View : 1706
เรื่อง: SCG Experience

จุดเสี่ยงควรระวัง หลังคารั่วซึม
ตอนที่ 1 : จุดเสี่ยงรอยต่อหลังคา

​ต้นตอปัญหาหลังคารั่วอาจมีได้หลายจุด โดยเฉพาะบริเวณรอยต่อของหลังคาซึ่งเกิดการรั่วซึมได้ง่ายหากติดตั้งผิดวิธีหรือเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่เหมาะสม ดังนั้น เราจึงควรทำความเข้าใจถึงจุดเสี่ยงบริเวณรอยต่อหลังคาเอาไว้ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลังคาที่มีรูปทรงซับซ้อนและรอยต่อเยอะ



เรื่อง: SCG Experience

จุดเสี่ยงควรระวัง หลังคารั่วซึม
ตอนที่ 1 : จุดเสี่ยงรอยต่อหลังคา

​ต้นตอปัญหาหลังคารั่วอาจมีได้หลายจุด โดยเฉพาะบริเวณรอยต่อของหลังคาซึ่งเกิดการรั่วซึมได้ง่ายหากติดตั้งผิดวิธีหรือเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่เหมาะสม ดังนั้น เราจึงควรทำความเข้าใจถึงจุดเสี่ยงบริเวณรอยต่อหลังคาเอาไว้ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลังคาที่มีรูปทรงซับซ้อนและรอยต่อเยอะ



ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ