View : 5255

       หน้าตัดคาน คือ พื้นที่หน้าตัดที่อยู่ภายในระยะความกว้างและความลึกของคาน    สำหรับคานคอนกรีตเสริมเหล็กนิยมทำหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือรูปเรขาคณิตที่เรียบง่าย เช่น สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมคางหมู  หรือวงกลม  ระยะความกว้างต่อความลึกประมาณ 1:2 ถึง 1:3  ด้านลึกของคานจะเป็นด้านที่ตั้งฉากกับพื้น   เพื่อให้มีระยะมากพอสำหรับการเสริมเหล็กภายใน   รวมทั้งเป็นทิศทางที่ถูกต้องสำหรับการถ่ายแรงในระบบโครงสร้างเสา-คานอีกด้วย   ส่วนคานเหล็กรูปพรรณแบบต่างๆ  เช่น เหล็กหน้าตัดรูปตัวไอ (I-Beam)  เหล็กหน้าตัดรูปตัวเฮช (H-beam)  หรือเหล็กกล่อง  จะมีขนาดและหน้าตัดให้เลือกใช้หลากหลายมาก  ขึ้นอยู่กับคุณภาพของเหล็กและน้ำหนักที่คานต้องรองรับตามที่วิศวกรออกแบบเอาไว้

       ในการออกแบบหน้าตัดคานในอาคารหนึ่งหลัง  คานแต่ละตัวจะมีขนาดไม่เท่ากัน  คานที่เชื่อมระหว่างเสากับเสา (หรือ “คานหลัก”)  คานที่เชื่อมระหว่างคานกับคาน  หรือคานยื่น  จะมีหน้าตัดไม่เท่ากัน   ขนาดของหน้าตัดจะแปรผันไปตามตำแหน่งของคานและน้ำหนักที่ต้องรองรับตามแต่ในละส่วนของบ้าน    แต่หากต้องการออกแบบให้คานทั้งอาคารมีขนาดหน้าตัดเท่ากันเพื่อความสวยงามของโครงสร้าง  ก็สามารถทำได้เช่นกันอ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

ภาพ: หน้าตัดคานสี่เหลี่ยมผืนผ้า

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน: หน้าตัดคาน

ภาพ: หน้าตัดคาน

ภาพ: หน้าตัดคานสี่เหลี่ยมผืนผ้า

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน: หน้าตัดคาน

ภาพ: หน้าตัดคาน

ภาพ: หน้าตัดคานสี่เหลี่ยมผืนผ้า

       หน้าตัดคาน คือ พื้นที่หน้าตัดที่อยู่ภายในระยะความกว้างและความลึกของคาน    สำหรับคานคอนกรีตเสริมเหล็กนิยมทำหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือรูปเรขาคณิตที่เรียบง่าย เช่น สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมคางหมู  หรือวงกลม  ระยะความกว้างต่อความลึกประมาณ 1:2 ถึง 1:3  ด้านลึกของคานจะเป็นด้านที่ตั้งฉากกับพื้น   เพื่อให้มีระยะมากพอสำหรับการเสริมเหล็กภายใน   รวมทั้งเป็นทิศทางที่ถูกต้องสำหรับการถ่ายแรงในระบบโครงสร้างเสา-คานอีกด้วย   ส่วนคานเหล็กรูปพรรณแบบต่างๆ  เช่น เหล็กหน้าตัดรูปตัวไอ (I-Beam)  เหล็กหน้าตัดรูปตัวเฮช (H-beam)  หรือเหล็กกล่อง  จะมีขนาดและหน้าตัดให้เลือกใช้หลากหลายมาก  ขึ้นอยู่กับคุณภาพของเหล็กและน้ำหนักที่คานต้องรองรับตามที่วิศวกรออกแบบเอาไว้

       ในการออกแบบหน้าตัดคานในอาคารหนึ่งหลัง  คานแต่ละตัวจะมีขนาดไม่เท่ากัน  คานที่เชื่อมระหว่างเสากับเสา (หรือ “คานหลัก”)  คานที่เชื่อมระหว่างคานกับคาน  หรือคานยื่น  จะมีหน้าตัดไม่เท่ากัน   ขนาดของหน้าตัดจะแปรผันไปตามตำแหน่งของคานและน้ำหนักที่ต้องรองรับตามแต่ในละส่วนของบ้าน    แต่หากต้องการออกแบบให้คานทั้งอาคารมีขนาดหน้าตัดเท่ากันเพื่อความสวยงามของโครงสร้าง  ก็สามารถทำได้เช่นกันอ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

ภาพ: หน้าตัดคานสี่เหลี่ยมผืนผ้า

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ