อิฐมวลเบาคิวคอน ชั้นคุณภาพ 2 (Q-CON Block Class G2)คุณสมบัติความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี ที่ขอการรับรอง ภายใต้ฉลาก SCG Green Choice

• ด้านการใช้พลังงานลดลง (Reduce Energy Consumption)
• ด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Reduction)
โดย อิฐมวลเบาคิวคอน ชั้นคุณภาพ 2 ช่วยลดความร้อนเข้าสู่ตัวบ้าน จึงลดการใช้ไฟฟ้าได้อย่างน้อย 9%  คิดเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก(GHGs)ได้อย่างน้อย 0.75 Kg CO2/ตารางเมตร/ปี


วันที่ได้รับการรับรอง 27/07/2021

วันที่สิ้นสุดการรับรอง 27/07/2024

ข้อมูลดาวน์โหลดอื่นๆ

การ Comply มาตรฐานอาคารเขียว

สอบถามข้อมูล SCG Green Choice เพิ่มเติม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม


ฉลากอื่น ๆ ที่ได้รับการรับรอง            Change Password Change Password link-social signin-popupnew downloadplan-popupnew