View : 9593
เรื่อง: SCG Experience

Material Guide : รู้ไว้ใช่ว่ากระเบื้องหลังคาน่าใช้

หลังคาเป็นส่วนสำคัญที่มีผลต่อหน้าตาของบ้านไม่ว่าจะเป็นรูปทรงหลังคา รูปแบบและสีของกระเบื้องหลังคา ทั้งนี้วัสดุต่างๆ ที่ใช้ผลิตกระเบื้องมุงหลังคา ไม่ว่าจะเป็น คอนกรีต ไฟเบอร์ซีเมนต์ เซรามิก และดินเผา ล้วนมีคุณสมบัติแตกต่างกัน ให้เจ้าของบ้านพิจารณาเลือกใช้งานตามความเหมาะสม

เรื่อง: SCG Experience

Material Guide : รู้ไว้ใช่ว่ากระเบื้องหลังคาน่าใช้

หลังคาเป็นส่วนสำคัญที่มีผลต่อหน้าตาของบ้านไม่ว่าจะเป็นรูปทรงหลังคา รูปแบบและสีของกระเบื้องหลังคา ทั้งนี้วัสดุต่างๆ ที่ใช้ผลิตกระเบื้องมุงหลังคา ไม่ว่าจะเป็น คอนกรีต ไฟเบอร์ซีเมนต์ เซรามิก และดินเผา ล้วนมีคุณสมบัติแตกต่างกัน ให้เจ้าของบ้านพิจารณาเลือกใช้งานตามความเหมาะสม

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ