View : 8039
เรื่อง: SCG Experience

Material Guide : ปลูกบ้านด้วยโครงสร้างปูนหรือเหล็ก
เรื่องไม่เล็กที่ต้องเรียนรู้และตัดสินใจ

การสร้างบ้านด้วยโครงสร้างเหล็ก หรือโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ย่อมมีปัจจัยแตกต่างกัน เช่น น้ำหนักของตัวระบบโครงสร้าง กระบวนการก่อสร้าง ระยะเวลา เป็นต้น เป็นเรื่องสำคัญที่เจ้าของบ้านควรคำนึง ก่อนตัดสินใจว่าจะเลือกใช้โครงสร้างบ้านแบบใด


เรื่อง: SCG Experience

Material Guide : ปลูกบ้านด้วยโครงสร้างปูนหรือเหล็ก
เรื่องไม่เล็กที่ต้องเรียนรู้และตัดสินใจ

การสร้างบ้านด้วยโครงสร้างเหล็ก หรือโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ย่อมมีปัจจัยแตกต่างกัน เช่น น้ำหนักของตัวระบบโครงสร้าง กระบวนการก่อสร้าง ระยะเวลา เป็นต้น เป็นเรื่องสำคัญที่เจ้าของบ้านควรคำนึง ก่อนตัดสินใจว่าจะเลือกใช้โครงสร้างบ้านแบบใด


ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ