เป็นที่ทราบกันดีว่า ปัญหาสภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ปัญหาขยะของเสียและมลพิษจากการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งปัญหาคุณภาพและความปลอดภัยในการดำรงชีวิตทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เอสซีจีตระหนักถึงบทบาทสำคัญขององค์กรต่อการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาดังกล่าว ตลอดระยะเวลา SCG มุ่งมั่นในการส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และสร้างความยั่งยืนให้แก่สิ่งแวดล้อมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (SCG Circular Way) ผ่านการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมสินค้า บริการ และโซลูชั่น ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนในสังคม

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ได้นำฉลาก “SCG Green Choice” ฉลากที่ให้การรับรองผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่วยส่งเสริมในเรื่องสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยที่ดี มาเป็นตัวช่วยผู้บริโภคในการเลือกผลิตภัณฑ์ให้ง่ายยิ่งขึ้น พร้อมกับมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
1. ประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน
2. ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ และยืดอายุการใช้งาน
3. สุขภาพและสุขอนามัยที่ดีย้อนกลับไปเมื่อปี 2009 SCG เป็นองค์กรไทยรายแรกที่กำหนดฉลากสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเภทการรับรองตนเอง ภายใต้ชื่อ SCG eco value โดยกำหนดกฎเกณฑ์การพิจารณาอ้างอิง มาตรฐาน ISO14021: Environmental Labels and Declarations-Self-Declared Environmental Claims ควบคู่ไปกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย และผลกระทบที่เกิดขึ้นตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ซึ่งปัจจุบันฉลาก SCG eco value ได้พัฒนาเป็นฉลาก “SCG Green Choice” เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจง่าย และเปรียบเสมือนทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ• ใบไม้สีเขียว แสดงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และผู้บริโภค
• ‘Green’ แสดงถึงการประหยัดพลังงาน สร้างให้โลกสีเขียว ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ช่วยลดโลกร้อน และเป็นมิตรต่อสุขอนามัย
• ‘Choice’ ‘ทางเลือก’ สำหรับผู้บริโภค เราสามารถเลือกเพื่อโลกได้ รวมทั้งดีต่อตนเองและครอบครัวด้วย