SCG HVAC Air Scrubber ระบบบำบัดอากาศเสีย พร้อมลดภาระการทำความเย็นของระบบปรับอากาศคุณสมบัติความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี ที่ขอการรับรอง ภายใต้ฉลาก SCG Green Choice

• ประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน (Climate Resilience) โดย ระบบบำบัดอากาศเสีย ช่วยลดการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศได้อย่างน้อย 20% จากการลดการเติมอากาศจากภายนอกอาคาร

• สุขภาพอนามัยที่ดี (Well-Being) โดย HVAC Air Scrubber เป็นระบบบำบัดอากาศเสีย ช่วยทำให้อากาศในอาคารดีขึ้น ด้วยการดูดซับมลพิษที่เกิดขึ้นในอาคาร ทำให้คุณภาพอากาศภายในอาคารดีเทียบเท่าหรือสูงกว่า มาตรฐานอาคารในระดับสากล เช่น ASHRAE, LEED หรือ WELL Building Standard สามารถควบคุมให้ค่าคาร์บอนไดออกไซด์ในอาคารไม่สูงมากกว่า 1,100ppm (จากจำนวนความหนาแน่นผู้ใช้งานสูงสุด)


วันที่ได้รับการรับรอง 9/3/2020

วันที่สิ้นสุดการรับรอง 9/3/2023

ข้อมูลดาวน์โหลดอื่นๆ

การ Comply มาตรฐานอาคารเขียว

ดาวน์โหลดใบรับรอง SCG Green Choice

สอบถามข้อมูล SCG Green Choice เพิ่มเติม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

            Change Password Change Password link-social signin-popupnew