View : 43504

       BOQ หรือ Bill of Quantities คือ เอกสารแสดงราคากลางในการก่อสร้างที่ใช้ในขั้นตอนการหาผู้รับเหมาก่อนที่จะทำการก่อสร้าง รายละเอียดด้านในจะเป็นรายการที่แสดงปริมาณงานและราคาวัสดุก่อสร้างที่ถอดมาจากแบบก่อสร้างทั้งหมด  ทั้งจากแบบสถาปัตยกรรม  แบบวิศวกรรมโครงสร้าง และแบบวิศวกรรมงานระบบต่างๆ  ซึ่งจะแยกเป็นหมวดหมู่งานอย่างละเอียด  เช่น  งานเตรียมพื้นที่ งานโครงสร้าง (ฐานราก คาน เสา พื้น และโครงหลังคา) งานมุงหลังคา งานฝ้าเพดาน งานผนัง งานพื้น งานทาสี งานระบบไฟฟ้า งานประปาและสุขาภิบาล เป็นต้น โดยจะแจกแจงเป็นรายการต่างๆ ในแต่ละหมวด  พร้อมทั้งมีการระบุประเภท ขนาด ราคาของวัสดุ ปริมาณหรือพื้นที่ที่ใช้  รวมถึงค่าแรงในแต่ละรายการเอาไว้ด้วย  โดยปกติสถาปนิกจะเป็นผู้จัดทำให้ตามที่ระบุไว้ในสัญญาว่าจ้าง แต่ถ้าหากไม่มีระบุไว้ในสัญญา เราควรจัดหาผู้เชี่ยวชาญให้เป็นผู้จัดทำโดยให้สถาปนิกจะเป็นผู้ช่วยตรวจสอบข้อมูลและความถูกต้องอีกที

       เมื่อเรามีแบบก่อสร้างและทำการยื่นขออนุญาตก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ระหว่างนี้เราสามารถหาผู้รับเหมามาก่อสร้างไปด้วยได้  โดยต้องเตรียม BOQ เอาไว้   เพื่อใช้ในการประกวดราคาหาผู้รับเหมา  ซึ่งผู้รับเหมาที่เข้าร่วมประกวดราคาจะต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกในด้านต่างๆ ในขั้นต้นตามที่เรากำหนดไว้แล้ว     BOQ จะเป็นเอกสารสำคัญที่สถาปนิกและเจ้าของโครงการใช้เปรียบเทียบราคาก่อสร้างจากผู้รับเหมาแต่ละรายที่เข้าร่วมการประกวดราคา  โดยผู้รับเหมาจะได้รับ Blank BOQ ซึ่งเป็นเอกสารชุดเดียวกับ BOQ เพียงแต่จะเว้นว่างในช่องราคาค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าดำเนินการ กำไร และภาษีไว้ให้กรอก   และเมื่อได้ผู้รับเหมามาสร้างบ้านให้เราแล้ว เอกสารตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมและตรวจสอบงบประมาณในการก่อสร้าง  เพราะสามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณหรือชนิดวัสดุก่อสร้างที่ระบุเอาไว้ได้  นอกจากนี้หน้าที่สำคัญของ BOQ ยังช่วยคุมการวางแผนซื้อและจัดส่งสินค้าให้ทันตามกำหนดการก่อสร้างอีกด้วย 

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน BOQ

ตัวอย่าง BOQ แสดงหมวดงานก่อฉาบ และหมวดโครงสร้างและโลหะอื่นๆ โดยมีรายละเอียดวัสดุก่อสร้าง ปริมาณ และราคาค่าแรงและราคาสินค้า

ขอบคุณภาพ: โครงการบ้านอยู่สบายประหยัดพลังงาน  อาคารพักอาศัยแบบบ้านเดี่ยว สองชั้น Type B จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 

ตัวอย่าง BOQ เปล่า แสดงปริมาณในหมวดงานก่อฉาบ และหมวดโครงสร้างและโลหะอื่นๆ โดยเว้นช่องราคาค่าแรงและสินค้าไว้ให้ผู้รับเหมากรอก

ขอบคุณภาพ: โครงการบ้านอยู่สบายประหยัดพลังงาน  อาคารพักอาศัยแบบบ้านเดี่ยว สองชั้น Type B จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
 

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน BOQ

ตัวอย่าง BOQ แสดงหมวดงานก่อฉาบ และหมวดโครงสร้างและโลหะอื่นๆ โดยมีรายละเอียดวัสดุก่อสร้าง ปริมาณ และราคาค่าแรงและราคาสินค้า

ขอบคุณภาพ: โครงการบ้านอยู่สบายประหยัดพลังงาน  อาคารพักอาศัยแบบบ้านเดี่ยว สองชั้น Type B จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 

ตัวอย่าง BOQ เปล่า แสดงปริมาณในหมวดงานก่อฉาบ และหมวดโครงสร้างและโลหะอื่นๆ โดยเว้นช่องราคาค่าแรงและสินค้าไว้ให้ผู้รับเหมากรอก

ขอบคุณภาพ: โครงการบ้านอยู่สบายประหยัดพลังงาน  อาคารพักอาศัยแบบบ้านเดี่ยว สองชั้น Type B จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
 

       BOQ หรือ Bill of Quantities คือ เอกสารแสดงราคากลางในการก่อสร้างที่ใช้ในขั้นตอนการหาผู้รับเหมาก่อนที่จะทำการก่อสร้าง รายละเอียดด้านในจะเป็นรายการที่แสดงปริมาณงานและราคาวัสดุก่อสร้างที่ถอดมาจากแบบก่อสร้างทั้งหมด  ทั้งจากแบบสถาปัตยกรรม  แบบวิศวกรรมโครงสร้าง และแบบวิศวกรรมงานระบบต่างๆ  ซึ่งจะแยกเป็นหมวดหมู่งานอย่างละเอียด  เช่น  งานเตรียมพื้นที่ งานโครงสร้าง (ฐานราก คาน เสา พื้น และโครงหลังคา) งานมุงหลังคา งานฝ้าเพดาน งานผนัง งานพื้น งานทาสี งานระบบไฟฟ้า งานประปาและสุขาภิบาล เป็นต้น โดยจะแจกแจงเป็นรายการต่างๆ ในแต่ละหมวด  พร้อมทั้งมีการระบุประเภท ขนาด ราคาของวัสดุ ปริมาณหรือพื้นที่ที่ใช้  รวมถึงค่าแรงในแต่ละรายการเอาไว้ด้วย  โดยปกติสถาปนิกจะเป็นผู้จัดทำให้ตามที่ระบุไว้ในสัญญาว่าจ้าง แต่ถ้าหากไม่มีระบุไว้ในสัญญา เราควรจัดหาผู้เชี่ยวชาญให้เป็นผู้จัดทำโดยให้สถาปนิกจะเป็นผู้ช่วยตรวจสอบข้อมูลและความถูกต้องอีกที

       เมื่อเรามีแบบก่อสร้างและทำการยื่นขออนุญาตก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ระหว่างนี้เราสามารถหาผู้รับเหมามาก่อสร้างไปด้วยได้  โดยต้องเตรียม BOQ เอาไว้   เพื่อใช้ในการประกวดราคาหาผู้รับเหมา  ซึ่งผู้รับเหมาที่เข้าร่วมประกวดราคาจะต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกในด้านต่างๆ ในขั้นต้นตามที่เรากำหนดไว้แล้ว     BOQ จะเป็นเอกสารสำคัญที่สถาปนิกและเจ้าของโครงการใช้เปรียบเทียบราคาก่อสร้างจากผู้รับเหมาแต่ละรายที่เข้าร่วมการประกวดราคา  โดยผู้รับเหมาจะได้รับ Blank BOQ ซึ่งเป็นเอกสารชุดเดียวกับ BOQ เพียงแต่จะเว้นว่างในช่องราคาค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าดำเนินการ กำไร และภาษีไว้ให้กรอก   และเมื่อได้ผู้รับเหมามาสร้างบ้านให้เราแล้ว เอกสารตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมและตรวจสอบงบประมาณในการก่อสร้าง  เพราะสามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณหรือชนิดวัสดุก่อสร้างที่ระบุเอาไว้ได้  นอกจากนี้หน้าที่สำคัญของ BOQ ยังช่วยคุมการวางแผนซื้อและจัดส่งสินค้าให้ทันตามกำหนดการก่อสร้างอีกด้วย 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ