View : 26971

       “ปูนมอร์ตาร์” หรือเรียกได้อีกชื่อว่า “ปูนทราย” มีส่วนผสมคือ ปูนซีเมนต์ ทราย และน้ำ (ต่างจากคอนกรีตคือ ไม่มีหินเป็นส่วนผสม) ปูนมอร์ตาร์ใช้สำหรับงานก่ออิฐ งานฉาบปูน งานเทปรับระดับพื้น รวมถึงงานซ่อมแซมพื้นผิวปูนต่าง ๆ
                ปัจจุบันมีการผลิตปูนมอร์ตาร์ในรูปแบบ “ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป” คือปูนที่ผสมทรายและสารพิเศษในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับการใช้งานต่าง ๆ ไว้แล้วในถุง หากนำมาใช้งานเพียงผสมน้ำสะอาดตามสัดส่วนที่กำหนดก็สามารถใช้งานได้เลย ซึ่งมีทั้งปูนซีเมนต์สำเร็จรูปสำหรับงานก่อ/ฉาบ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูปสำหรับงานซ่อมอเนกประสงค์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูปสำหรับงานเทปรับระดับพื้น หรือปูนซีเมนต์สำเร็จรูปสำหรับงานอื่น ๆ ตามแต่ผู้ผลิต

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน มอร์ตาร์
 

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน มอร์ตาร์
 

       “ปูนมอร์ตาร์” หรือเรียกได้อีกชื่อว่า “ปูนทราย” มีส่วนผสมคือ ปูนซีเมนต์ ทราย และน้ำ (ต่างจากคอนกรีตคือ ไม่มีหินเป็นส่วนผสม) ปูนมอร์ตาร์ใช้สำหรับงานก่ออิฐ งานฉาบปูน งานเทปรับระดับพื้น รวมถึงงานซ่อมแซมพื้นผิวปูนต่าง ๆ
                ปัจจุบันมีการผลิตปูนมอร์ตาร์ในรูปแบบ “ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป” คือปูนที่ผสมทรายและสารพิเศษในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับการใช้งานต่าง ๆ ไว้แล้วในถุง หากนำมาใช้งานเพียงผสมน้ำสะอาดตามสัดส่วนที่กำหนดก็สามารถใช้งานได้เลย ซึ่งมีทั้งปูนซีเมนต์สำเร็จรูปสำหรับงานก่อ/ฉาบ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูปสำหรับงานซ่อมอเนกประสงค์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูปสำหรับงานเทปรับระดับพื้น หรือปูนซีเมนต์สำเร็จรูปสำหรับงานอื่น ๆ ตามแต่ผู้ผลิต

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ