View : 37308
เรื่อง: SCG Experience

Material Guide : รู้จักและเข้าใจให้ดีก่อน
อิฐมอญ อิฐมวลเบา อิฐขาว

อิฐประเภทต่างๆ ที่ใช้ก่อผนัง  ทั้งอิฐมอญ อิฐมวลเบา และอิฐขาว ล้วนมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขนาดที่มีผลต่อระยะเวลาการก่อผนัง เรื่องของสีและผิวสัมผัส  รวมถึงกระบวนการผลิตซึ่งมีผลต่อความแข็งแรง การรับน้ำหนัก และการกันไฟ เป็นต้น 


เรื่อง: SCG Experience

Material Guide : รู้จักและเข้าใจให้ดีก่อน
อิฐมอญ อิฐมวลเบา อิฐขาว

อิฐประเภทต่างๆ ที่ใช้ก่อผนัง  ทั้งอิฐมอญ อิฐมวลเบา และอิฐขาว ล้วนมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขนาดที่มีผลต่อระยะเวลาการก่อผนัง เรื่องของสีและผิวสัมผัส  รวมถึงกระบวนการผลิตซึ่งมีผลต่อความแข็งแรง การรับน้ำหนัก และการกันไฟ เป็นต้น 


ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ