ENERGY MANAGEMENT SERVICES

วิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงานเพื่อลดต้นทุน

เพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้กับอาคาร ด้วยการมีระบบการควบคุมการใช้พลังงานและทรัพยากรต่างๆ ที่เพิ่มความคุ้มค่าและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน รวมถึงรักษาและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์และระบบต่างๆ อีกด้วย

BUILDING DESIGN OPTIMIZATION

Building design optimization เหมาะกับทั้งกลุ่มอาคารที่ใช้งานแล้ว (Existing Building) และอาคารใหม่ (New Building) เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะNew normal ทั้งในด้าน ความปลอดภัยของผู้ใช้งานอาคาร, คุณภาพอากาศภายในอาคาร และ ประสิทธิภาพเชิงพลังงาน


Building Control Upgrade and Monitoring

การพัฒนาระบบควมคุม และติดตามตรวจสอบอาคาร ด้วยการบริหารจัดการอย่างถูกต้อง และ ระบบที่เหมาะสม จะนำมาซึ่ง ความปลอดภัยของผู้ใช้งานอาคาร, คุณภาพอากาศภายในอาคาร และ ประสิทธิภาพเชิงพลังงาน


Commissioning of BUILDING ENERGY SYSTEMS

การทดสอบและปรับแต่งงานระบบพลังงานอาคาร ร่วมกับระบบบริหารจัดการอาคาร จะช่วยลดปัญหาที่เกิดทั้งในระหว่างการวางแผนโครงการ และ ระหว่างใช้งานอาคารในอนาคตProjects Reference            Change Password Change Password link-social signin-popupnew downloadplan-popupnew