View : 13889

       ชักร่อง  คือ วิธีการสร้างแนวเส้นบนพื้นผิวของวัสดุในงานก่อสร้าง  มักใช้กับงานปูนหรืองานตกแต่งพื้นผิวแบบเปียก เช่น  การฉาบปูนผนัง งานกรวดล้าง-ทรายล้าง งานพื้นคอนกรีตภายนอกอาคาร เป็นต้น  โดยเริ่มต้นจากการตีเส้นตามระยะในแบบลงบนผนังหรือพื้นตามที่ต้องการ  แล้วจึงติดตั้งวัสดุสำหรับการสร้างแนวเส้นลงไป ซึ่งจะมีลักษณะเป็นแท่งหรือเส้นยาวๆ ทำมาจากวัสดุมีความคงทนต่อความชื้น ความเป็นกรด-ด่างของปูน และการขัดถูในระหว่างขั้นตอนการตกแต่งผิว  อย่างเช่น พลาสติก  พีวีซี  ไม้  หรือโฟมเส้น โดยยึดติดไว้ชั่วคราวด้วย ปูนทราย กาว ตะปู ฯลฯ   จากนั้นจึงเริ่มการตกแต่งพื้นผิวด้วยเทคนิคต่างๆ ตามต้องการ  เมื่อพื้นผิวเริ่มแห้งและกำลังเซตตัว  ก็สามารถดึงหรือชักวัสดุสำหรับสร้างแนวเส้นนี้ออกได้  พื้นผิวที่ได้ก็จะแบ่งเป็นสัดส่วนหรือมีลวดลายตามแนวเส้นนี้  จึงเรียกวิธีนี้ว่า การชักร่อง  

       นอกจากจะเป็นเรื่องของความสวยงามในการตกแต่งแล้ว  อีกหนึ่งปัญหาสำหรับวัสดุก่อสร้างที่อยู่ในเขตประเทศร้อนชื้นฝนตกชุกอย่างประเทศไทยจะต้องเจอ ก็คือ การยืด-หดตัวเนื่องจากความร้อนและความชื้น   ซึ่งส่งผลให้เกิดรอยแตกร้าวที่บริเวณผิวหน้าของวัสดุได้  การชักร่องจะช่วยให้รอยร้าวที่เกิดขึ้นอยู่ในขอบเขตของเส้นที่ชักร่องเอาไว้ได้อีกด้วย 



อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

ภาพ: การชักร่องบนพื้นผิวปูนขัดมันเพื่อทำจมูกบันได

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ชักร่อง

ภาพ: การชักร่อง (ไม้แนว) บนพื้น-ผนัง กรวดล้าง-ทรายล้าง

ภาพ: การชักร่องบนพื้นทางลาดคอนกรีตเพื่อทำทางน้ำไหล

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ชักร่อง

ภาพ: การชักร่อง (ไม้แนว) บนพื้น-ผนัง กรวดล้าง-ทรายล้าง

ภาพ: การชักร่องบนพื้นทางลาดคอนกรีตเพื่อทำทางน้ำไหล

       ชักร่อง  คือ วิธีการสร้างแนวเส้นบนพื้นผิวของวัสดุในงานก่อสร้าง  มักใช้กับงานปูนหรืองานตกแต่งพื้นผิวแบบเปียก เช่น  การฉาบปูนผนัง งานกรวดล้าง-ทรายล้าง งานพื้นคอนกรีตภายนอกอาคาร เป็นต้น  โดยเริ่มต้นจากการตีเส้นตามระยะในแบบลงบนผนังหรือพื้นตามที่ต้องการ  แล้วจึงติดตั้งวัสดุสำหรับการสร้างแนวเส้นลงไป ซึ่งจะมีลักษณะเป็นแท่งหรือเส้นยาวๆ ทำมาจากวัสดุมีความคงทนต่อความชื้น ความเป็นกรด-ด่างของปูน และการขัดถูในระหว่างขั้นตอนการตกแต่งผิว  อย่างเช่น พลาสติก  พีวีซี  ไม้  หรือโฟมเส้น โดยยึดติดไว้ชั่วคราวด้วย ปูนทราย กาว ตะปู ฯลฯ   จากนั้นจึงเริ่มการตกแต่งพื้นผิวด้วยเทคนิคต่างๆ ตามต้องการ  เมื่อพื้นผิวเริ่มแห้งและกำลังเซตตัว  ก็สามารถดึงหรือชักวัสดุสำหรับสร้างแนวเส้นนี้ออกได้  พื้นผิวที่ได้ก็จะแบ่งเป็นสัดส่วนหรือมีลวดลายตามแนวเส้นนี้  จึงเรียกวิธีนี้ว่า การชักร่อง  

       นอกจากจะเป็นเรื่องของความสวยงามในการตกแต่งแล้ว  อีกหนึ่งปัญหาสำหรับวัสดุก่อสร้างที่อยู่ในเขตประเทศร้อนชื้นฝนตกชุกอย่างประเทศไทยจะต้องเจอ ก็คือ การยืด-หดตัวเนื่องจากความร้อนและความชื้น   ซึ่งส่งผลให้เกิดรอยแตกร้าวที่บริเวณผิวหน้าของวัสดุได้  การชักร่องจะช่วยให้รอยร้าวที่เกิดขึ้นอยู่ในขอบเขตของเส้นที่ชักร่องเอาไว้ได้อีกด้วย 



อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

ภาพ: การชักร่องบนพื้นผิวปูนขัดมันเพื่อทำจมูกบันได

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ