View : 26135
เรื่อง: SCG Experience

เจาะผนังอิฐมวลเบาทำหน้าต่าง จำเป็นต้องมี “เสาเอ็น คานเอ็น” หรือไม่

       สำหรับบ้านที่กำลังก่อสร้าง นอกจากการเสริมเสาเอ็น คานเอ็นรอบช่องเปิดทั้งประตูและหน้าต่างในขั้นตอนการก่อผนังอิฐมวลเบาตามปกติแล้ว โดยทั่วไปแทบไม่จำเป็นต้องมีการเสริมเสาเอ็น คานเอ็น หากมีขนาดพื้นที่ก่อไม่เกินที่กำหนดตามแต่ละความหนาของอิฐ เช่น อิฐมวลเบาหนา 7.5 ซม. สามารถก่อได้โดยไม่ต้องเสริมเสาเอ็น คานเอ็นภายในพื้นที่ 10 ตร.ม. หรืออิฐมวลเบาหนา 10 ซม. สามารถก่อได้โดยไม่ต้องเสริมเสาเอ็น คานเอ็นภายในพื้นที่ 16 ตร.ม. เป็นต้น

ภาพ: บ้านก่อผนังด้วยอิฐมวลเบา

       แต่สำหรับในกรณีที่ก่อผนังอิฐบวลเบาไปแล้วอยากเจาะผนังทำประตูหรือหน้าต่างเพิ่มภายหลัง จำเป็นต้องหล่อเสาเอ็น คานเอ็นโดยรอบเสมอ เพราะเสาเอ็น คานเอ็นจะช่วยป้องกันแรงกระแทกจากการใช้งานเปิดปิดประตูหรือหน้าต่าง ลดการเกิดรอยร้าวบนผนังที่มุมวงกบ ซึ่งอาจส่งผลให้น้ำรั่วซึมเข้ามาภายในบ้าน รวมไปถึงช่วยรับน้ำหนักผนังก่อด้านบน ซึ่งหากไม่มีคานเอ็นจะทำให้วงกบเกิดการบิดตัวจากน้ำหนักที่กดทับจนไม่สามารถใช้งานช่องเปิดนั้นๆ ได้ 

ภาพ เสาเอ็นคานเอ็นรอบช่องเปิดหน้าต่างเรื่อง: SCG Experience

เจาะผนังอิฐมวลเบาทำหน้าต่าง จำเป็นต้องมี “เสาเอ็น คานเอ็น” หรือไม่

       สำหรับบ้านที่กำลังก่อสร้าง นอกจากการเสริมเสาเอ็น คานเอ็นรอบช่องเปิดทั้งประตูและหน้าต่างในขั้นตอนการก่อผนังอิฐมวลเบาตามปกติแล้ว โดยทั่วไปแทบไม่จำเป็นต้องมีการเสริมเสาเอ็น คานเอ็น หากมีขนาดพื้นที่ก่อไม่เกินที่กำหนดตามแต่ละความหนาของอิฐ เช่น อิฐมวลเบาหนา 7.5 ซม. สามารถก่อได้โดยไม่ต้องเสริมเสาเอ็น คานเอ็นภายในพื้นที่ 10 ตร.ม. หรืออิฐมวลเบาหนา 10 ซม. สามารถก่อได้โดยไม่ต้องเสริมเสาเอ็น คานเอ็นภายในพื้นที่ 16 ตร.ม. เป็นต้น

ภาพ: บ้านก่อผนังด้วยอิฐมวลเบา

       แต่สำหรับในกรณีที่ก่อผนังอิฐบวลเบาไปแล้วอยากเจาะผนังทำประตูหรือหน้าต่างเพิ่มภายหลัง จำเป็นต้องหล่อเสาเอ็น คานเอ็นโดยรอบเสมอ เพราะเสาเอ็น คานเอ็นจะช่วยป้องกันแรงกระแทกจากการใช้งานเปิดปิดประตูหรือหน้าต่าง ลดการเกิดรอยร้าวบนผนังที่มุมวงกบ ซึ่งอาจส่งผลให้น้ำรั่วซึมเข้ามาภายในบ้าน รวมไปถึงช่วยรับน้ำหนักผนังก่อด้านบน ซึ่งหากไม่มีคานเอ็นจะทำให้วงกบเกิดการบิดตัวจากน้ำหนักที่กดทับจนไม่สามารถใช้งานช่องเปิดนั้นๆ ได้ 

ภาพ เสาเอ็นคานเอ็นรอบช่องเปิดหน้าต่างขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ