ไฮไลท์ล่าสุดเป็นที่ทราบกันดีว่า ปัญหาสภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ปัญหาขยะของเสียและมลพิษจากการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งปัญหาคุณภาพและความปลอดภัยในการดำรงชีวิตทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เอสซีจีตระหนักถึงบทบาทสำคัญขององค์กรต่อการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาดังกล่าว ตลอดระยะเวลา SCG มุ่งมั่นในการส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และสร้างความยั่งยืนให้แก่สิ่งแวดล้อมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (SCG Circular Way) ผ่านการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมสินค้า บริการ และโซลูชั่น ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนในสังคม

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ได้นำฉลาก “SCG Green Choice” ฉลากที่ให้การรับรองผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่วยส่งเสริมในเรื่องสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยที่ดี มาเป็นตัวช่วยผู้บริโภคในการเลือกผลิตภัณฑ์ให้ง่ายยิ่งขึ้น พร้อมกับมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
1. ประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน
2. ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ และยืดอายุการใช้งาน
3. สุขภาพและส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีย้อนกลับไปเมื่อปี 2009 SCG เป็นองค์กรไทยรายแรกที่กำหนดฉลากสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเภทการรับรองตนเอง ภายใต้ชื่อ SCG eco value โดยกำหนดกฎเกณฑ์การพิจารณาอ้างอิง มาตรฐาน ISO14021: Environmental Labels and Declarations-Self-Declared Environmental Claims ควบคู่ไปกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย และผลกระทบที่เกิดขึ้นตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ซึ่งปัจจุบันฉลาก SCG eco value ได้พัฒนาเป็นฉลาก “SCG Green Choice” เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจง่าย และเปรียบเสมือนทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ• ใบไม้สีเขียว แสดงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และผู้บริโภค
• ‘Green’ แสดงถึงการประหยัดพลังงาน สร้างให้โลกสีเขียว ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ช่วยลดโลกร้อน และเป็นมิตรต่อสุขอนามัย
• ‘Choice’ ‘ทางเลือก’ สำหรับผู้บริโภค เราสามารถเลือกเพื่อโลกได้ รวมทั้งดีต่อตนเองและครอบครัวด้วย• ด้านประหยัดพลังงานและลดโลกร้อน คือผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในด้านการใช้พลังงานหมุนเวียน ลดการใช้พลังงาน และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก อาทิ

พลังงานที่นำกลับมาใช้ใหม่
(Recovered Energy)
การใช้พลังงานหมุนเวียน
(Renewable Energy)
การใช้พลังงานลดลง
(Reduce Energy Consumption)
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(Greenhouse Gas Reduction)

• ด้านประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและยืดอายุการใช้งาน คือผลิตภัณฑ์ที่ช่วยบรรลุเป้าหมายการหมุนเวียน อาทิ

การออกแบบให้สามารถแยกประกอบใหม่ได้
(Designed for Disassembly)
การใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรธรรมชาติลดลง
(Reduce Resource Use)
การใช้วัสดุหมุนเวียน
(Renewable Materials)
การใช้น้ำลดลง
(Reduce Water Consumption)
มีอายุการใช้งานนานขึ้น
(Extended Life Product)
ความสามารถในการใช้ซ้ำหรือบรรจุใหม่ได้
(Reusable or Refillable)
การลดของเสีย
(Waste Reduction)
สามารถเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้หรือมีส่วนประกอบของวัสดุที่เวียนกลับมาใช้ใหม่
(Recyclable or Recycled Content)
ความสามารถในการสลายเป็นอินทรีย์วัตถุ
(Compostable)

• ด้านสุขอนามัยที่ดี คือผลิตภัณฑ์ที่ช่วยส่งเสริมให้มีสุขอนามัยที่ดี และมีสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสมต่อการทำงาน อาทิ

มีความเป็นมิตรต่อสุขภาพอนามัย
(Health or Hygiene)
มีคุณสมบัติตามหลักการยศาสตร์
(Ergonomic Product)ดาวน์โหลด


            Change Password Change Password link-social signin-popupnew