View : 14190

       ในขั้นตอนการยื่นเรื่องขออนุญาตก่อสร้างนั้น เจ้าของบ้านบางคนอาจเป็นกังวลเรื่องความยุ่งยากในขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งในความเป็นจริงหากเราเตรียมพร้อมเป็นอย่างดี มีแบบบ้านที่ครบถ้วนสมบูรณ์จากสถาปนิกและวิศวกรแล้ว การยื่นขออนุญาตจะผ่านไปได้ด้วยดี และเป็นขั้นตอนที่ทำให้เรามั่นใจได้ส่วนหนึ่งว่าบ้านเราจะไม่มีปัญหาก่อนลงมือก่อสร้าง
 
เตรียมเอกสารให้พร้อม เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแบบทั้งหลายนั้นสถาปนิกและวิศวกรจะเป็นผู้จัดเตรียมให้ ไม่ว่าจะเป็นแบบก่อสร้าง และรายการคำนวณต่าง ๆ รวมถึงเอกสารหลักฐานการประกอบวิชาชีพของผู้ออกแบบ ส่วนทางเจ้าของบ้านจะเตรียมเอกสารที่แสดงข้อมูลส่วนตัว รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินที่จะปลูกสร้าง เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาโฉนดที่ดิน เป็นต้น รายละเอียดต่าง ๆ ที่ต้องเตรียมสามารถศึกษาได้จาก กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา หรือ เว็บไซต์ตามแต่ละสำนักงานเขต เช่น เขตคลองเตย
 
ยื่นขออนุญาต เมื่อเอกสารพร้อมแล้ว เจ้าของบ้านสามารถยื่นขออนุญาตก่อสร้างต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาสำนักงานเขต หรือ อบต. ที่รับผิดชอบพื้นที่ที่กำลังจะปลูกสร้างบ้าน ในขั้นตอนนี้จะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินงานเล็กน้อย เช่น ค่าเอกสาร ค่าอากร เป็นต้น เจ้าหน้าที่โยธาผู้รับเรื่องจะตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารในเบื้องต้น และแจ้งวันนัดหมายเข้าตรวจชี้หมุดที่ดิน หลังจากนั้นหากมีการแก้ไขแบบที่ยื่นขออนุญาตไว้ เจ้าหน้าที่จะแจ้งเจ้าของบ้านเพื่อให้สถาปนิกนำแบบไปแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
 
ระหว่างรอใบอนุญาตก่อสร้าง เจ้าหน้าที่โยธาผู้รับผิดชอบจะตรวจสอบแบบก่อสร้างทั้งหมดว่าถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคารหรือไม่ (ส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องระยะถอยร่นต่างๆ) รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของแบบว่ามีส่วนใดหรือหน้าใดขัดแย้งกันบ้าง การออกแบบทั้งหมดสอดคล้องกันหรือไม่ ขั้นตอนนี้จะใช้เวลาอย่างน้อย 30 วัน หากมีการแก้ไขแบบก็จะกินเวลามากขึ้น ขึ้นอยู่กับปริมาณงานที่ต้องแก้ไขนั่นเอง
 
ได้ใบอนุญาตก่อสร้าง ถือเป็นการจบขั้นตอนการขออนุญาตอย่างสมบูรณ์ เจ้าของบ้านควรถ่ายสำเนาใบอนุญาตที่ได้ให้แก่สถาปนิก วิศวกร และผู้รับเหมาอย่างน้อยคนละหนึ่งชุด เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการก่อสร้างบ้าน โดยปกติแล้วใบอนุญาตนี้จะมีอายุ 365 วันหลังจากวันที่อนุมัติซึ่งระบุในใบอนุญาตดังกล่าว ซึ่งหมายถึงต้องทำการก่อสร้างภายในเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ เจ้าของบ้านสามารถดำเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างได้ในกรณีที่ไม่สามารถก่อสร้างบ้านให้เสร็จทันเวลาที่กำหนด 

       ถึงแม้จะเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ใช้เวลาพอสมควรก่อลงมือก่อสร้าง แต่ใบอนุญาตก่อสร้างที่ได้มาถือเป็นสิ่งยืนยันได้ว่าบ้านของเรานั้นมีการก่อสร้างอย่างมั่นคงแข็งแรง ถูกสุขอนามัย สามารถจะอยู่ได้อย่างปลอดภัยและไม่สร้างความเดือนร้อนให้แก่ผู้อื่น โดยเราซึ่งเป็นเจ้าของบ้านก็ควรดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุญาตให้ได้มากที่สุดเช่นกัน เพราะหากมีบางส่วนที่ก่อสร้างไม่ตรงตามแบบที่ยื่นขออนุญาตไว้จนเกิดข้อร้องเรียน จะส่งผลต่อการรับรองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบการก่อสร้างบ้านของเรา และอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายตามมาได้

เรื่อง: SCG Experience

เมื่อต้องคุยเรื่องบ้านกับสถาปนิก
ตอนที่ 5 : ยื่นขออนุญาตก่อสร้างบ้าน
ให้ผ่านก็สร้างบ้านได้

ถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านทุกคนที่กำลังจะปลูกสร้างบ้านในการยื่นคำขออนญาตก่อสร้างตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เพื่อให้อยู่อาศัยในบ้านได้อย่างปลอดภัยและไร้ปัญหากวนใจ

เรื่อง: SCG Experience

เมื่อต้องคุยเรื่องบ้านกับสถาปนิก
ตอนที่ 5 : ยื่นขออนุญาตก่อสร้างบ้าน
ให้ผ่านก็สร้างบ้านได้

ถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านทุกคนที่กำลังจะปลูกสร้างบ้านในการยื่นคำขออนญาตก่อสร้างตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เพื่อให้อยู่อาศัยในบ้านได้อย่างปลอดภัยและไร้ปัญหากวนใจ

       ในขั้นตอนการยื่นเรื่องขออนุญาตก่อสร้างนั้น เจ้าของบ้านบางคนอาจเป็นกังวลเรื่องความยุ่งยากในขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งในความเป็นจริงหากเราเตรียมพร้อมเป็นอย่างดี มีแบบบ้านที่ครบถ้วนสมบูรณ์จากสถาปนิกและวิศวกรแล้ว การยื่นขออนุญาตจะผ่านไปได้ด้วยดี และเป็นขั้นตอนที่ทำให้เรามั่นใจได้ส่วนหนึ่งว่าบ้านเราจะไม่มีปัญหาก่อนลงมือก่อสร้าง
 
เตรียมเอกสารให้พร้อม เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแบบทั้งหลายนั้นสถาปนิกและวิศวกรจะเป็นผู้จัดเตรียมให้ ไม่ว่าจะเป็นแบบก่อสร้าง และรายการคำนวณต่าง ๆ รวมถึงเอกสารหลักฐานการประกอบวิชาชีพของผู้ออกแบบ ส่วนทางเจ้าของบ้านจะเตรียมเอกสารที่แสดงข้อมูลส่วนตัว รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินที่จะปลูกสร้าง เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาโฉนดที่ดิน เป็นต้น รายละเอียดต่าง ๆ ที่ต้องเตรียมสามารถศึกษาได้จาก กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา หรือ เว็บไซต์ตามแต่ละสำนักงานเขต เช่น เขตคลองเตย
 
ยื่นขออนุญาต เมื่อเอกสารพร้อมแล้ว เจ้าของบ้านสามารถยื่นขออนุญาตก่อสร้างต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาสำนักงานเขต หรือ อบต. ที่รับผิดชอบพื้นที่ที่กำลังจะปลูกสร้างบ้าน ในขั้นตอนนี้จะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินงานเล็กน้อย เช่น ค่าเอกสาร ค่าอากร เป็นต้น เจ้าหน้าที่โยธาผู้รับเรื่องจะตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารในเบื้องต้น และแจ้งวันนัดหมายเข้าตรวจชี้หมุดที่ดิน หลังจากนั้นหากมีการแก้ไขแบบที่ยื่นขออนุญาตไว้ เจ้าหน้าที่จะแจ้งเจ้าของบ้านเพื่อให้สถาปนิกนำแบบไปแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
 
ระหว่างรอใบอนุญาตก่อสร้าง เจ้าหน้าที่โยธาผู้รับผิดชอบจะตรวจสอบแบบก่อสร้างทั้งหมดว่าถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคารหรือไม่ (ส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องระยะถอยร่นต่างๆ) รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของแบบว่ามีส่วนใดหรือหน้าใดขัดแย้งกันบ้าง การออกแบบทั้งหมดสอดคล้องกันหรือไม่ ขั้นตอนนี้จะใช้เวลาอย่างน้อย 30 วัน หากมีการแก้ไขแบบก็จะกินเวลามากขึ้น ขึ้นอยู่กับปริมาณงานที่ต้องแก้ไขนั่นเอง
 
ได้ใบอนุญาตก่อสร้าง ถือเป็นการจบขั้นตอนการขออนุญาตอย่างสมบูรณ์ เจ้าของบ้านควรถ่ายสำเนาใบอนุญาตที่ได้ให้แก่สถาปนิก วิศวกร และผู้รับเหมาอย่างน้อยคนละหนึ่งชุด เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการก่อสร้างบ้าน โดยปกติแล้วใบอนุญาตนี้จะมีอายุ 365 วันหลังจากวันที่อนุมัติซึ่งระบุในใบอนุญาตดังกล่าว ซึ่งหมายถึงต้องทำการก่อสร้างภายในเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ เจ้าของบ้านสามารถดำเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างได้ในกรณีที่ไม่สามารถก่อสร้างบ้านให้เสร็จทันเวลาที่กำหนด 

       ถึงแม้จะเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ใช้เวลาพอสมควรก่อลงมือก่อสร้าง แต่ใบอนุญาตก่อสร้างที่ได้มาถือเป็นสิ่งยืนยันได้ว่าบ้านของเรานั้นมีการก่อสร้างอย่างมั่นคงแข็งแรง ถูกสุขอนามัย สามารถจะอยู่ได้อย่างปลอดภัยและไม่สร้างความเดือนร้อนให้แก่ผู้อื่น โดยเราซึ่งเป็นเจ้าของบ้านก็ควรดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุญาตให้ได้มากที่สุดเช่นกัน เพราะหากมีบางส่วนที่ก่อสร้างไม่ตรงตามแบบที่ยื่นขออนุญาตไว้จนเกิดข้อร้องเรียน จะส่งผลต่อการรับรองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบการก่อสร้างบ้านของเรา และอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายตามมาได้บทความที่แล้ว
เตรียมขออนุญาตก่อสร้าง และหาผู้รับเหมาไปพร้อมกัน
1-เตรียมขออนุญาตก่อสร้าง-และหาผู้รับเหมาไปพร้อมกัน.jpg


บทความถัดไป
กฎหมายควบคุมอาคารที่ควรรู้:
ก่อสร้างหรือดัดแปลงบ้านต้องขอยื่นอนุญาต

3-กฎหมายควบคุมอาคารที่ควรรู้.jpg


บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
​เตรียมพร้อมลงมือก่อสร้าง และตรวจรับบ้านสร้างเสร็จ
1-เตรียมพร้อมลงมือก่อสร้าง-และตรวจรับบ้านสร้างเสร็จ.jpgควรตัดสินใจเลือกใช้วัสดุก่อสร้างในขั้นตอนใด?
1-ควรตัดสินใจเลือกใช้วัสดุก่อสร้างในขั้นตอนใด-(1).jpg

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ