View : 14665

       คานเอ็น หรือ คานทับหลัง คือ ส่วนของโครงสร้างผนังแนวนอนสำหรับงานผนังก่อทั้งอิฐมอญ คอนกรีตบล็อก หรือคอนกรีตมวลเบา  มักถูกใช้งานร่วมกับเสาเอ็นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับผนังที่มีลักษณะพิเศษหรือต้องรับแรงมากกว่าผนังทั่วไป  โดยตำแหน่งที่จะต้องมีคานเอ็น มีดังนี้

- ขอบของช่องเปิดอาคาร ทั้งแบบที่เป็นช่องเปิดโล่งและแบบที่มีบานประตูหน้าต่างปิดทับ  ใช้สำหรับติดตั้งวงกบ  รองรับแรงกระแทกจากการเปิดปิด รวมถึงรองรับน้ำหนักผนังที่อยู่ด้านบนของวงกบด้วย
- ผนังที่ก่อสูงไม่ถึงท้องพื้น หรือคานพื้นชั้นบน เช่น ผนังที่ก่อเพื่อใช้เป็นเคาน์เตอร์ครัว
- ผนังก่อที่สูงเกินกว่า 3 เมตร จะต้องมีคานเอ็นอยู่ในแนวกึ่งกลางระยะความสูงของผนัง  โดยที่ระยะห่างระหว่างคานเอ็นไม่ควรมากกว่า 3 เมตร
               
       คานเอ็นทำมาจากคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้วิธีการผูกเหล็กและหล่อคอนกรีตแบบเดียวกับงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป  กล่าวคือ ใช้เหล็กเส้นอย่างน้อย 2 เส้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร ร่วมกับเหล็กปลอกขนาดเดียวกัน เว้นระยะห่าง 20 เซนติเมตร โดยให้เหล็กยึดอยู่ระหว่างช่วงเสา  หรือล้วงเหล็กไปฝากไว้กับเสาเอ็น  เพื่อถ่ายน้ำหนักร่วมกันลงไปยังโครงสร้างของอาคาร  คานเอ็นจะมีขนาดเท่ากับเสาเอ็น ซึ่งโดยทั่วไปจะมีขนาดประมาณ 10 เซนติเมตร เพื่อให้เท่ากับความหนาของผนัง  ซึ่งให้เมื่อฉาบปูนทับแล้วทั้งผนัง เสาเอ็น และคานเอ็นจะได้ดูเรียบเสมอกัน


เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
คานเอ็น

ภาพ : คานเอ็นในงานโครงสร้างผนัง

​ภาพ : คานเอ็นในงานโครงสร้างผนัง

​ภาพ : คานเอ็นในงานโครงสร้างผนัง

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
คานเอ็น

ภาพ : คานเอ็นในงานโครงสร้างผนัง

​ภาพ : คานเอ็นในงานโครงสร้างผนัง

       คานเอ็น หรือ คานทับหลัง คือ ส่วนของโครงสร้างผนังแนวนอนสำหรับงานผนังก่อทั้งอิฐมอญ คอนกรีตบล็อก หรือคอนกรีตมวลเบา  มักถูกใช้งานร่วมกับเสาเอ็นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับผนังที่มีลักษณะพิเศษหรือต้องรับแรงมากกว่าผนังทั่วไป  โดยตำแหน่งที่จะต้องมีคานเอ็น มีดังนี้

- ขอบของช่องเปิดอาคาร ทั้งแบบที่เป็นช่องเปิดโล่งและแบบที่มีบานประตูหน้าต่างปิดทับ  ใช้สำหรับติดตั้งวงกบ  รองรับแรงกระแทกจากการเปิดปิด รวมถึงรองรับน้ำหนักผนังที่อยู่ด้านบนของวงกบด้วย
- ผนังที่ก่อสูงไม่ถึงท้องพื้น หรือคานพื้นชั้นบน เช่น ผนังที่ก่อเพื่อใช้เป็นเคาน์เตอร์ครัว
- ผนังก่อที่สูงเกินกว่า 3 เมตร จะต้องมีคานเอ็นอยู่ในแนวกึ่งกลางระยะความสูงของผนัง  โดยที่ระยะห่างระหว่างคานเอ็นไม่ควรมากกว่า 3 เมตร
               
       คานเอ็นทำมาจากคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้วิธีการผูกเหล็กและหล่อคอนกรีตแบบเดียวกับงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป  กล่าวคือ ใช้เหล็กเส้นอย่างน้อย 2 เส้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร ร่วมกับเหล็กปลอกขนาดเดียวกัน เว้นระยะห่าง 20 เซนติเมตร โดยให้เหล็กยึดอยู่ระหว่างช่วงเสา  หรือล้วงเหล็กไปฝากไว้กับเสาเอ็น  เพื่อถ่ายน้ำหนักร่วมกันลงไปยังโครงสร้างของอาคาร  คานเอ็นจะมีขนาดเท่ากับเสาเอ็น ซึ่งโดยทั่วไปจะมีขนาดประมาณ 10 เซนติเมตร เพื่อให้เท่ากับความหนาของผนัง  ซึ่งให้เมื่อฉาบปูนทับแล้วทั้งผนัง เสาเอ็น และคานเอ็นจะได้ดูเรียบเสมอกัน


​ภาพ : คานเอ็นในงานโครงสร้างผนัง

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ