View : 760

รอยร้าวแนวนอนรอบเสาหลายๆ เส้นในลักษณะคล้ายข้อปล้อง มีสาเหตุเกิดจากการแอ่นตัวของเสาต้นนั้นๆ เนื่องจากฐานรากที่รองรับเสาแต่ละต้นทรุดตัวไม่เท่ากัน ซึ่งสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น เสาเข็มเยื้องออกจากศูนย์กลาง เสาเข็มตั้งอยู่บนดินที่ต่างชนิดกัน หรือเกิดจากการเคลื่อนตัวของชั้นดินที่ลึกลงไปในปริมาณมาก เป็นต้น

โดยเสาต้นที่เกิดรอยร้าว จะมีการทรุดตัวของฐานราก น้อยกว่าเสาต้นอื่นโดยรอบที่ ไม่มีรอยร้าว การแก้ไขควรปรึกษาวิศวกร ให้เข้ามาตรวจสอบ และทำการแก้ไขโดยเร็ว เพราะเป็นรอยร้าวที่บ่งบอกถึงความไม่มั่นคงของโครงสร้าง เรื่อง: SCG Experience

สารพัดรอยแตกร้าว : รอยร้าวเสาข้อปล้อง

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
SCG Homesolution - ภูมิใจ ประเสริฐกุลวง
อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์

เรื่อง: SCG Experience

สารพัดรอยแตกร้าว : รอยร้าวเสาข้อปล้อง

รอยร้าวแนวนอนรอบเสาหลายๆ เส้นในลักษณะคล้ายข้อปล้อง มีสาเหตุเกิดจากการแอ่นตัวของเสาต้นนั้นๆ เนื่องจากฐานรากที่รองรับเสาแต่ละต้นทรุดตัวไม่เท่ากัน ซึ่งสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น เสาเข็มเยื้องออกจากศูนย์กลาง เสาเข็มตั้งอยู่บนดินที่ต่างชนิดกัน หรือเกิดจากการเคลื่อนตัวของชั้นดินที่ลึกลงไปในปริมาณมาก เป็นต้น

โดยเสาต้นที่เกิดรอยร้าว จะมีการทรุดตัวของฐานราก น้อยกว่าเสาต้นอื่นโดยรอบที่ ไม่มีรอยร้าว การแก้ไขควรปรึกษาวิศวกร ให้เข้ามาตรวจสอบ และทำการแก้ไขโดยเร็ว เพราะเป็นรอยร้าวที่บ่งบอกถึงความไม่มั่นคงของโครงสร้าง ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
SCG Homesolution - ภูมิใจ ประเสริฐกุลวง
อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ