LIVING CARE


LIVING CARE

บริการให้คำปรึกษาและออกแบบโครงการด้านเวลเนส ลีฟวิ่ง อย่างครบวงจรเพื่อคนทุกวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุจากผู้เชี่ยวชาญที่มีองค์ความรู้เฉพาะทาง
สิ่งที่จะได้รับจากการทำอาคารเขียวและอาคารเพื่อสุขภาวะที่ดี

• การออกแบบที่มีความเหมาะสมถูกหลักการยศาสตร์ ทำให้อาคารเหมาะสมต่อผู้ใช้งานอย่างแท้จริง
• ออกแบบฟังก์ชันการใช้งานที่ครบและเหมาะสมโดยคำนึงถึงการใช้งานที่รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพของคนจากปัจจุบันถึงอนาคต เพื่อลดค่าใช้จ่ายและการปรับปรุงโครงการในอนาคต
• ส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับโครงการที่คำนึงถึงความใส่ใจผู้สูงอายุและคนทุกวัย สร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า ส่งผลให้มีโอกาสในการเพิ่มยอดการใช้บริการและยอดการขายได้มากขึ้น
• ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้งานโครงการ ตอบโจทย์การใช้งานอาคาได้อย่างปลอดภัย สะดวกสบาย และมีสุขภาวะที่ดีWhy us?

• โครงการมีความเหมาะสมต่อผู้ใช้งานอย่างแท้จริง จากการออกแบบที่ถูกหลักการยศาสตร์ ด้วยหลักการ ทำงานที่มีผลงานวิจัยของทีมมารองรับ
• ตอบโจทย์ลูกค้าอย่างแท้จริงด้วยบริการแบบครบวงจรเพื่อโครงการด้านเวลเนส ลีฟวิ่งOur Clients

2018 HOSPITAL WARD & MODEL HOUSE ADLS ROOM BNH HOSPITAL

2020 A.N.B. LABORATORIES RENOVATION BDMS

2019 OPD HALL,CHILD AND ADOLESCENT CLINIC RAMATHIBODI HOSPITAL

2020 IPD WARD Vajira Hospital