ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี คว้ารางวัล Best in Building Health 2020 จาก Center for Active Design ในฐานะที่ปรึกษาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จนได้รับรางวัลอาคารเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งาน “fitwel Certificate” ระดับสูงสุด 3 ดาว เป็นแห่งแรกในเอเชีย และเป็นแห่งแรกนอกทวีปอเมริกาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับรางวัลอาคารเพื่อคุณภาพชีวิต (Well-being) ของผู้ใช้งาน “fitwel Certificate” ของสหรัฐอเมริกา ระดับ 3 ดาว ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของการประเมินรอบปี 2019 (Version 2.1) สะท้อนการออกแบบและบริหารจัดการอาคารที่ใส่ใจต่อสุขภาวะของพนักงานและผู้ใช้อาคาร นับเป็นอาคารระดับ 3 ดาวแห่งแรกในเอเชีย และเป็นแห่งแรกนอกทวีปอเมริกา ส่งผลให้ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี โดย Living Solution Business ได้รับรางวัล Best in Building Health 2020 จาก Center for Active Design (CfAD) (ซึ่งเป็นผู้ออกมาตรฐาน fitwel) ในฐานะ Asia’s Advisory Council ที่ให้คำปรึกษาแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจนได้รับการรับรองมาตรฐาน fitwel v2.1 ระดับ 3 ดาว หมวด Single-Tenant Building (อาคารที่เจ้าของโครงการดูแลพื้นที่ทั้ง 100%)

นายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Living Solution Business (คนที่4จากซ้าย) กล่าวถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่า “SCG Building & Living Care Consulting ได้เริ่มนำ fitwel มาบุกเบิกในประเทศไทย และทำหน้าที่ในฐานะ Asia’s Advisory Council เป็นรายแรกในไทย ร่วมกับ 30 องค์กรทั่วเอเชีย ยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งเจ้าของอาคาร ผู้ประกอบการ รวมไปถึงผู้ใช้อาคาร และสังคมโดยรอบ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน อีกทั้งยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาคารและสิ่งก่อสร้างในระยะยาว ซึ่งนอกจากการให้คำปรึกษาตามมาตรฐาน fitwel แล้ว บริษัทยังสนับสนุนการต่อยอดและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในด้านอื่นๆ ได้แก่ อาคารเขียว (Green Building) อาคารประหยัดพลังงาน และอาคารเพื่อผู้สูงอายุและคนทุกวัย ด้วยมาตรฐานการให้บริการแบบครบวงจรอย่างมืออาชีพ ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าองค์กรอย่างแท้จริง”

“การรับรางวัลในครั้งนี้ สะท้อนถึงการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการสร้าง inclusive well-being หรือการเติบโตไปพร้อมกันทุกภาคส่วนอย่างสมดุลและยั่งยืนของทุกภาคส่วน โดยอาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับคะแนนประเมินสูงในทุกมิติ และโดดเด่นในหลายด้านอาทิ การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบ และการสร้างสุขภาวะที่ดีในพื้นที่ใช้งาน นอกจากนี้ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้รับการรับรองอาคารเพื่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล LEED EBOM คะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของไทยอีกด้วย ซึ่งตอกย้ำความเป็นองค์กรที่ใส่ใจทั้งคนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนที่แท้จริงของตลาดหลักทรัพย์ฯ” นายอภิศักดิ์ เกี่ยวการค้า รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าว

สำหรับผู้ที่สนใจการทำอาคารตามมาตร fitwel สามารถขอคำปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 065-7197909
ทั้งนี้ fitwel เป็นมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข สหรัฐอเมริกา ริเริ่มโดยกรมควบคุมโรคสหรัฐอเมริกา (CDC) และดำเนินการโดย Center for Active Design (CfAD) ซึ่งเป็นองค์กรตรวจประเมินและจัดอันดับอาคารเพื่อคุณภาพชีวิตผู้ใช้งาน พิจารณามิติด้านการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของผู้ใช้งานใน 7 ด้าน คือ การส่งเสริมกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย (Physical Activity) ผู้ใช้งานมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อาชญากรรม และการติดเชื้อ (Promote Occupant Safety) ลดอัตราการป่วยและขาดงานจากปัญหาสุขภาพ (Reduce Morbidity and Absenteeism) เป็นมิตรต่อการใช้งานของคนทุกกลุ่ม (Support Social Equity) สร้างสุขภาวะที่ดีในพื้นที่ใช้งาน (Instill Feelings of Wellbeing) เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบ (Impact Surrounding Community Health) และมีทางเลือกอาหารเพื่อสุขภาพ (Provide Healthy Food Options) โดยในแต่ละปีมีอาคารทั่วโลกเข้ารับการประเมินกว่า 500 อาคาร และมีอัตราการเติบโตของมาตรฐาน เกือบเท่าตัวทุกปี5661   Favorite   Print   Share  
            Change Password Change Password link-social signin-popupnew downloadplan-popupnew