View : 10683
เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ตัดจอยต์

       ตัดจอยต์ หรือ รอยต่อเผื่อการเคลื่อนตัว (Movement Joints) คือ การแยกชิ้นส่วนอาคารหรือวัสดุให้ขาดจากกันในตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการแตกร้าว ดันกัน หรือบิดตัวจนเสียรูป อันมีสาเหตุมาจากการยืดหดตัวของวัสดุเนื่องจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง โดยบริเวณรอยต่อจะต้องมีรายละเอียดการกันน้ำและอากาศไม่ให้ผ่านเข้าไปได้ และมีวัสดุอุดยาแนวที่ยืดหยุ่นตัวได้ดี เช่น โพลีบิวเทน โพลียูรีเทน ซิลิโคน ฯลฯ

       รูปแบบของรอยต่อมีดังต่อไปนี้

       รอยต่อเผื่อขยาย (Expansion Joint) เป็นช่องว่างยาวต่อเนื่องที่ตัดแบ่งระหว่างชิ้นส่วนอาคาร เพื่อรองรับการขยายตัวของแต่ละชิ้นส่วน เช่น รอยต่อระหว่างแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast), รอยต่อระหว่างแผ่นผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ เป็นต้น

ภาพ: การตัดจอยต์ในลักษณะรอยต่อเผื่อขยายระหว่างแผ่นผนังสมาร์ทบอร์ด 

       รอยต่อเผื่อแตก (Control Joint) เป็นรอยต่อที่ยาวต่อเนื่องมีลักษณะเป็นร่องลึกลงไปในเนื้อวัสดุโดยไม่ขาดออกจากกัน  เมื่อเกิดการยืด-หดหรือขยับตัววัสดุจะร้าวหรือแตกหักที่รอยนี้ รวมทั้งจะช่วยควบคุมรอยร้าวไม่ให้เกิดที่จุดอื่นๆ ตามมา เช่น การชักร่องที่พื้นผิวกรวดล้างทรายล้าง การฝังเส้นแบ่งแนวบนพื้นผิวหินขัด เป็นต้น

ภาพ: การตัดจอยต์ในลักษณะรอยต่อเผื่อแตกบนพื้นหินขัด โดยฝังเส้นแบ่งแนว

       รอยต่อเผื่อการแยกตัว (Isolation Joint) คือรอยต่อแยกส่วนระหว่างชิ้นส่วนอาคาร เพื่อให้อาคารที่เคลื่อนตัวหรือทรุดตัวไม่เท่ากันสามารถขยับได้อิสระจากกัน โดยไม่ดึงอีกส่วนให้เสียหายตามไปด้วย เช่น รอยต่อระหว่างชิ้นส่วนสะพาน รอยต่อระหว่างอาคารสองหลังที่ต่อกันแบบแยกโครงสร้าง เป็นต้น

ภาพ: การตัดจอยต์ในลักษณะรอยต่อเผื่อการแยกตัวระหว่างถนนคอนกรีตด้วยรอยต่อโลหะสำเร็จรูป

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg
 

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ตัดจอยต์

       ตัดจอยต์ หรือ รอยต่อเผื่อการเคลื่อนตัว (Movement Joints) คือ การแยกชิ้นส่วนอาคารหรือวัสดุให้ขาดจากกันในตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการแตกร้าว ดันกัน หรือบิดตัวจนเสียรูป อันมีสาเหตุมาจากการยืดหดตัวของวัสดุเนื่องจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง โดยบริเวณรอยต่อจะต้องมีรายละเอียดการกันน้ำและอากาศไม่ให้ผ่านเข้าไปได้ และมีวัสดุอุดยาแนวที่ยืดหยุ่นตัวได้ดี เช่น โพลีบิวเทน โพลียูรีเทน ซิลิโคน ฯลฯ

       รูปแบบของรอยต่อมีดังต่อไปนี้

       รอยต่อเผื่อขยาย (Expansion Joint) เป็นช่องว่างยาวต่อเนื่องที่ตัดแบ่งระหว่างชิ้นส่วนอาคาร เพื่อรองรับการขยายตัวของแต่ละชิ้นส่วน เช่น รอยต่อระหว่างแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast), รอยต่อระหว่างแผ่นผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ เป็นต้น

ภาพ: การตัดจอยต์ในลักษณะรอยต่อเผื่อขยายระหว่างแผ่นผนังสมาร์ทบอร์ด 

       รอยต่อเผื่อแตก (Control Joint) เป็นรอยต่อที่ยาวต่อเนื่องมีลักษณะเป็นร่องลึกลงไปในเนื้อวัสดุโดยไม่ขาดออกจากกัน  เมื่อเกิดการยืด-หดหรือขยับตัววัสดุจะร้าวหรือแตกหักที่รอยนี้ รวมทั้งจะช่วยควบคุมรอยร้าวไม่ให้เกิดที่จุดอื่นๆ ตามมา เช่น การชักร่องที่พื้นผิวกรวดล้างทรายล้าง การฝังเส้นแบ่งแนวบนพื้นผิวหินขัด เป็นต้น

ภาพ: การตัดจอยต์ในลักษณะรอยต่อเผื่อแตกบนพื้นหินขัด โดยฝังเส้นแบ่งแนว

       รอยต่อเผื่อการแยกตัว (Isolation Joint) คือรอยต่อแยกส่วนระหว่างชิ้นส่วนอาคาร เพื่อให้อาคารที่เคลื่อนตัวหรือทรุดตัวไม่เท่ากันสามารถขยับได้อิสระจากกัน โดยไม่ดึงอีกส่วนให้เสียหายตามไปด้วย เช่น รอยต่อระหว่างชิ้นส่วนสะพาน รอยต่อระหว่างอาคารสองหลังที่ต่อกันแบบแยกโครงสร้าง เป็นต้น

ภาพ: การตัดจอยต์ในลักษณะรอยต่อเผื่อการแยกตัวระหว่างถนนคอนกรีตด้วยรอยต่อโลหะสำเร็จรูป

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg
 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ