View : 7734
เรื่อง: SCG Experience

แบบบ้านส่วนใดที่ควรมีแบบขยาย?

       เมื่อพูดถึงแบบบ้านในส่วนของแบบสถาปัตยกรรม ส่วนใหญ่เรามักนึกถึง ผังพื้น (แบบแปลนบ้าน) ของแต่ละชั้น รูปด้าน รูปตัด รวมถึงผังบริเวณและผังหลังคา ทั้งนี้ยังมีรายละเอียดอีกหลายส่วน ที่ไม่สามารถแสดงแบบข้างต้นได้ละเอียดพอจึงควรมีแบบขยายเฉพาะส่วน สำหรับระบุวัสดุที่ใช้ ตำแหน่ง ระยะ และวิธีการติดตั้ง เป็นภาพขยายขนาดขึ้นจนมองเห็นรายละเอียดได้ชัดเจน เพื่อให้ผู้รับเหมาประมาณราคาค่าก่อสร้างได้แม่นยำ และนำไปใช้ก่อสร้างได้ถูกต้องตามกำหนด ลดปัญหาการก่อสร้างที่ผิดพลาด ไม่ตรงตามประสงค์ของเจ้าของบ้านหรือตามผู้ออกแบบกำหนด โดยแบบบ้านทั่วไปมักมีแบบขยายเฉพาะส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

       แบบขยายห้องน้ำ แสดงขนาดความกว้าง ยาว สูงของห้องน้ำ ทิศทางความลาดเอียงของพื้นห้องน้ำ ตำแหน่งและขนาดของจุดรวมท่อ หรือที่เรียกว่า ช่องชาฟต์ (Shaft)  ตำแหน่งและระยะการติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องน้ำ รายละเอียดติดตั้งวัสดุปูพื้นและผนังห้องน้ำ และการจบงานวัสดุพร้อมตารางรายการวัสดุปูพื้นและปูผนัง สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ทั้งหมด โดยระบุรุ่น สี และผู้ผลิต อย่างครบถ้วน

ภาพ: ส่วนหนึ่งของแบบขยายห้องน้ำ พร้อมตารางรายการสุขภัณฑ์

       แบบขยายประตูหน้าต่าง แสดงรูปแบบประตูหน้าต่างทุกแบบ ในรายละเอียดต่างๆ ตั้งแต่ ลักษณะการเปิด ขนาด และอาจมีรูปตัดเพื่อขยายรายละเอียดลูกฟัก วงกบ ฯลฯ รวมถึงรายละเอียดอุปกรณ์ประกอบและวัสดุที่ใช้ทั้งหมด เช่น วงกบ  บานกรอบ  ลูกฟัก กระจก มือจับ กลอน เป็นต้น

ภาพ: ส่วนหนึ่งของแบบขยายประตูหน้าต่าง

       แบบขยายบันได แสดงวัสดุและรายละเอียดการติดตั้งบันได จำนวนลำดับขั้น ระยะต่างๆ ของบันไดทั้งลูกตั้ง ลูกนอน  (พร้อมจมูกบันได) ชานพัก รวมถึงวัสดุพร้อมรายละเอียดการติดตั้งของราวจับและราวกันตก

ภาพ: ผังและรูปตัดในแบบขยายบันได

       แบบขยายส่วนต่างๆ นอกจากแบบขยายดังที่กล่าวไปแล้ว ยังมีส่วนต่างๆ ที่ควรมีแบบขยายแสดงรายละเอียด วัสดุ ระยะ และการติดตั้งเพิ่มเติมโดยเฉพาะ เช่น แบบขยายหลังคา (มักเน้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันเรื่องรั่วซึม : ครอบหลังคา รางน้ำ เชิงชาย ตะเข้ราง) แบบขยายรายละเอียดผนัง แบบขยายแผงกันแดด แบบแสดงแพทเทิร์นการปูกระเบื้อง ลวดลายหินขัดหรือกรวดล้าง แบบขยายรายละเอียดสำหรับประตูหน้าที่มีวิธีติดตั้งต่างจากรูปแบบทั่วไป เป็นต้น นอกจากนี้ ยังควรมีแบบขยายส่วนต่างๆ รอบบ้านที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แบบขยายรั้ว ประตูรั้ว แบบขยายถนนและทางลาดรอบบ้าน แบบขยายแผงระแนงในสวน เป็นต้น แบบขยายเหล่านี้อาจจัดทำโดยผู้ออกแบบหรือผู้รับเหมา ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ระบุในแบบและสัญญาว่าจ้าง โดยอาจมีบางส่วนที่อ้างอิงรายละเอียดการติดตั้งจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการออกแบบประกอบการขายสินค้า ซึ่งผู้ออกแบบหรือสถาปนิกจะเป็นผู้อนุมัติแบบในแต่ละส่วนอีกครั้ง

       ทั้งนี้ ในการยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้าง จำเป็นต้องมีแบบขยายห้องน้ำ แบบขยายประตูหน้าต่าง และแบบขยายบันได เป็นอย่างน้อย ส่วนแบบขยายรายการอื่นก็ควรแนบยื่นไปพร้อมกันด้วย ยกเว้นกรณีที่เจ้าของบ้านต้องการยื่นแบบบ้านเพื่อขออนุญาตอย่างเร่งด่วน อาจจัดทำส่งตามในขั้นตอนการก่อสร้างบ้านก็ได้

ภาพ: หน้ารวมแบบขยายรายละเอียดต่างๆ ได้แก่ แบบขยายบันไดลิง แบบขยายราวบันได แบบขยายเชิงชาย แบบขยายปีกนก ค.ส.ล. และแบบขยายครอบปั้นลม

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก โครงการแบบอาคารเพื่อประชาชน “บ้านไทยอนุรักษ์ไทย” โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง

 


 

เรื่อง: SCG Experience

แบบบ้านส่วนใดที่ควรมีแบบขยาย?

       เมื่อพูดถึงแบบบ้านในส่วนของแบบสถาปัตยกรรม ส่วนใหญ่เรามักนึกถึง ผังพื้น (แบบแปลนบ้าน) ของแต่ละชั้น รูปด้าน รูปตัด รวมถึงผังบริเวณและผังหลังคา ทั้งนี้ยังมีรายละเอียดอีกหลายส่วน ที่ไม่สามารถแสดงแบบข้างต้นได้ละเอียดพอจึงควรมีแบบขยายเฉพาะส่วน สำหรับระบุวัสดุที่ใช้ ตำแหน่ง ระยะ และวิธีการติดตั้ง เป็นภาพขยายขนาดขึ้นจนมองเห็นรายละเอียดได้ชัดเจน เพื่อให้ผู้รับเหมาประมาณราคาค่าก่อสร้างได้แม่นยำ และนำไปใช้ก่อสร้างได้ถูกต้องตามกำหนด ลดปัญหาการก่อสร้างที่ผิดพลาด ไม่ตรงตามประสงค์ของเจ้าของบ้านหรือตามผู้ออกแบบกำหนด โดยแบบบ้านทั่วไปมักมีแบบขยายเฉพาะส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

       แบบขยายห้องน้ำ แสดงขนาดความกว้าง ยาว สูงของห้องน้ำ ทิศทางความลาดเอียงของพื้นห้องน้ำ ตำแหน่งและขนาดของจุดรวมท่อ หรือที่เรียกว่า ช่องชาฟต์ (Shaft)  ตำแหน่งและระยะการติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องน้ำ รายละเอียดติดตั้งวัสดุปูพื้นและผนังห้องน้ำ และการจบงานวัสดุพร้อมตารางรายการวัสดุปูพื้นและปูผนัง สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ทั้งหมด โดยระบุรุ่น สี และผู้ผลิต อย่างครบถ้วน

ภาพ: ส่วนหนึ่งของแบบขยายห้องน้ำ พร้อมตารางรายการสุขภัณฑ์

       แบบขยายประตูหน้าต่าง แสดงรูปแบบประตูหน้าต่างทุกแบบ ในรายละเอียดต่างๆ ตั้งแต่ ลักษณะการเปิด ขนาด และอาจมีรูปตัดเพื่อขยายรายละเอียดลูกฟัก วงกบ ฯลฯ รวมถึงรายละเอียดอุปกรณ์ประกอบและวัสดุที่ใช้ทั้งหมด เช่น วงกบ  บานกรอบ  ลูกฟัก กระจก มือจับ กลอน เป็นต้น

ภาพ: ส่วนหนึ่งของแบบขยายประตูหน้าต่าง

       แบบขยายบันได แสดงวัสดุและรายละเอียดการติดตั้งบันได จำนวนลำดับขั้น ระยะต่างๆ ของบันไดทั้งลูกตั้ง ลูกนอน  (พร้อมจมูกบันได) ชานพัก รวมถึงวัสดุพร้อมรายละเอียดการติดตั้งของราวจับและราวกันตก

ภาพ: ผังและรูปตัดในแบบขยายบันได

       แบบขยายส่วนต่างๆ นอกจากแบบขยายดังที่กล่าวไปแล้ว ยังมีส่วนต่างๆ ที่ควรมีแบบขยายแสดงรายละเอียด วัสดุ ระยะ และการติดตั้งเพิ่มเติมโดยเฉพาะ เช่น แบบขยายหลังคา (มักเน้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันเรื่องรั่วซึม : ครอบหลังคา รางน้ำ เชิงชาย ตะเข้ราง) แบบขยายรายละเอียดผนัง แบบขยายแผงกันแดด แบบแสดงแพทเทิร์นการปูกระเบื้อง ลวดลายหินขัดหรือกรวดล้าง แบบขยายรายละเอียดสำหรับประตูหน้าที่มีวิธีติดตั้งต่างจากรูปแบบทั่วไป เป็นต้น นอกจากนี้ ยังควรมีแบบขยายส่วนต่างๆ รอบบ้านที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แบบขยายรั้ว ประตูรั้ว แบบขยายถนนและทางลาดรอบบ้าน แบบขยายแผงระแนงในสวน เป็นต้น แบบขยายเหล่านี้อาจจัดทำโดยผู้ออกแบบหรือผู้รับเหมา ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ระบุในแบบและสัญญาว่าจ้าง โดยอาจมีบางส่วนที่อ้างอิงรายละเอียดการติดตั้งจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการออกแบบประกอบการขายสินค้า ซึ่งผู้ออกแบบหรือสถาปนิกจะเป็นผู้อนุมัติแบบในแต่ละส่วนอีกครั้ง

       ทั้งนี้ ในการยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้าง จำเป็นต้องมีแบบขยายห้องน้ำ แบบขยายประตูหน้าต่าง และแบบขยายบันได เป็นอย่างน้อย ส่วนแบบขยายรายการอื่นก็ควรแนบยื่นไปพร้อมกันด้วย ยกเว้นกรณีที่เจ้าของบ้านต้องการยื่นแบบบ้านเพื่อขออนุญาตอย่างเร่งด่วน อาจจัดทำส่งตามในขั้นตอนการก่อสร้างบ้านก็ได้

ภาพ: หน้ารวมแบบขยายรายละเอียดต่างๆ ได้แก่ แบบขยายบันไดลิง แบบขยายราวบันได แบบขยายเชิงชาย แบบขยายปีกนก ค.ส.ล. และแบบขยายครอบปั้นลม

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก โครงการแบบอาคารเพื่อประชาชน “บ้านไทยอนุรักษ์ไทย” โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง

 


 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ