View : 11323
เรื่อง: SCG Experience

สนุกกับเรื่องบ้าน: 7 ข้อควรรู้เรื่อง BOQ

BOQ เป็นเอกสารที่รวบรวมรายการสินค้า ค่าแรง และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสร้างบ้าน โดยสถาปนิกมักเป็นผู้จัดทำขึ้น ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมค่าแรง ค่าวัสดุ รวมถึงความถูกต้องของรายการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง โดยจะแยกขอบเขตงานเป็นหมวดหมู่ตามแบบก่อสร้าง ทั้งแบบสถาปัตย์ แบบโครงสร้าง และแบบงานระบบต่างๆ ดังนั้น เจ้าของบ้านควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับ BOQ เพื่อความราบรื่นในการบริหารจัดการงานก่อสร้าง


เรื่อง: SCG Experience

สนุกกับเรื่องบ้าน: 7 ข้อควรรู้เรื่อง BOQ

BOQ เป็นเอกสารที่รวบรวมรายการสินค้า ค่าแรง และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสร้างบ้าน โดยสถาปนิกมักเป็นผู้จัดทำขึ้น ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมค่าแรง ค่าวัสดุ รวมถึงความถูกต้องของรายการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง โดยจะแยกขอบเขตงานเป็นหมวดหมู่ตามแบบก่อสร้าง ทั้งแบบสถาปัตย์ แบบโครงสร้าง และแบบงานระบบต่างๆ ดังนั้น เจ้าของบ้านควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับ BOQ เพื่อความราบรื่นในการบริหารจัดการงานก่อสร้าง


ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ