View : 2250
เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน หุน

       หุน คือ หน่วยวัดความยาว หรือความหนาของวัสดุสิ่งของต่าง ๆ โดย 1 หุนจะเท่ากับ 1 ใน 8 ส่วนของนิ้ว (1 หุน = 1/8”) หรือ 1 นิ้ว เท่ากับ 8 หุน ในบางกรณีใช้เทียบเคียงกับหน่วยมิลลิเมตร (มม.) ได้เช่นกัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับมาตรฐานวัสดุแต่ละประเภทด้วย

       สำหรับวัสดุก่อสร้างมักพบการเรียกขนาดวัสดุในหน่วย “หุน” อยู่พอสมควร อาทิ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเส้น (เหล็กเสริมในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก) เช่น เหล็กเส้นกลม 2 หุน (6 มม.) เหล็กข้ออ้อย 3 หุน (9 มม.), ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อประปาหรือท่อร้อยสายไฟฟ้า เช่น ท่อประปาพีวีซี (PVC) 6 หุน (3/4” หรือ 20 มม.) ท่อร้อยสายไฟฟ้า 4 หุน (1/2” หรือ 20 มม.), ความหนาของกระจก 4 หุน (12 มม.) เป็นต้น

ภาพ : 1 หุน เท่ากับ 1/8 นิ้ว หรือ 1 นิ้ว เท่ากับ 8 หุน

ภาพ : เหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย สามารถเรียกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางในหน่วยหุน

ภาพ : ท่อประปาและท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC สามารถเรียกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางในหน่วยหุน

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg


 

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน หุน

       หุน คือ หน่วยวัดความยาว หรือความหนาของวัสดุสิ่งของต่าง ๆ โดย 1 หุนจะเท่ากับ 1 ใน 8 ส่วนของนิ้ว (1 หุน = 1/8”) หรือ 1 นิ้ว เท่ากับ 8 หุน ในบางกรณีใช้เทียบเคียงกับหน่วยมิลลิเมตร (มม.) ได้เช่นกัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับมาตรฐานวัสดุแต่ละประเภทด้วย

       สำหรับวัสดุก่อสร้างมักพบการเรียกขนาดวัสดุในหน่วย “หุน” อยู่พอสมควร อาทิ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเส้น (เหล็กเสริมในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก) เช่น เหล็กเส้นกลม 2 หุน (6 มม.) เหล็กข้ออ้อย 3 หุน (9 มม.), ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อประปาหรือท่อร้อยสายไฟฟ้า เช่น ท่อประปาพีวีซี (PVC) 6 หุน (3/4” หรือ 20 มม.) ท่อร้อยสายไฟฟ้า 4 หุน (1/2” หรือ 20 มม.), ความหนาของกระจก 4 หุน (12 มม.) เป็นต้น

ภาพ : 1 หุน เท่ากับ 1/8 นิ้ว หรือ 1 นิ้ว เท่ากับ 8 หุน

ภาพ : เหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย สามารถเรียกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางในหน่วยหุน

ภาพ : ท่อประปาและท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC สามารถเรียกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางในหน่วยหุน

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg


 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ