คอตโต้ กระเบื้องเกรซพอสเลน ทุกสี ทุกขนาดคุณสมบัติความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี ที่ขอการรับรอง ภายใต้ฉลาก SCG Green Choice

• ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ และยืดอายุการใช้งาน (Circularity) โดย ลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิต อย่างน้อย 25%

• ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี (Well-Being) โดย ปราศจากสารอินทรีย์ระเหย (VOC) จากกระบวนการผลิตที่เผาในอุณหภูมิที่สูงกว่า 1,000 องศาเซลเซียส เฉพาะรุ่นที่ไม่ขัดเคลือบผิว


วันที่ได้รับการรับรอง 23/6/2020

วันที่สิ้นสุดการรับรอง 23/6/2023

ข้อมูลดาวน์โหลดอื่นๆ

การ Comply มาตรฐานอาคารเขียว

ดาวน์โหลดใบรับรอง SCG Green Choice

สอบถามข้อมูล SCG Green Choice เพิ่มเติม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม


ฉลากอื่น ๆ ที่ได้รับการรับรอง

            Change Password Change Password link-social signin-popupnew