View : 4730

       เซาะร่อง  คือ วิธีการสร้างแนวเส้นบนพื้นผิวของวัสดุในงานก่อสร้าง เพื่อตกแต่งพื้นผิวให้มีลวดลายตามที่ต้องการ  รวมทั้งช่วยเชื่อมรอยต่อระหว่างวัสดุให้ดูกลมกลืนมากขึ้น  และหากวัสดุมีรอยแตกร้าวเนื่องจากการยืด-หดตัวเพราะความร้อนและความชื้น   แนวเซาะร่องจะช่วยให้รอยร้าวอยู่ในขอบเขตของแนวเซาะร่องได้

       การเซาะร่องจะเป็นขั้นตอนที่ทำหลังจากตกแต่งพื้นผิวของวัสดุเรียบร้อยแล้ว  โดยจะใช้เครื่องมือเป็นตัวกรีดหรือเจียรผิวหน้าของวัสดุบางส่วนออก  เพื่อให้เกิดเป็นแนวร่อง ลวดลาย รวมทั้งประโยชน์ใช้สอยตามที่ต้องการ เช่น  การเซาะร่องผิวปูนฉาบรอบวงกบประตู-หน้าต่างเพื่อให้รอยร้าวอยู่ในแนวเซาะร่อง การเซาะร่องพื้นซีเมนต์เพื่อฝังตงไม้สำหรับติดตั้งไม้พื้น  การเซาะร่องพื้นซีเมนต์เพื่อฝังเส้นแบ่งแนวบนพื้นผิวกระเบื้องเซรามิก การเซาะร่องหินแกรนิตหรือกระเบื้องเซรามิกเพื่อกันลื่นบริเวณจมูกบันได  เป็นต้น นอกจากนี้วัสดุตกแต่งบางชนิดจะมีรุ่นเซาะร่องสำเร็จรูปจากโรงงาน เช่น แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์สำหรับงานผนังหรือฝ้าเพดานเพื่อเลียนแบบไม้จริง เป็นต้นอ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

ภาพ: การเซาะร่องบนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์เลียนแบบไม้กระดาน

ภาพ: การเซาะร่องจมูกบันไดหินอ่อนกันลื่น

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน เซาะร่อง

ภาพ: การเซาะร่องผนังปูนฉาบรอบวงกบเพื่อป้องกันการยืดหดตัว

ภาพ: การเซาะร่องพื้นซีเมนต์เพื่อฝังตงไม้สำหรับติดตั้งไม้พื้น

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน เซาะร่อง

ภาพ: การเซาะร่องผนังปูนฉาบรอบวงกบเพื่อป้องกันการยืดหดตัว

ภาพ: การเซาะร่องพื้นซีเมนต์เพื่อฝังตงไม้สำหรับติดตั้งไม้พื้น

       เซาะร่อง  คือ วิธีการสร้างแนวเส้นบนพื้นผิวของวัสดุในงานก่อสร้าง เพื่อตกแต่งพื้นผิวให้มีลวดลายตามที่ต้องการ  รวมทั้งช่วยเชื่อมรอยต่อระหว่างวัสดุให้ดูกลมกลืนมากขึ้น  และหากวัสดุมีรอยแตกร้าวเนื่องจากการยืด-หดตัวเพราะความร้อนและความชื้น   แนวเซาะร่องจะช่วยให้รอยร้าวอยู่ในขอบเขตของแนวเซาะร่องได้

       การเซาะร่องจะเป็นขั้นตอนที่ทำหลังจากตกแต่งพื้นผิวของวัสดุเรียบร้อยแล้ว  โดยจะใช้เครื่องมือเป็นตัวกรีดหรือเจียรผิวหน้าของวัสดุบางส่วนออก  เพื่อให้เกิดเป็นแนวร่อง ลวดลาย รวมทั้งประโยชน์ใช้สอยตามที่ต้องการ เช่น  การเซาะร่องผิวปูนฉาบรอบวงกบประตู-หน้าต่างเพื่อให้รอยร้าวอยู่ในแนวเซาะร่อง การเซาะร่องพื้นซีเมนต์เพื่อฝังตงไม้สำหรับติดตั้งไม้พื้น  การเซาะร่องพื้นซีเมนต์เพื่อฝังเส้นแบ่งแนวบนพื้นผิวกระเบื้องเซรามิก การเซาะร่องหินแกรนิตหรือกระเบื้องเซรามิกเพื่อกันลื่นบริเวณจมูกบันได  เป็นต้น นอกจากนี้วัสดุตกแต่งบางชนิดจะมีรุ่นเซาะร่องสำเร็จรูปจากโรงงาน เช่น แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์สำหรับงานผนังหรือฝ้าเพดานเพื่อเลียนแบบไม้จริง เป็นต้นอ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

ภาพ: การเซาะร่องบนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์เลียนแบบไม้กระดาน

ภาพ: การเซาะร่องจมูกบันไดหินอ่อนกันลื่น

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ