View : 10070

       เสาเอ็น คือ ส่วนของโครงสร้างผนังในแนวดิ่ง มีหน้าที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับผนังในจุดที่มีลักษณะพิเศษหรือจุดที่ต้องรับแรงมากกว่าผนังทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
- ขอบของช่องเปิด อาคาร ทั้งแบบที่เป็นช่องเปิดโล่งและแบบที่มีบานประตูหน้าต่างปิดทับ  เพื่อใช้ในการติดตั้งวงกบและรองรับแรง กระแทกจากการเปิดปิด
- ผนังยาวต่อเนื่องกันตลอดแนวมากกว่า 3 เมตรขึ้นไปโดยไม่มีเสา จะต้องมีเสาเอ็นอยู่ตรงกึ่งกลางของผนัง หรือห่างกันทุกๆระยะ 2 – 3 เมตร
- บริเวณมุมผนัง ทั้งมุมของอาคารภายนอก และมุมของห้องภายใน
- ผนังที่ก่อโดยไม่ติดเสาอาคาร เช่น ผนังกั้นแยกส่วนอาบน้ำ ผนังกันแยกส่วนพื้นที่ภายในบ้าน  
 
       เสาเอ็นนิยมใช้งานร่วมกับคานเอ็น ในงานผนังก่อทั้งอิฐมอญ คอนกรีตบล็อก หรือคอนกรีตมวลเบา ทำมาจากวัสดุประเภทเดียวกับโครงสร้าง นั่นคือ คอนกรีตเสริมเหล็ก รวมทั้งใช้วีธีก่อสร้างแบบเดียวกัน  ด้วยการผูกเหล็กเส้นอย่างน้อย 2 เส้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร ร่วมกับเหล็กปลอกขนาดเดียวกัน เว้นระยะทุก 20 เซนติเมตร โดยให้เหล็กยึดอยู่กับพื้นหรือคานระหว่างชั้นแล้วจึงเทคอนกรีตหล่อลงไปในไม้แบบ    ขนาดของเสาเอ็นจะเล็กกว่าขนาดโครงสร้างประมาณเท่าตัว หรือมีขนาดประมาณ 10 เซนติเมตร เพื่อให้เท่ากับความหนาของผนัง  และตำแหน่งจะอยู่ในแนวเดียวกันกับผนัง  เพื่อให้เมื่อฉาบปูนทับแล้วทั้งผนังและเสาเอ็นจะได้ดูกลมกลืนเป็นผืนเดียวกัน

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
เสาเอ็น

ภาพ : เสาเอ็นในงานโครงสร้างผนัง

ภาพ : เสาเอ็นในงานโครงสร้างผนัง

ภาพ : เสาเอ็นในงานโครงสร้างผนัง

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
เสาเอ็น

ภาพ : เสาเอ็นในงานโครงสร้างผนัง

ภาพ : เสาเอ็นในงานโครงสร้างผนัง

       เสาเอ็น คือ ส่วนของโครงสร้างผนังในแนวดิ่ง มีหน้าที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับผนังในจุดที่มีลักษณะพิเศษหรือจุดที่ต้องรับแรงมากกว่าผนังทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
- ขอบของช่องเปิด อาคาร ทั้งแบบที่เป็นช่องเปิดโล่งและแบบที่มีบานประตูหน้าต่างปิดทับ  เพื่อใช้ในการติดตั้งวงกบและรองรับแรง กระแทกจากการเปิดปิด
- ผนังยาวต่อเนื่องกันตลอดแนวมากกว่า 3 เมตรขึ้นไปโดยไม่มีเสา จะต้องมีเสาเอ็นอยู่ตรงกึ่งกลางของผนัง หรือห่างกันทุกๆระยะ 2 – 3 เมตร
- บริเวณมุมผนัง ทั้งมุมของอาคารภายนอก และมุมของห้องภายใน
- ผนังที่ก่อโดยไม่ติดเสาอาคาร เช่น ผนังกั้นแยกส่วนอาบน้ำ ผนังกันแยกส่วนพื้นที่ภายในบ้าน  
 
       เสาเอ็นนิยมใช้งานร่วมกับคานเอ็น ในงานผนังก่อทั้งอิฐมอญ คอนกรีตบล็อก หรือคอนกรีตมวลเบา ทำมาจากวัสดุประเภทเดียวกับโครงสร้าง นั่นคือ คอนกรีตเสริมเหล็ก รวมทั้งใช้วีธีก่อสร้างแบบเดียวกัน  ด้วยการผูกเหล็กเส้นอย่างน้อย 2 เส้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร ร่วมกับเหล็กปลอกขนาดเดียวกัน เว้นระยะทุก 20 เซนติเมตร โดยให้เหล็กยึดอยู่กับพื้นหรือคานระหว่างชั้นแล้วจึงเทคอนกรีตหล่อลงไปในไม้แบบ    ขนาดของเสาเอ็นจะเล็กกว่าขนาดโครงสร้างประมาณเท่าตัว หรือมีขนาดประมาณ 10 เซนติเมตร เพื่อให้เท่ากับความหนาของผนัง  และตำแหน่งจะอยู่ในแนวเดียวกันกับผนัง  เพื่อให้เมื่อฉาบปูนทับแล้วทั้งผนังและเสาเอ็นจะได้ดูกลมกลืนเป็นผืนเดียวกัน

ภาพ : เสาเอ็นในงานโครงสร้างผนัง

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ