เอสซีจี เดคคอร์ ขอแสดงความยินดีกับนักออกแบบ
ที่ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดแบบ “INTELLIGENT SKIN”

ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณนักออกแบบทุกท่าน
ที่ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการประกวดแบบ INTELLIGENT SKIN
และขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านเข้ารอบดังรายนามต่อไปนี้

1.    คุณนิรันดร์  สุขเอม
2.    คุณพีรพล สุทธิมรรคผล
3.    คุณพิทยา ชูศรีวัน
4.    คุณภาราดร ประชานิยม
5.    คุณอดิชาติ แก้วนารายณ์
6.    บจก. ฮิดเด้น อาคิเต็ก แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 
7.    คุณฤทธิรงค์ พุทธมิลินประทีป
8.    คุณนิติกร ผันอากาศ
9.    คุณสุทธิกร  เมืองแมน
10.    คุณอภิสิทธิ์ เชียรวิชัย
11.    คุณเสกสิทธิ์ ยกเช้า
12.    คุณพิชิต อินทร์อ่อน
13.    Sahaphap Thepmani
14.    คุณจิรัญญา กาญจนวิลานนท์
15.    คุณเจตนิพัทธ์ มะทิตะโน
คุณธนากร ข่วงทิพย์
คุณณัฐกานต์ ราชวงศ์
16.    คุณบัณฑิตทัศน์ ทสยันไชย
17.    คุณธนโชติ ม่วงน้อยเจริญ
18.    คุณเอกธาดา ชาวป่า
19.    คุณพรทิพย์ พูนทอง
20.    คุณบุญฤทธิ์ แก้วเกษม
21.    คุณทศพร ยังอยู่
22.    คุณอดิวิศว์ จันทรนิมิตร
23.    คุณบดินทร์ โพธิวัน

Remark : ผู้ผ่านเข้ารอบจะมีทีมงานติดต่อกลับทางโทรศัพท์

ผู้ชนะการประกวดมีสิทธิ์รับรางวัลดังนี้ : (รายภาค)
รางวัลชนะเลิศ                            รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท    
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท 

เกณฑ์การตัดสิน :
•    ความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงาม (สัดส่วนคะแนน 50%)
•    การเลือกใช้วัสดุตามโจทย์ อย่างถูกต้องตามคุณสมบัติ (สัดส่วนคะแนน 40%)
•    มีรายละเอียดมากพอก่อสร้างได้จริง (สัดส่วนคะแนน 10%)

เงื่อนไขในการประกวด : 
•    ทุก Building type ที่กำหนดในโจทย์ จะต้องมีการออกแบบ Facade อยู่ในแบบ และอธิบายความสำคัญของ Facade ต่อการออกแบบพื้นที่ (The impact of facade)
•    สามารถออกแบบได้ทั้ง Exterior & Interior façade โดยใช้สินค้า SCG D'COR Façade อย่างน้อย 1 สินค้าในงานออกแบบ อาทิ ผนังตกแต่ง เอสซีจี เดคคอร์ KMEW, ผนังตกแต่ง เอสซีจี เดคคอร์ รุ่น โมดิน่า, ผนังตกแต่ง เอสซีจี เดคคอร์ รุ่น วูด-ดี, ผนังตกแต่ง เอสซีจี เดคคอร์ รุ่น สมาร์ทบอร์ด เอชดี ฉลุลาย, ผนังและระแนงตกแต่ง เอสซีจี เดคคอร์ รุ่น รัสติค, ไม้ตกแต่งอเนกประสงค์ เอสซีจี เดคคอร์ รุ่น ไลน์, วัสดุตกแต่ง เอสซีจี เดคคอร์ รุ่น ซี-ชาแนล/ซี-ชาแนล พลัส, วัสดุตกแต่ง เอสซีจี เดคคอร์ รุ่น บัวผนัง และอาจใช้สินค้าอื่นๆ ร่วมได้ อาทิ รั้วตกแต่ง เอสซีจี เดคคอร์ รุ่น เฟนซ์, พื้นตกแต่ง เอสซีจี เดคคอร์ รุ่น ที-คลิป, พื้นตกแต่ง เอสซีจี เดคคอร์ รุ่น เซฟเวอร์, บังตาตกแต่ง เอสซีจี เดคคอร์ รุ่น เซรีน
•    ผลงานต้องไม่เคยมีการประกวด หรือถูกสร้างที่ใดมาก่อน
•    จะต้องเป็นผลงานของผู้ส่งเข้าประกวด ห้ามละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
•    ลิขสิทธิ์ของผลงาน และข้อมูลอื่นๆ ที่ส่งเข้าประกวด เอสซีจีขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ต่อสาธารณะได้ทุกรูปแบบ รวมถึงนำชิ้นงานไปก่อสร้างจัดแสดงโชว์ได้โดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติจากเจ้าของผลงาน
•    ส่งผลงานในรูปแบบ plate ขนาด A2 ระบุรายละเอียดดังนี้ 1) Design concept 2) รูปด้าน, รูปตัด, Floor Plan 3) Materials specification 4) ภาพ Perspective (บันทึกเป็นไฟล์ JPEG แยกออกมาเพิ่มจากใน plate)
•    ผู้ที่ได้รับรางวัล เอสซีจี เดคคอร์ ขอไฟล์ SketchUp หรือไฟล์ออกแบบอื่นๆ เพื่อนำไปถอดปริมาณและราคาก่อสร้างเป็นลำดับถัดไป
•    การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด1541   Favorite   Print   Share  
            Change Password Change Password link-social signin-popupnew