View : 2698
เรื่อง: SCG Experience

ป้องกันปัญหาเกิดโพรงใต้บ้าน
เพราะดินรอบบ้านยุบตัว
ตั้งแต่ขั้นตอนสร้างบ้าน

       แม้จะถมดินสูงจนถึงใต้ท้องพื้นหรือท้องคานชั้นล่างของบ้านและทำการบดอัดดินเป็นอย่างดีแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีโอกาสที่ดินรอบบ้านจะยุบตัวตามธรรมชาติจนเกิดโพรงใต้คานโดยรอบบ้านได้

       เรามีแนวทางที่จะช่วยป้องกันการเกิดโพรงใต้บ้านดังกล่าว โดยควรทำตั้งแต่แรกในช่วงที่หล่อคานพื้นชั้นล่าง นั่นคือการทำครีบหรือผนังกันดินยื่นต่อลงมาจากท้องคานพื้นชั้นล่างให้ลึกลงไปในดินถม ครีบหรือผนังนี้จะช่วยลดการเกิดโพรงใต้บ้านเมื่อดินรอบบ้านยุบตัว แบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้

1. กรณีระดับพื้นชั้นล่างต่างจากระดับดินไม่เกิน 1 ม.
หล่อครีบคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ต่อจากท้องคานลงมาให้ลึกลงไปในดินไม่น้อยกว่า 20 ซม.

2. กรณีระดับพื้นชั้นล่างต่างจากระดับดินเกิน 1 ม.
หล่อคานเอ็นยึดระหว่างช่วงเสาที่ระดับลึกลงไปในดินไม่น้อยกว่า 20 ซม. เพื่อรองรับผนังก่ออิฐฉาบปูน โดยควรเสียบเหล็กหนวดกุ้งเพื่อช่วยยึดผนังก่ออิฐกับคานและเสาด้วย

       ทั้งนี้ อัตราการยุบตัวของดินจะมากหรือน้อยยังขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญ 2 เรื่องคือ สภาพพื้นที่เดิมว่าเคยเป็นอะไรมาก่อน เช่น เคยเป็นแหล่งน้ำ บ่อบึง ทุ่งนา มาก่อนหรือไม่ และอีกเรื่องคือระยะเวลาที่ถมดินทิ้งไว้ รวมถึงการบดอัดดินให้แน่นอย่างต่อเนื่องก่อนทำการก่อสร้าง ดังนั้น การพิจารณาความลึกของครีบหรือผนังกันดินจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยเหล่านี้ด้วย
 

เรื่อง: SCG Experience

ป้องกันปัญหาเกิดโพรงใต้บ้าน
เพราะดินรอบบ้านยุบตัว
ตั้งแต่ขั้นตอนสร้างบ้าน

       แม้จะถมดินสูงจนถึงใต้ท้องพื้นหรือท้องคานชั้นล่างของบ้านและทำการบดอัดดินเป็นอย่างดีแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีโอกาสที่ดินรอบบ้านจะยุบตัวตามธรรมชาติจนเกิดโพรงใต้คานโดยรอบบ้านได้

       เรามีแนวทางที่จะช่วยป้องกันการเกิดโพรงใต้บ้านดังกล่าว โดยควรทำตั้งแต่แรกในช่วงที่หล่อคานพื้นชั้นล่าง นั่นคือการทำครีบหรือผนังกันดินยื่นต่อลงมาจากท้องคานพื้นชั้นล่างให้ลึกลงไปในดินถม ครีบหรือผนังนี้จะช่วยลดการเกิดโพรงใต้บ้านเมื่อดินรอบบ้านยุบตัว แบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้

1. กรณีระดับพื้นชั้นล่างต่างจากระดับดินไม่เกิน 1 ม.
หล่อครีบคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ต่อจากท้องคานลงมาให้ลึกลงไปในดินไม่น้อยกว่า 20 ซม.

2. กรณีระดับพื้นชั้นล่างต่างจากระดับดินเกิน 1 ม.
หล่อคานเอ็นยึดระหว่างช่วงเสาที่ระดับลึกลงไปในดินไม่น้อยกว่า 20 ซม. เพื่อรองรับผนังก่ออิฐฉาบปูน โดยควรเสียบเหล็กหนวดกุ้งเพื่อช่วยยึดผนังก่ออิฐกับคานและเสาด้วย

       ทั้งนี้ อัตราการยุบตัวของดินจะมากหรือน้อยยังขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญ 2 เรื่องคือ สภาพพื้นที่เดิมว่าเคยเป็นอะไรมาก่อน เช่น เคยเป็นแหล่งน้ำ บ่อบึง ทุ่งนา มาก่อนหรือไม่ และอีกเรื่องคือระยะเวลาที่ถมดินทิ้งไว้ รวมถึงการบดอัดดินให้แน่นอย่างต่อเนื่องก่อนทำการก่อสร้าง ดังนั้น การพิจารณาความลึกของครีบหรือผนังกันดินจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยเหล่านี้ด้วย
 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ