งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และสาธารณสุข พ.ศ.2563
โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หัวข้อ “การปรับสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยภายในบ้านสำหรับผู้สูงอายุ”


SCG Building & Living Care Consulting ธุรกิจบริการให้คำปรึกษาด้านสิ่งปลูกสร้างโดยผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วมบรรยายในงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และสาธารณสุข พ.ศ.2563 Siriraj International Conference in Medicine and Public Health (SICMPH2020) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับ แพทย์ กายภาพพยาบาล พยาบาล และบุคคลภายนอกที่สนใจ ในการจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ


เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 นายวีรเลิศ อมิตรพ่าย Associate Director of SCG Building & Living Care Consulting บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและออกแบบอาคารเพื่อผู้สูงอายุและคนทุกวัย จาก SCG Building & Living Care Consulting ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานประชุมวิชาการฯ จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล บรรยายในหัวข้อ “การปรับสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยภายในบ้านสำหรับผู้สูงอายุ” โดยมีเนื้อหาเพื่อให้ตระหนักถึงการเตรียมที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อมโดยรอบ ให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปตามวัย ทั้งสภาพร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุและครอบครัว ทั้งยังช่วยให้สามารภใช้ชีวิตได้ปกติด้วยตนเองได้ โดยเป็นในเชิงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้วยการออกแบบและด้านเทคโนโลยี เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และสร้างคุณภาพชีวติที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุ


จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าจำนวนครัวเรือนผู้สูงอายุในปี พ.ศ. 2539 อยู่ที่ 29.4% และเพิ่มมากขึ้นเป็น 42.6% ในปี พ.ศ. 2561 แนวโน้มดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความต้องการด้านสินค้าและบริการสำหรับผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ จึงจำเป็นต้องมีการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่จะเอื้อให้ผู้สูงอายุที่ยังมีร่างกายแข็งแรง สามารถใช้ชีวิตได้ด้วยตนเอง


ด้วยสภาพร่างกายของผู้สูงอายุที่เปลี่ยนแปลงไป พฤติกรรมในการใช้ชีวิต และสภาพแวดล้อมภายในบ้านที่ไม่เหมาะสมล้วนเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในการใช้ชีวิต ซึ่งหากได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที หรือมีการปรับสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับการใช้ชีวิต ก็จะช่วยลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุดังกล่าว หรือผ่อนจากหนักก็กลาบเป็นเบาได้ จากอุบัติเหตุดังกล่าว นอกจากจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อร่างกายแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อจิตใจและครอบครัวอีกด้วย ดังนั้นการปรับบ้านจึงเป็นจุดเริ่มต้นพื้นฐานเพื่อให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย โดยการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย หรือการปรับบ้านสำหรับผู้สูงอายุนั้น ไม่มีรูปแบบและข้อกำหนดที่ตายตัว เพราะการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ คือการปรับบ้านเพื่อให้ผู้สูงอายุนั้น อาศัยอยู่ในบ้านได้อย่างอิสระด้วยตัวเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกวัน

ในการปรับบ้านสำหรับผู้สูงอายุจึงมีหลักการพื้นฐานที่ต้องคำนึงถึงดังนี้

  1. ความปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงในการหกล้มและความรุนแรงของการบาดเจ็บ
  2. สามารถเข้าถึงพื้นที่และสิ่งของได้ง่าย เพื่อความเป็นอิสระในการพึ่งพาตนเอง
  3. ใช้งานได้สะดวก เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน และทุ่นแรง
  4. ออกแบบได้อย่างเหมาะสมกับผู้ใช้งานแต่ละบุคคลทั้งทางร่างกาย และจิตใจ
  5. ช่วยสร้างแรงกระตุ้นในด้านการรับรู้
  6. สะอาดจากเชื้อโรค และปลอดโปร่งด้วยคุณภาพอากาศที่ดี

โดยหลักการข้างต้นจำเป็นต้องมีการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพร่างกาย และสรีระของผู้สูงอายุแต่ละบุคคล เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ และปลอดภัยในที่เดิม

ผู้สนใจสามารถรับชมการบรรยายย้อนหลังได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ โดยลงทะเบียนกับ https://sirirajlive.com เพื่อเข้ารับชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ตามลิงค์นี้ https://sirirajlive.com/Event/Detail/hK4plRAexw0fNLzq
3620   Favorite   Print   Share  
            Change Password Change Password link-social signin-popupnew downloadplan-popupnew