GREEN & WELL-BEING BUILDING


GREEN & WELL-BEING BUILDING

บริการให้คำปรึกษาเพื่อการรับรองมาตรฐานอาคารเพื่อยกระดับมาตรฐานสู่ความยั่งยืนและการมีสุขสภาวะที่ดี
สิ่งที่จะได้รับจากการทำอาคารเขียวและอาคารเพื่อสุขภาวะที่ดี

• อาคารที่มี Certified เรื่อง Green & Well-being มีมูลค่าในตลาดมากกว่าอาคารทั่วไป
• มาตรฐาน Green Building, WELL, fitwel และ Well-being ให้ความสำคัญกับการออกแบบอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, มีพื้นที่สีเขียวมากกว่าอาคารทั่วไป วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า
• มาตรฐาน Green Building, WELL, fitwel และ Well-being ช่วยให้ภายในอาคารมีคุณภาพอากาศที่ดีขึ้น ทำให้ผู้อยู่อาศัยมีสุขภาวะที่ดี เพิ่ม Productivity ในการทำงาน และลดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ
• อาคารตามมาตรฐาน fitwel จะคำนึงความปลอดภัย ความเป็นอยู่ และการใช้ชีวิตของคนในอาคารWhy us?

• ครบวงจรด้านการยื่นขอการรับรองมาตรฐานอาคารเขียวและอาคารเพื่อสุขภาวะที่ดี
• มีบริการให้คำปรึกษาที่ครอบคลุมมาตรฐานอาคารชั้นนำในประเทศไทยOur Clients

November 2016
LEED - NC Gold
November 2019
LEED - EBOM Gold
July 2019
LEED - NC Platinum
July 2019
LEED - NC Silver