View : 2236

       หน้าบัน   คือ ฝาผนังส่วนที่ปิดทับหน้าจั่วของอาคารในด้านสกัด (ด้านหัว-ท้ายอาคาร)    ในหลังคาทรงจั่วแบบไทย มักจะเป็นรูปสามเหลี่ยม   หรือในงานสถาปัตยกรรมตะวันตกมักจะเป็นรูปโค้ง หรือโค้งแหลมตามรูปทรงของหลังคา    ตำแหน่งของหน้าบันจะอยู่สูงเหนือแนวประตูและหน้าต่าง โดยอยู่ระหว่างอเส (หรือทับหลัง) และจันทัน  

       เนื่องจากเป็นส่วนที่มองเห็นได้ชัดเจนจากภายนอก    จึงนิยมตกแต่งประดับลวดลายให้สวยงามตามยุคสมัย  และตามวัฒนธรรมความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น  มีทั้งแบบทึบและแบบมีช่องโปร่ง โดยวัสดุที่ใช้เป็นได้ทั้งอิฐ  ไม้  เหล็ก  หินแกะสลัก  หรือปูนปั้นตกแต่ง  ซึ่งนอกจากความสวยงามที่ได้แล้ว  ยังมีผลในการช่วยป้องกันแดด  กันฝนสาด  กันนกและแมลงไม่ให้เข้าไปภายในอาคารอีกด้วย
คำว่า “หน้าบัน” มักใช้กับอาคารศาสนสถาน เช่น โบสถ์ วิหาร พระอุโบสถ หรือศาลาการเปรียญ  รวมทั้งอาคารอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์   แต่หากเป็นอาคารบ้านเรือนทั่วไปจะเรียกกันว่า “หน้าจั่ว” มากกว่าเรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
หน้าบัน

หน้าบัน   

หน้าบัน   

หน้าจั่ว

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
หน้าบัน

หน้าบัน   

หน้าบัน   

       หน้าบัน   คือ ฝาผนังส่วนที่ปิดทับหน้าจั่วของอาคารในด้านสกัด (ด้านหัว-ท้ายอาคาร)    ในหลังคาทรงจั่วแบบไทย มักจะเป็นรูปสามเหลี่ยม   หรือในงานสถาปัตยกรรมตะวันตกมักจะเป็นรูปโค้ง หรือโค้งแหลมตามรูปทรงของหลังคา    ตำแหน่งของหน้าบันจะอยู่สูงเหนือแนวประตูและหน้าต่าง โดยอยู่ระหว่างอเส (หรือทับหลัง) และจันทัน  

       เนื่องจากเป็นส่วนที่มองเห็นได้ชัดเจนจากภายนอก    จึงนิยมตกแต่งประดับลวดลายให้สวยงามตามยุคสมัย  และตามวัฒนธรรมความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น  มีทั้งแบบทึบและแบบมีช่องโปร่ง โดยวัสดุที่ใช้เป็นได้ทั้งอิฐ  ไม้  เหล็ก  หินแกะสลัก  หรือปูนปั้นตกแต่ง  ซึ่งนอกจากความสวยงามที่ได้แล้ว  ยังมีผลในการช่วยป้องกันแดด  กันฝนสาด  กันนกและแมลงไม่ให้เข้าไปภายในอาคารอีกด้วย
คำว่า “หน้าบัน” มักใช้กับอาคารศาสนสถาน เช่น โบสถ์ วิหาร พระอุโบสถ หรือศาลาการเปรียญ  รวมทั้งอาคารอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์   แต่หากเป็นอาคารบ้านเรือนทั่วไปจะเรียกกันว่า “หน้าจั่ว” มากกว่าหน้าจั่ว

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ