กระเบื้องฟอกอากาศ AIR IONคุณสมบัติความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี ที่ขอการรับรอง ภายใต้ฉลาก SCG Green Choice

• สินค้าด้านสุขภาพอนามัยที่ดี (Well Being)  โดย กระเบื้องคอตโต้ รุ่น กระเบื้องฟอกอากาศ หรือ AIR ION ช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ภายในห้องสูงสุด 89% ภายใน 30 นาที บนพื้นที่การใช้งาน 40% ของพื้นที่ห้องดีต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัย 

ภายใต้การทดสอบ : ตามมาตรฐาน SS 554:2016 Singapore standard โดยสถาบัน ALS Laboratory Group (Thailand) และ JIS B 9929:2006 Standard for measuring methods of airbone ion density (FOREIGN STANDARD)  โดยสถาบัน TUV SUD ประเทศสิงค์โปร์


วันที่ได้รับการรับรอง 01/08/2021

วันที่สิ้นสุดการรับรอง 01/08/2024

ข้อมูลดาวน์โหลดอื่นๆ

การ Comply มาตรฐานอาคารเขียว

ดาวน์โหลดใบรับรอง SCG Green Choice

สอบถามข้อมูล SCG Green Choice เพิ่มเติม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
            Change Password Change Password link-social signin-popupnew