เอสซีจี ซีเมนต์บอร์ด (SCG Cementboard)คุณสมบัติความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี ที่ขอการรับรอง ภายใต้ฉลาก SCG Green Choice

• ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ และยืดอายุการใช้งาน (Circularity) โดย เอสซีจี ซีเมนต์บอร์ดผลิตจากวัสดุหมุนเวียนทดแทนวัสดุธรรมชาติ อย่างน้อย 30%


วันที่ได้รับการรับรอง 25/01/2021

วันที่สิ้นสุดการรับรอง 25/01/2024

ข้อมูลดาวน์โหลดอื่นๆ

การ Comply มาตรฐานอาคารเขียว

ดาวน์โหลดใบรับรอง SCG Green Choice

สอบถามข้อมูล SCG Green Choice เพิ่มเติม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

            Change Password Change Password link-social signin-popupnew