View : 9107
เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน เหล็กรูปพรรณ

       เหล็กรูปพรรณ คือ เหล็กโครงสร้างอาคารที่มีรูปแบบหน้าตัดหลากหลาย สามารถแบ่งประเภทได้ตามกระบวนการผลิตซึ่งมี 3 ประเภทได้แก่ เหล็กรูปพรรณรีดร้อน  เหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น  และเหล็กรูปพรรณเชื่อมประกอบ  โดยรูปแบบของหน้าตัด และกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน จะส่งผลต่อการนำไปใช้งานโครงสร้างในแต่ละส่วนของอาคารที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างหลักอย่างเสาและคาน หรือโครงสร้างในส่วนอื่น เช่น ตงรับไม้พื้นหรือแผ่นพื้น, โครงหลังคา (อเส จันทัน แป ฯลฯ) เป็นต้น

ภาพ : เหล็กเอช-บีม (H-Beam) และเหล็กไอ-บีม (I-Beam) ซึ่งเป็นเหล็กรูปพรรณรีดร้อน

ภาพ : เหล็กเอช-บีม (H-Beam) และเหล็กไอ-บีม (I-Beam) ซึ่งเป็นเหล็กรูปพรรณรีดร้อน

ภาพ : เหล็กรูปพรรณรีดร้อน (เหล็ก H-Beam) ในงานโครงสร้างคานแม่บันได

ภาพ : เหล็กกล่องซึ่งเป็นเหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ในงานโครงพื้นและโครงหลังคา 

ภาพ : เหล็กท่อกลมซึ่งเป็นเหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ในงานโครงชั้นวางของ 

ภาพ : เหล็กรูปพรรณเชื่อมประกอบในงานโครงสร้างสะพาน

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg


 เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน เหล็กรูปพรรณ

       เหล็กรูปพรรณ คือ เหล็กโครงสร้างอาคารที่มีรูปแบบหน้าตัดหลากหลาย สามารถแบ่งประเภทได้ตามกระบวนการผลิตซึ่งมี 3 ประเภทได้แก่ เหล็กรูปพรรณรีดร้อน  เหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น  และเหล็กรูปพรรณเชื่อมประกอบ  โดยรูปแบบของหน้าตัด และกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน จะส่งผลต่อการนำไปใช้งานโครงสร้างในแต่ละส่วนของอาคารที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างหลักอย่างเสาและคาน หรือโครงสร้างในส่วนอื่น เช่น ตงรับไม้พื้นหรือแผ่นพื้น, โครงหลังคา (อเส จันทัน แป ฯลฯ) เป็นต้น

ภาพ : เหล็กเอช-บีม (H-Beam) และเหล็กไอ-บีม (I-Beam) ซึ่งเป็นเหล็กรูปพรรณรีดร้อน

ภาพ : เหล็กเอช-บีม (H-Beam) และเหล็กไอ-บีม (I-Beam) ซึ่งเป็นเหล็กรูปพรรณรีดร้อน

ภาพ : เหล็กรูปพรรณรีดร้อน (เหล็ก H-Beam) ในงานโครงสร้างคานแม่บันได

ภาพ : เหล็กกล่องซึ่งเป็นเหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ในงานโครงพื้นและโครงหลังคา 

ภาพ : เหล็กท่อกลมซึ่งเป็นเหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ในงานโครงชั้นวางของ 

ภาพ : เหล็กรูปพรรณเชื่อมประกอบในงานโครงสร้างสะพาน

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg


 ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ