คอตโต้ กระเบื้องเซรามิก Hygienic Tileคุณสมบัติความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี ที่ขอการรับรอง ภายใต้ฉลาก SCG Green Choice

• สุขภาพอนามัยที่ดี(Well-Being) โดย ยับยั้งแบคทีเรียบนพื้นผิวกระเบื้อง ได้มากถึง 90%


วันที่ได้รับการรับรอง 23/6/2020

วันที่สิ้นสุดการรับรอง 23/6/2023

ข้อมูลดาวน์โหลดอื่นๆ

การ Comply มาตรฐานอาคารเขียว

ดาวน์โหลดใบรับรอง SCG Green Choice

สอบถามข้อมูล SCG Green Choice เพิ่มเติม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม


ฉลากอื่น ๆ ที่ได้รับการรับรอง
            Change Password Change Password link-social signin-popupnew