ผนัง สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี เดคคอร์ รุ่น รัสติคคุณสมบัติความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี ที่ขอการรับรอง ภายใต้ฉลาก SCG Green Choice

• สินค้าด้านประหยัดพลังงานและลดโลกร้อน (Climate Resilience)  โดย ลดการปลดปล่อย Greenhouse Gas จากกระบวนการผลิตได้ อย่างน้อย 5% 

• สินค้าด้านประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและยืดอายุการใช้งาน (Circularity) โดย 

  - ลดการใช้พลังงานจากกระบวนการผลิตได้ อย่างน้อย 5%  

  - ลดการใช้น้ำจากกระบวนการผลิตได้ อย่างน้อย 20%

• สินค้าด้านสุขภาพอนามัยที่ดี (Well Being) โดย ปล่อยสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย Volatile Organic Compounds (VOCs) น้อยกว่า 0.02 mg/m3 จัดอยู่ในกลุ่ม ‘Low emitting VOCs material’ ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับใช้ในงานอาคารสีเขียว


วันที่ได้รับการรับรอง 01/04/2021

วันที่สิ้นสุดการรับรอง 01/04/2024

ข้อมูลดาวน์โหลดอื่นๆ

การ Comply มาตรฐานอาคารเขียว

ดาวน์โหลดใบรับรอง SCG Green Choice

สอบถามข้อมูล SCG Green Choice เพิ่มเติม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

            Change Password Change Password link-social signin-popupnew