View : 7186
เรื่อง: SCG Experience

Material Guide : รู้เรื่องกระเบื้องเซรามิก

กระเบื้องเซรามิก วัสดุที่เจ้าของบ้านส่วนใหญ่รู้จักกันดีนั้น นอกจากความหลากหลายของสีสันและลวดลายแล้ว ยังแบ่งประเภทแยกย่อย โดยแต่ละประเภทจะมีข้อแตกต่างตามการผลิตและคุณสมบัติ ซึ่งเจ้าของบ้านควรเลือกใช้งานให้เหมาะสม


เรื่อง: SCG Experience

Material Guide : รู้เรื่องกระเบื้องเซรามิก

กระเบื้องเซรามิก วัสดุที่เจ้าของบ้านส่วนใหญ่รู้จักกันดีนั้น นอกจากความหลากหลายของสีสันและลวดลายแล้ว ยังแบ่งประเภทแยกย่อย โดยแต่ละประเภทจะมีข้อแตกต่างตามการผลิตและคุณสมบัติ ซึ่งเจ้าของบ้านควรเลือกใช้งานให้เหมาะสม


ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ