View : 11402
เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน แบบขยายประตูหน้าต่าง

       แบบขยายประตูหน้าต่าง คือ แบบที่ทำมาเพื่อแสดงรายละเอียดรูปแบบ วัสดุ และตำแหน่งติดตั้ง สำหรับประตูหน้าต่างของบ้าน โดยทั่วไปจะแสดงให้เห็นเป็นรูปด้าน ในขนาดมาตราส่วน 1 : 50 เป็นอย่างน้อย ระบุขนาดของประตูหน้าต่าง ระยะความสูงจากพื้น สัญลักษณ์แสดงทิศทางการเปิด รวมถึงระบุรายละเอียดสำคัญกำกับประตูหน้าต่างแต่ละแบบ (ซึ่งอาจแสดงในรูปของเส้นโยงอธิบายเป็นข้อความและภาพขยาย หรือทำเป็นตาราง) อันได้แก่ รุ่น สี ลักษณะบาน วงกบ  บานกรอบ  ลูกฟัก  กลอน อุปกรณ์มือจับและระบบล็อก ชุดราง ฯลฯ ทั้งนี้ สำหรับประตูหน้าต่างที่มีรูปแบบหรือการติดตั้งซึ่งมีลักษณะเฉพาะ อาจแสดงผัง (แบบแปลน) หรือแบบขยายแสดงรายละเอียดพิเศษอื่นๆ เพิ่มเติมตามความเหมาะสม

ภาพ: แบบขยายประตูหน้าต่าง 

ภาพ: รูปด้านในแบบขยายประตูหน้าต่าง พร้อมรายละเอียดต่างๆ เช่น ความกว้าง ยาว และความสูง ทิศทางการเปิด พร้อมตารางรายละเอียดอื่นๆ 

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

 

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน แบบขยายประตูหน้าต่าง

       แบบขยายประตูหน้าต่าง คือ แบบที่ทำมาเพื่อแสดงรายละเอียดรูปแบบ วัสดุ และตำแหน่งติดตั้ง สำหรับประตูหน้าต่างของบ้าน โดยทั่วไปจะแสดงให้เห็นเป็นรูปด้าน ในขนาดมาตราส่วน 1 : 50 เป็นอย่างน้อย ระบุขนาดของประตูหน้าต่าง ระยะความสูงจากพื้น สัญลักษณ์แสดงทิศทางการเปิด รวมถึงระบุรายละเอียดสำคัญกำกับประตูหน้าต่างแต่ละแบบ (ซึ่งอาจแสดงในรูปของเส้นโยงอธิบายเป็นข้อความและภาพขยาย หรือทำเป็นตาราง) อันได้แก่ รุ่น สี ลักษณะบาน วงกบ  บานกรอบ  ลูกฟัก  กลอน อุปกรณ์มือจับและระบบล็อก ชุดราง ฯลฯ ทั้งนี้ สำหรับประตูหน้าต่างที่มีรูปแบบหรือการติดตั้งซึ่งมีลักษณะเฉพาะ อาจแสดงผัง (แบบแปลน) หรือแบบขยายแสดงรายละเอียดพิเศษอื่นๆ เพิ่มเติมตามความเหมาะสม

ภาพ: แบบขยายประตูหน้าต่าง 

ภาพ: รูปด้านในแบบขยายประตูหน้าต่าง พร้อมรายละเอียดต่างๆ เช่น ความกว้าง ยาว และความสูง ทิศทางการเปิด พร้อมตารางรายละเอียดอื่นๆ 

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ