แผ่นผนังคิวคอน (Q-CON Wall Panel)คุณสมบัติความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี ที่ขอการรับรอง ภายใต้ฉลาก SCG Green Choice

• ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและยืดอายุการใช้งาน (Circularity) และประหยัดพลังงานและลดโลกร้อน (Climate Resilience) โดยแผ่นผนังคิวคอนช่วยลดความร้อนเข้าสู่ตัวบ้าน จึงลดการใช้ไฟฟ้าได้อย่างน้อย 8%  คิดเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก(GHGs) ได้อย่างน้อย 0.68 Kg CO2/ตารางเมตร/ปี


วันที่ได้รับการรับรอง 27/07/2021

วันที่สิ้นสุดการรับรอง 27/07/2024

ข้อมูลดาวน์โหลดอื่นๆ

การ Comply มาตรฐานอาคารเขียว

สอบถามข้อมูล SCG Green Choice เพิ่มเติม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
            Change Password Change Password link-social signin-popupnew