View : 10509
เรื่อง: SCG Experience

แบบบ้านฟรีได้มาแล้วต้องทำอย่างไร ใช้สร้างได้เลยหรือไม่?

       การพิจารณาว่าแบบบ้านฟรีต่างๆ ที่แจกกันทั่วไป ทั้งแบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านสองชั้น หรือจะกี่ชั้นก็ตาม หากได้มาแล้วจะใช้ก่อสร้างเลยได้หรือไม่นั้น เราควรทำความเข้าใจเรื่องการยื่นขออนุญาตก่อสร้างเสียก่อน เพราะตามกฎหมายแล้ว ก่อนจะสร้างบ้านเราจะต้องยื่นเรื่องขออนุญาตจากหน่วยงานราชการ (ยกเว้นบางพื้นที่ที่ไม่อยู่ในเขตควบคุม) โดยจะต้องมีแบบขออนุญาตก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วยเอกสารต่างๆ ตามที่ตามกฎหมายควบคุมอาคารกำหนด

       แบบบ้านฟรีส่วนใหญ่จะมีผังพื้น (แบบแปลน) รูปด้าน และรูปตัด ซึ่งมักขาดเอกสารสำคัญหลายรายการที่ต้องใช้ยื่นขออนุญาต เช่น แบบแสดงโครงสร้างพร้อมรายการคำนวณ แบบแสดงระบบป้องกันอัคคีภัย แบบระบบประปาสุขาภิบาล แบบระบบไฟฟ้ากำลังและแสงสว่าง ฯลฯ ซึ่งเจ้าของบ้านควรว่าจ้างผู้เขียนแบบ สถาปนิก และวิศวกรเป็นผู้จัดทำ หรือแม้ว่าแบบบ้านฟรีบางชุดจะมีเอกสารเกือบครบตามที่ต้องใช้ยื่นขออนุญาตก็ตาม แต่เจ้าของบ้านก็จำเป็นต้องให้สถาปนิกและวิศวกรผู้มีใบประกอบวิชาชีพทำการตรวจสอบแบบพร้อมลงนามจึงจะยื่นขออนุญาตได้
 

        แนะนำว่าเมื่อเจ้าของบ้านได้แบบบ้านฟรีมาควรจะปรึกษาวิศวกรและสถาปนิก เพื่อพิจารณาจัดทำ ตรวจสอบ และลงนามในแบบขออนุญาตก่อสร้างให้ถูกต้องครบถ้วน บางครั้งอาจต้องมีการปรับปรุงแบบ เนื่องจากแบบที่ได้มานั้นไม่เหมาะกับที่ดินตามเงื่อนไขกฎหมาย เช่น บ้านใหญ่คับที่ดินจนทำให้มีที่วางและระยะร่นน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเอกสารบางรายการที่ควรจัดทำเพิ่มเติม เพื่อความราบรื่นในการดำเนินการก่อสร้าง เช่น แบบสถาปัตยกรรม พร้อมรายการประกอบแบบ รายการวัสดุพร้อมประเมินราคาค่าก่อสร้าง  รายละเอียดในแบบงานระบบต่างๆ  เป็นต้น

ภาพ: ผังพื้นในแบบบ้านฟรี

ภาพ: ผังพื้นในแบบสถาปัตยกรรม ซึ่งระบุรายละเอียดครบถ้วน

ภาพ: แบบบ้านฟรีที่มี ผังพื้น รูปด้าน รูปตัด และตารางรายการวัสดุ ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของแบบสถาปัตยกรรม


 

เรื่อง: SCG Experience

แบบบ้านฟรีได้มาแล้วต้องทำอย่างไร ใช้สร้างได้เลยหรือไม่?

       การพิจารณาว่าแบบบ้านฟรีต่างๆ ที่แจกกันทั่วไป ทั้งแบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านสองชั้น หรือจะกี่ชั้นก็ตาม หากได้มาแล้วจะใช้ก่อสร้างเลยได้หรือไม่นั้น เราควรทำความเข้าใจเรื่องการยื่นขออนุญาตก่อสร้างเสียก่อน เพราะตามกฎหมายแล้ว ก่อนจะสร้างบ้านเราจะต้องยื่นเรื่องขออนุญาตจากหน่วยงานราชการ (ยกเว้นบางพื้นที่ที่ไม่อยู่ในเขตควบคุม) โดยจะต้องมีแบบขออนุญาตก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วยเอกสารต่างๆ ตามที่ตามกฎหมายควบคุมอาคารกำหนด

       แบบบ้านฟรีส่วนใหญ่จะมีผังพื้น (แบบแปลน) รูปด้าน และรูปตัด ซึ่งมักขาดเอกสารสำคัญหลายรายการที่ต้องใช้ยื่นขออนุญาต เช่น แบบแสดงโครงสร้างพร้อมรายการคำนวณ แบบแสดงระบบป้องกันอัคคีภัย แบบระบบประปาสุขาภิบาล แบบระบบไฟฟ้ากำลังและแสงสว่าง ฯลฯ ซึ่งเจ้าของบ้านควรว่าจ้างผู้เขียนแบบ สถาปนิก และวิศวกรเป็นผู้จัดทำ หรือแม้ว่าแบบบ้านฟรีบางชุดจะมีเอกสารเกือบครบตามที่ต้องใช้ยื่นขออนุญาตก็ตาม แต่เจ้าของบ้านก็จำเป็นต้องให้สถาปนิกและวิศวกรผู้มีใบประกอบวิชาชีพทำการตรวจสอบแบบพร้อมลงนามจึงจะยื่นขออนุญาตได้
 

        แนะนำว่าเมื่อเจ้าของบ้านได้แบบบ้านฟรีมาควรจะปรึกษาวิศวกรและสถาปนิก เพื่อพิจารณาจัดทำ ตรวจสอบ และลงนามในแบบขออนุญาตก่อสร้างให้ถูกต้องครบถ้วน บางครั้งอาจต้องมีการปรับปรุงแบบ เนื่องจากแบบที่ได้มานั้นไม่เหมาะกับที่ดินตามเงื่อนไขกฎหมาย เช่น บ้านใหญ่คับที่ดินจนทำให้มีที่วางและระยะร่นน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเอกสารบางรายการที่ควรจัดทำเพิ่มเติม เพื่อความราบรื่นในการดำเนินการก่อสร้าง เช่น แบบสถาปัตยกรรม พร้อมรายการประกอบแบบ รายการวัสดุพร้อมประเมินราคาค่าก่อสร้าง  รายละเอียดในแบบงานระบบต่างๆ  เป็นต้น

ภาพ: ผังพื้นในแบบบ้านฟรี

ภาพ: ผังพื้นในแบบสถาปัตยกรรม ซึ่งระบุรายละเอียดครบถ้วน

ภาพ: แบบบ้านฟรีที่มี ผังพื้น รูปด้าน รูปตัด และตารางรายการวัสดุ ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของแบบสถาปัตยกรรม


 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ