต้องปรับปรุงบ้านอย่างไรให้ห้องน้ำชั้นล่างใช้งานได้ดีเช่นเดิม

       เริ่มต้นต้องสำรวจปัญหาที่แท้จริงว่าระดับถนน และระดับท่อน้ำสาธารณะที่สูงขึ้นนั้น ส่งผลอย่างไรกับบ้านเดิมบ้าง ซึ่งโดยปกติปัญหาที่พบบ่อย คือ

1. ระดับพื้นบ้านและพื้นรอบบ้านต่ำกว่าถนน แต่ระดับท่อระบายน้ำรอบบ้านยังคงสูงกว่าท่อระบายน้ำสาธารณะ
สำหรับกรณีนี้ หากใช้ถังบำบัดสำเร็จรูปในการบำบัดน้ำเสียจากห้องน้ำ การระบายน้ำจากถังบำบัดสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะจะยังคงใช้ได้ ไม่ว่าฝนจะตกหรือไม่ แต่หากใช้ระบบบ่อเกรอะบ่อซึมในการบำบัดน้ำเสียจากห้องน้ำ มักจะเกิดปัญหาน้ำไม่ระบายหรือกดชักโครกไม่ลงในวันที่ฝนตกหนัก (น้ำท่วมพื้นที่รอบบ้าน) เพราะน้ำในบ่อซึมไม่สามารถซึมสู่ดินที่เต็มไปด้วยน้ำได้ แนวทางแก้ไขจะต้องสูบน้ำที่ท่วมในพื้นที่รอบบ้านออกไป โดยทำบ่อพักน้ำเพิ่มเติมแล้วต่อท่อหรือรางลำเลียงน้ำมาทิ้งที่บ่อพักนี้เพื่อเก็บกักน้ำไว้ และอาจติดตั้งเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติชนิดมีลูกลอยเพื่อสูบน้ำออกไปทิ้งยังท่อระบายน้ำสาธารณะ
 

ภาพ: แก้ปัญหาพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง โดยการเดินท่อล้ำเลียงน้ำไปยังบ่อพักที่ทำใหม่ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ

2. ระดับพื้นบ้าน พื้นบริเวณบ้าน รวมถึงท่อระบายน้ำอยู่ต่ำกว่า หรือเท่ากับระดับท่อระบายน้ำสาธารณะ
กรณีนี้ส่งผลให้ในบางครั้งไม่สามารถระบายน้ำได้ โดยเฉพาะในช่วงเวลาหน้าฝน หรือวันที่ฝนตกหนัก เนื่องจากน้ำจากท่อระบายน้ำสาธารณะดันเข้ามาภายในท่อระบายน้ำรอบบ้านและบ่อพัก การแก้ไขสามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

ภาพ: ปัญหาระดับพื้นบ้านหรือพื้นห้องน้ำเดิมอยู่ต่ำกว่าระดับถนนและท่อระบายน้ำสาธารณะ

       วิธีแก้ไขแรก เป็นการปรับเฉพาะส่วนที่เป็นห้องน้ำชั้นล่าง โดยการยกระดับท่อน้ำเสียและท่อระบายน้ำที่พื้นให้สูงขึ้น (อาจทำไปพร้อมๆ กับการปรับโฉมห้องน้ำใหม่ เช่น เปลี่ยนตำแหน่งสุขภัณฑ์ ปูกระเบื้องพื้น-ผนังห้องน้ำใหม่) จุดสำคัญที่ต้องปรับคือระดับของพื้นห้องน้ำที่ต้องยกสูงขึ้น และอาจต้องยอมให้สูงกว่าพื้นบ้านในบางครั้ง วิธีการยกระดับพื้นควรเป็นระบบพื้นโครงเบา (โครงเหล็กและแผ่นพื้นไฟเบอรซีเมนต์) หากมีส่วนเปียกควรใช้ตู้อาบน้ำ นอกจากนี้ ควรปรับระดับของถังบำบัดสำเร็จรูป บ่อพัก และท่อระบายน้ำทิ้งบริเวณบ้านให้สูงขึ้นด้วย เพื่อลำเลียงน้ำทิ้งไปยังท่อระบายน้ำสาธารณะหน้าบ้านได้ตามปกติ

ภาพ: การแก้ไขโดยยกระดับพื้นห้องน้ำให้สูงขึ้นด้วยระบบพื้นโครงเบา

       วิธีแก้ไขที่สอง กรณีที่ต้องการให้ระดับพื้นห้องน้ำ และระบบสุขาภิบาลเหมือนเดิม สามารถปรับปรุงได้โดยการขยายขนาดบ่อพักให้ใหญ่ขึ้น พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติชนิดมีลูกลอยสูบน้ำไปปล่อยยังบ่อพักอีกบ่อ (ก่อนออกจากบ้าน) ที่สร้างขึ้นใหม่โดยให้ปลายท่อระบายน้ำที่จะออกสู่สาธารณะมีระดับสูงกว่าท่อระบายน้ำสาธารณะ วิธีนี้ช่วยระบายน้ำที่ขังในพื้นที่รอบบริเวณบ้านให้มารวมกันในบ่อพักที่ขยายขึ้น แล้วสูบน้ำไปปล่อยพร้อมๆ กันในวันที่ฝนตกหนักหรือระบายไม่ทันได้ด้วย ทั้งนี้ สามารถสร้างประตูน้ำให้เปิด-ปิดได้ โดยเปิดในช่วงฤดูกาลที่น้ำในท่อระบายน้ำสาธารณะมีระดับต่ำกว่าน้ำในท่อเดิมของบ้าน และปิดประตูน้ำในช่วงฤดูฝน หรือวันที่ระดับน้ำในท่อระบายน้ำสาธารณะสูงกว่าท่อน้ำทิ้งเดิมของบ้าน และให้เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติทำงาน อย่างไรก็ตาม หากมีเหตุไฟฟ้าดับในวันที่ฝนตกหนักจนเกิดปัญหา จะทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้

ภาพ: การแก้ไขโดยขยายบ่อพักให้ใหญ่ขึ้น ทำบ่อพักเพิ่มพร้อมกับติดตั้งเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ

       แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับสภาพหน้างานที่เกี่ยวข้อง เช่น ขนาดพื้นที่ โครงสร้างสิ่งกีดขวางของบ้าน ระบบระบายน้ำทิ้งเดิม ทั้งนี้ ควรติดตั้งท่ออากาศ เลือกใช้ท่อให้ถูกประเภทและขนาด รวมทั้งมีความลาดเอียงของท่อที่เหมาะสม เพื่อการระบายน้ำทิ้งที่ดีบทความที่แล้ว
3 วิธีแก้ปัญหาบ้าน เมื่อถนนสูงกว่าบ้านเรา
034-3-วิธีแก้ปัญหาบ้าน-เมื่อถนนสูงกว่าบ้านเรา.jpg


บทความถัดไป
รีโนเวทบ้านเก่า เปลี่ยนวัสดุใหม่ให้ทนน้ำ
B-waterproof-materials.jpgบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รีโนเวทบ้านส่วนไหน ต้องคำนึงอะไรบ้าง
001-รีโนเวทบ้านส่วนไหน-ต้องคำนึงอะไรบ้างน-TemplateS.jpgข้อควรคิดพิจารณาก่อนต่อเติมบ้าน
001ข้อควรคิดพิจารณาก่อนต่อเติมบ้าน-TemplateS.jpg
 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ