View : 2188
เรื่อง: ชวนนท์ โฆษกิจจาเลิศ

นอกจากสถาปนิกแล้ว นักออกแบบสาขาอื่นๆ จะเข้ามามีบทบาทในขั้นตอนใดของการสร้างบ้านใหม่

อาชีพนักออกแบบมีหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็น สถาปนิก มัณฑนากร นักออกแบบตกแต่งสวน นักออกแบบแสงสว่าง นักออกแบบเหล่านี้จะเข้ามามีบทบาท หรือควรเข้ามามีบทบาทในขั้นตอนใดบ้างของการออกแบบและการสร้างบ้าน

       ในการจะสร้างบ้านเองที่ดีสักหลัง เจ้าของบ้านจะจ้างนักออกแบบ ซึ่งก็คือ สถาปนิกเป็นผู้ออกแบบบ้านให้ แต่นอกจากสถาปนิกแล้วอาชีพที่เกี่ยวข้องในการออกแบบและก่อสร้างบ้านยังมีอีกมากมาย เช่น นักออกแบบตกแต่งภายใน หรือ มัณฑนากร นักออกแบบตกแต่งสวน หรือ ภูมิสถาปนิก นักออกแบบแสงสว่าง วิศวกรโครงสร้าง วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรระบบสุขาภิบาล รวมไปถึงผู้รับเหมา ซึ่งหลายๆ ท่านก็อาจจะมีความสงสัยว่า ขั้นตอนในการออกแบบของสถาปนิกและขั้นตอนการสร้างบ้านเป็นอย่างไร และอาชีพนักออกแบบอื่นๆ จะเข้ามามีบทบาท หรือควรเข้ามามีบทบาทในกระบวนการออกแบบของสถาปนิกในขั้นตอนใด

ภาพ: บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและก่อสร้างบ้าน

       ขั้นตอนการทำงานของสถาปนิก เริ่มต้นขึ้นเมื่อเจ้าของบ้านตัดสินใจว่าจ้างสถาปนิก สถาปนิกจะสอบถามความต้องการต่างๆ รวมถึงไปดูสถานที่ตั้ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบ และเริ่มทำการออกแบบ แบบร่างขั้นต้น หรือ Schematic Design ให้เจ้าของบ้านพิจารณา ซึ่งแบบร่างขั้นต้นอาจจะมีหลายแบบให้เจ้าของบ้านได้เลือก ในขั้นนี้แบบจะยังไม่ลงรายละเอียดมากนัก อาจมีเพียงผังพื้น รูปด้าน หรือรูปทัศนียภาพ คร่าวๆ ซึ่งแบบยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่าย

       หลังจากที่เจ้าของบ้านตัดสินในเลือกแบบร่างใดแบบร่างหนึ่งแล้ว สถาปนิกจะทำการปรับแก้ไข และพัฒนาแบบร่างเพิ่มเติมจนกว่าเจ้าของบ้านจะพึงพอใจตามจำนวนครั้งที่ระบุในสัญญาว่าจ้าง ในขั้นตอนนี้เรียกว่าการทำแบบขั้นพัฒนา หรือ Design Development ซึ่งแบบจะถูกพัฒนาให้มีรายละเอียดมากขึ้น และนักออกแบบสาขาอื่นๆ เช่น วิศวกร นักออกแบบตกแต่งภายใน นักออกแบบตกแต่งสวน นักออกแบบแสงสว่าง จะเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมด้วย โดยเริ่มออกแบบและพัฒนาแบบไปพร้อมๆ กับสถาปนิก ดังนั้นการแก้ไขแบบในส่วนหลักๆ จะทำได้ยากขึ้น เนื่องจากการแก้ไขแบบจะกระทบกับแบบหลายส่วน

       เมื่อสิ้นสุดการทำแบบขั้นพัฒนา สถาปนิกจะเริ่มทำแบบขออนุญาตก่อสร้าง เพื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้าง และในระหว่างที่รอแบบขออนุญาตก่อสร้างผ่านการอนุมัติ สถาปนิกและนักออกแบบอื่นๆ จะเริ่มขั้นตอนในการทำแบบก่อสร้าง หรือ Construction Drawing โดยแบบก่อสร้างจะมีความละเอียดมากกว่าแบบขออนุญาตก่อสร้าง คือ จะมีแบบขยายรายละเอียดต่างๆ ทั้งหมด เพื่อให้สามารถนำไปใช้สร้างได้จริง

       หลังจากที่แบบก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ สถาปนิกจะทำรายการประกอบแบบ และเอกสารแสดงปริมาณงานและราคาวัสดุก่อสร้าง (BOQ) ที่คำนวณราคากลางในการก่อสร้าง เพื่อให้เจ้าของใช้เปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้างจากผู้รับเหมารายต่างๆ ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกผู้รับเหมา

       ขั้นตอนถัดมาคือ ขั้นตอนในการก่อสร้างบ้านโดยผู้รับเหมา ตามมาตรฐานแล้วผู้รับเหมาจะมีการทำ Shop Drawing เพื่อใช้ในระหว่างการก่อสร้าง และให้สถาปนิกและผู้ควบคุมงานก่อสร้างตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นเมื่อบ้านสร้างเสร็จแล้ว หากในข้อสัญญาผู้รับเหมาจะต้องทำการส่งมอบแบบเมื่อก่อสร้างเสร็จ ผู้รับเหมาจะทำแบบ As-built Drawing เพื่อให้เจ้าของเก็บไว้เป็นข้อมูลของอาคาร เพื่อการซ่อมแซม ปรับปรุงในอนาคต อย่างไรก็ตาม สำหรับงานก่อสร้างบ้านพักอาศัยโดยส่วนใหญ่ซึ่งมักใช้ผู้รับเหมารายเล็กหรือรายย่อยในการก่อสร้าง จึงอาจไม่มีการทำ Shop Drawing และ As-Built Drawing ที่มักพบเจอในงานโครงการอาคารขนาดใหญ่ แต่สถาปนิกและผู้ออกแบบสาขาอื่นๆ จะเป็นผู้ร่างแบบรายละเอียดการก่อสร้างเฉพาะส่วนที่หน้างานเพื่อให้ผู้รับเหมาสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ราบรื่น

ภาพ: ขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ และนักออกแบบที่เกี่ยวข้อง

ภาพ: ขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้างบ้านพักอาศัย และนักออกแบบที่เกี่ยวข้อง

       จากขั้นตอนในการออกแบบและก่อสร้างที่ได้อธิบายไปนั้น จะเห็นได้ว่าโดยทั่วไปแล้ว นักออกแบบอื่นๆ จะได้รับแบบต่อจากสถาปนิกเพื่อนำไปใช้ออกแบบในส่วนที่ตัวเองได้รับการว่าจ้าง โดยนักออกแบบอื่นๆ จะเริ่มเข้ามาในแบบขั้นพัฒนา แต่ก็มีบ้างที่บางครั้งเจ้าของบ้านว่าจ้างนักออกแบบอื่นๆ เข้ามาช้าเกินไป เช่น เข้ามาในช่วงแบบก่อสร้าง หรือยิ่งไปกว่านั้น เข้ามาในช่วงที่บ้านเริ่มก่อสร้าง หรือก่อสร้างเสร็จแล้ว ซึ่งการที่นักออกแบบอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบช้า จะทำให้การทำงานออกแบบมีข้อจำกัดมากขึ้น และในบางครั้งก็ทำให้ความต้องการของเจ้าของหรือนักออกแบบเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากติดข้อจำกัดของแบบในส่วนหลักๆ ที่แก้ไขไม่ได้แล้ว เช่น ต้องการขุดบ่อเลี้ยงปลาตามขนาดที่ต้องการ แต่ติดโครงสร้างฐานรากของบ้านและแนวท่อระบายน้ำจึงได้บ่อปลาแคบลง หรือ นักตกแต่งภายในต้องการให้ระดับฝ้าเพดานสูงอย่างน้อย 3 เมตร แต่ท่อระบบเครื่องปรับอากาศทำให้ฝ้าเพดานต่ำกว่าที่ต้องการ ฯลฯ ซึ่งหากเป็นแบบขั้นพัฒนา ยังพอที่จะปรึกษาวิศวกรและสถาปนิก เพื่อทำการแก้ไขหรือจัดแปลนใหม่ได้ ดังนั้นแล้วยิ่งนักออกแบบทั้งหมดเข้ามาออกแบบร่วมกันได้เร็วเท่าไรก็จะยิ่งดี โดยอาจจะเข้ามาตั้งแต่ในช่วงการออกแบบร่างเนื่องจากแบบสามารถปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นได้มากตามแนวความคิดที่นักออกแบบแต่ละสาขาเสนอ

ภาพ :บ้านที่ออกแบบโดยสถาปนิก เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของเจ้าของบ้าน
สถานที่: บ้านคุณพรทิพย์ ล้อสีทอง

ภาพ: การตกแต่งภายใน และแสงสว่างภายในบ้าน
สถานที่: บ้านคุณสินธุ และคุณวนิดา ล้อสีทอง

ภาพ: การออกแบบสวน
สถานที่: บ้านคุณพรทิพย์ ล้อสีทอง

       โดยสรุปแล้ว การออกแบบบ้านสักหลัง ต้องอาศัยความร่วมมือ และการประสานงานร่วมกันระหว่างนักออกแบบหลากหลายสาขาอาชีพ และนักออกแบบแต่ละสาขามีมุมมองในการมองบ้านและให้ความสำคัญในแต่ละส่วนไม่เหมือนกัน ดังนั้นการที่นักออกแบบทั้งหมดเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ช่วงต้นๆ ของการออกแบบ จะช่วยให้แบบบ้านมีความครบถ้วน สมบูรณ์ ตรงตามที่เจ้าของบ้านต้องการมากที่สุด

 

ชวนนท์ โฆษกิจจาเลิศ
การศึกษา: สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่อง: ชวนนท์ โฆษกิจจาเลิศ

นอกจากสถาปนิกแล้ว นักออกแบบสาขาอื่นๆ จะเข้ามามีบทบาทในขั้นตอนใดของการสร้างบ้านใหม่

อาชีพนักออกแบบมีหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็น สถาปนิก มัณฑนากร นักออกแบบตกแต่งสวน นักออกแบบแสงสว่าง นักออกแบบเหล่านี้จะเข้ามามีบทบาท หรือควรเข้ามามีบทบาทในขั้นตอนใดบ้างของการออกแบบและการสร้างบ้าน

       ในการจะสร้างบ้านเองที่ดีสักหลัง เจ้าของบ้านจะจ้างนักออกแบบ ซึ่งก็คือ สถาปนิกเป็นผู้ออกแบบบ้านให้ แต่นอกจากสถาปนิกแล้วอาชีพที่เกี่ยวข้องในการออกแบบและก่อสร้างบ้านยังมีอีกมากมาย เช่น นักออกแบบตกแต่งภายใน หรือ มัณฑนากร นักออกแบบตกแต่งสวน หรือ ภูมิสถาปนิก นักออกแบบแสงสว่าง วิศวกรโครงสร้าง วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรระบบสุขาภิบาล รวมไปถึงผู้รับเหมา ซึ่งหลายๆ ท่านก็อาจจะมีความสงสัยว่า ขั้นตอนในการออกแบบของสถาปนิกและขั้นตอนการสร้างบ้านเป็นอย่างไร และอาชีพนักออกแบบอื่นๆ จะเข้ามามีบทบาท หรือควรเข้ามามีบทบาทในกระบวนการออกแบบของสถาปนิกในขั้นตอนใด

ภาพ: บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและก่อสร้างบ้าน

       ขั้นตอนการทำงานของสถาปนิก เริ่มต้นขึ้นเมื่อเจ้าของบ้านตัดสินใจว่าจ้างสถาปนิก สถาปนิกจะสอบถามความต้องการต่างๆ รวมถึงไปดูสถานที่ตั้ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบ และเริ่มทำการออกแบบ แบบร่างขั้นต้น หรือ Schematic Design ให้เจ้าของบ้านพิจารณา ซึ่งแบบร่างขั้นต้นอาจจะมีหลายแบบให้เจ้าของบ้านได้เลือก ในขั้นนี้แบบจะยังไม่ลงรายละเอียดมากนัก อาจมีเพียงผังพื้น รูปด้าน หรือรูปทัศนียภาพ คร่าวๆ ซึ่งแบบยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่าย

       หลังจากที่เจ้าของบ้านตัดสินในเลือกแบบร่างใดแบบร่างหนึ่งแล้ว สถาปนิกจะทำการปรับแก้ไข และพัฒนาแบบร่างเพิ่มเติมจนกว่าเจ้าของบ้านจะพึงพอใจตามจำนวนครั้งที่ระบุในสัญญาว่าจ้าง ในขั้นตอนนี้เรียกว่าการทำแบบขั้นพัฒนา หรือ Design Development ซึ่งแบบจะถูกพัฒนาให้มีรายละเอียดมากขึ้น และนักออกแบบสาขาอื่นๆ เช่น วิศวกร นักออกแบบตกแต่งภายใน นักออกแบบตกแต่งสวน นักออกแบบแสงสว่าง จะเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมด้วย โดยเริ่มออกแบบและพัฒนาแบบไปพร้อมๆ กับสถาปนิก ดังนั้นการแก้ไขแบบในส่วนหลักๆ จะทำได้ยากขึ้น เนื่องจากการแก้ไขแบบจะกระทบกับแบบหลายส่วน

       เมื่อสิ้นสุดการทำแบบขั้นพัฒนา สถาปนิกจะเริ่มทำแบบขออนุญาตก่อสร้าง เพื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้าง และในระหว่างที่รอแบบขออนุญาตก่อสร้างผ่านการอนุมัติ สถาปนิกและนักออกแบบอื่นๆ จะเริ่มขั้นตอนในการทำแบบก่อสร้าง หรือ Construction Drawing โดยแบบก่อสร้างจะมีความละเอียดมากกว่าแบบขออนุญาตก่อสร้าง คือ จะมีแบบขยายรายละเอียดต่างๆ ทั้งหมด เพื่อให้สามารถนำไปใช้สร้างได้จริง

       หลังจากที่แบบก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ สถาปนิกจะทำรายการประกอบแบบ และเอกสารแสดงปริมาณงานและราคาวัสดุก่อสร้าง (BOQ) ที่คำนวณราคากลางในการก่อสร้าง เพื่อให้เจ้าของใช้เปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้างจากผู้รับเหมารายต่างๆ ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกผู้รับเหมา

       ขั้นตอนถัดมาคือ ขั้นตอนในการก่อสร้างบ้านโดยผู้รับเหมา ตามมาตรฐานแล้วผู้รับเหมาจะมีการทำ Shop Drawing เพื่อใช้ในระหว่างการก่อสร้าง และให้สถาปนิกและผู้ควบคุมงานก่อสร้างตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นเมื่อบ้านสร้างเสร็จแล้ว หากในข้อสัญญาผู้รับเหมาจะต้องทำการส่งมอบแบบเมื่อก่อสร้างเสร็จ ผู้รับเหมาจะทำแบบ As-built Drawing เพื่อให้เจ้าของเก็บไว้เป็นข้อมูลของอาคาร เพื่อการซ่อมแซม ปรับปรุงในอนาคต อย่างไรก็ตาม สำหรับงานก่อสร้างบ้านพักอาศัยโดยส่วนใหญ่ซึ่งมักใช้ผู้รับเหมารายเล็กหรือรายย่อยในการก่อสร้าง จึงอาจไม่มีการทำ Shop Drawing และ As-Built Drawing ที่มักพบเจอในงานโครงการอาคารขนาดใหญ่ แต่สถาปนิกและผู้ออกแบบสาขาอื่นๆ จะเป็นผู้ร่างแบบรายละเอียดการก่อสร้างเฉพาะส่วนที่หน้างานเพื่อให้ผู้รับเหมาสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ราบรื่น

ภาพ: ขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ และนักออกแบบที่เกี่ยวข้อง

ภาพ: ขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้างบ้านพักอาศัย และนักออกแบบที่เกี่ยวข้อง

       จากขั้นตอนในการออกแบบและก่อสร้างที่ได้อธิบายไปนั้น จะเห็นได้ว่าโดยทั่วไปแล้ว นักออกแบบอื่นๆ จะได้รับแบบต่อจากสถาปนิกเพื่อนำไปใช้ออกแบบในส่วนที่ตัวเองได้รับการว่าจ้าง โดยนักออกแบบอื่นๆ จะเริ่มเข้ามาในแบบขั้นพัฒนา แต่ก็มีบ้างที่บางครั้งเจ้าของบ้านว่าจ้างนักออกแบบอื่นๆ เข้ามาช้าเกินไป เช่น เข้ามาในช่วงแบบก่อสร้าง หรือยิ่งไปกว่านั้น เข้ามาในช่วงที่บ้านเริ่มก่อสร้าง หรือก่อสร้างเสร็จแล้ว ซึ่งการที่นักออกแบบอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบช้า จะทำให้การทำงานออกแบบมีข้อจำกัดมากขึ้น และในบางครั้งก็ทำให้ความต้องการของเจ้าของหรือนักออกแบบเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากติดข้อจำกัดของแบบในส่วนหลักๆ ที่แก้ไขไม่ได้แล้ว เช่น ต้องการขุดบ่อเลี้ยงปลาตามขนาดที่ต้องการ แต่ติดโครงสร้างฐานรากของบ้านและแนวท่อระบายน้ำจึงได้บ่อปลาแคบลง หรือ นักตกแต่งภายในต้องการให้ระดับฝ้าเพดานสูงอย่างน้อย 3 เมตร แต่ท่อระบบเครื่องปรับอากาศทำให้ฝ้าเพดานต่ำกว่าที่ต้องการ ฯลฯ ซึ่งหากเป็นแบบขั้นพัฒนา ยังพอที่จะปรึกษาวิศวกรและสถาปนิก เพื่อทำการแก้ไขหรือจัดแปลนใหม่ได้ ดังนั้นแล้วยิ่งนักออกแบบทั้งหมดเข้ามาออกแบบร่วมกันได้เร็วเท่าไรก็จะยิ่งดี โดยอาจจะเข้ามาตั้งแต่ในช่วงการออกแบบร่างเนื่องจากแบบสามารถปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นได้มากตามแนวความคิดที่นักออกแบบแต่ละสาขาเสนอ

ภาพ :บ้านที่ออกแบบโดยสถาปนิก เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของเจ้าของบ้าน
สถานที่: บ้านคุณพรทิพย์ ล้อสีทอง

ภาพ: การตกแต่งภายใน และแสงสว่างภายในบ้าน
สถานที่: บ้านคุณสินธุ และคุณวนิดา ล้อสีทอง

ภาพ: การออกแบบสวน
สถานที่: บ้านคุณพรทิพย์ ล้อสีทอง

       โดยสรุปแล้ว การออกแบบบ้านสักหลัง ต้องอาศัยความร่วมมือ และการประสานงานร่วมกันระหว่างนักออกแบบหลากหลายสาขาอาชีพ และนักออกแบบแต่ละสาขามีมุมมองในการมองบ้านและให้ความสำคัญในแต่ละส่วนไม่เหมือนกัน ดังนั้นการที่นักออกแบบทั้งหมดเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ช่วงต้นๆ ของการออกแบบ จะช่วยให้แบบบ้านมีความครบถ้วน สมบูรณ์ ตรงตามที่เจ้าของบ้านต้องการมากที่สุด

 

ชวนนท์ โฆษกิจจาเลิศ
การศึกษา: สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


บทความที่แล้ว
สนุกกับเรื่องบ้าน : สร้างบ้านใหม่ ใครเกี่ยวข้องบ้าง
7-สนุกกับเรื่องบ้าน-สร้างบ้านใหม่ใครเกี่ยวข้องบ้าง-(1).jpg


บทความถัดไป
สร้างบ้านใหม่ต้องใช้บริการสถาปนิก/วิศวกร เสมอไปหรือไม่
9-สร้างบ้านใหม่ต้องใช้บริการสถาปนิกหรือวิศวกรเสมอไปหรือไม่-(1).jpg


บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4 แนวทางสร้างบ้านใหม่
1-4-แนวทางสร้างบ้านใหม่-บริษัทรับสร้างบ้าน-สถาปนิก-แบบบ้านฟรี-ซื้อแบบบ้าน-บ้านสำเร็จรูป.jpgเตรียมขออนุญาตก่อสร้าง และหาผู้รับเหมาไปพร้อมกัน
1-เตรียมขออนุญาตก่อสร้าง-และหาผู้รับเหมาไปพร้อมกัน.jpg

 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ