View : 3848
เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน คอนกรีตสด

       คอนกรีตสด คือ คอนกรีตที่มีความเหลวเหมาะสมในการนำไปใช้ในงานหล่อคอนกรีต ซึ่งควรมีคุณสมบัติที่ดีในด้านต่างๆ อันได้แก่ เนื้อคอนกรีตสม่ำเสมอกันทุกส่วน  ไม่ข้นหรือเหลวจนเกินไป  มีระยะเวลาก่อตัวก่อนจะแข็งตัวนานพอให้สามารถทำงานได้ทัน และที่สำคัญต้องมี “ความสามารถเทได้” ดีโดยไม่เกิดการแยกตัว เพื่อให้ได้คอนกรีตแข็งตัว (คอนกรีตเซตตัว) ที่มีกำลังตรงตามมาตรฐาน มีความคงตัวตามรูปแบบที่ต้องการ ต้านทานการซึมผ่านของน้ำได้ดี และมีความทนทาน

       ทั้งนี้ ก่อนที่จะนำคอนกรีตสดไปใช้งาน ควรมีการทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีตในด้านต่างๆ เช่น ค่าการยุบตัว เวลาการก่อตัว ปริมาณอากาศ การไหลตัว ฯลฯ ซึ่งผู้ออกแบบหรือวิศวกรจะเป็นผู้เลือกทดสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานแต่ละประเภท เพื่อให้ได้งานคอนกรีตที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน

ภาพ: คอนกรีตสดในแบบหล่อ

ภาพ: คอนกรีตสดในแบบหล่อ

ภาพ: เทคอนกรีตสดหล่อเสาเข็ม

ภาพ: การทดสอบค่ายุบตัว (Slump)
ขอบคุณข้อมูลจาก: CPAC ACADEMY

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg


 

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน คอนกรีตสด

       คอนกรีตสด คือ คอนกรีตที่มีความเหลวเหมาะสมในการนำไปใช้ในงานหล่อคอนกรีต ซึ่งควรมีคุณสมบัติที่ดีในด้านต่างๆ อันได้แก่ เนื้อคอนกรีตสม่ำเสมอกันทุกส่วน  ไม่ข้นหรือเหลวจนเกินไป  มีระยะเวลาก่อตัวก่อนจะแข็งตัวนานพอให้สามารถทำงานได้ทัน และที่สำคัญต้องมี “ความสามารถเทได้” ดีโดยไม่เกิดการแยกตัว เพื่อให้ได้คอนกรีตแข็งตัว (คอนกรีตเซตตัว) ที่มีกำลังตรงตามมาตรฐาน มีความคงตัวตามรูปแบบที่ต้องการ ต้านทานการซึมผ่านของน้ำได้ดี และมีความทนทาน

       ทั้งนี้ ก่อนที่จะนำคอนกรีตสดไปใช้งาน ควรมีการทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีตในด้านต่างๆ เช่น ค่าการยุบตัว เวลาการก่อตัว ปริมาณอากาศ การไหลตัว ฯลฯ ซึ่งผู้ออกแบบหรือวิศวกรจะเป็นผู้เลือกทดสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานแต่ละประเภท เพื่อให้ได้งานคอนกรีตที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน

ภาพ: คอนกรีตสดในแบบหล่อ

ภาพ: คอนกรีตสดในแบบหล่อ

ภาพ: เทคอนกรีตสดหล่อเสาเข็ม

ภาพ: การทดสอบค่ายุบตัว (Slump)
ขอบคุณข้อมูลจาก: CPAC ACADEMY

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg


 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ