ระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop - SUSUNN 
energy solution by SCG CERAMICS
คุณสมบัติความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี ที่ขอการรับรอง ภายใต้ฉลาก SCG Green Choice

• สินค้าด้านประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและยืดอายุการใช้งาน  (Circularity)  โดย ระบบผลิตไฟฟ้า  Solar Rooftop  สำหรับหลังคา อาคารและโรงงานอุตสาหกรรมสามารถผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้อย่างน้อย 114 kWh/kWp/เดือน

• สินค้าด้านประหยัดพลังงานและลดโลกร้อน (Climate Resilience) โดย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างน้อย 56.98  kg-CO2/kWp/เดือน


วันที่ได้รับการรับรอง  30/04/2021

วันที่สิ้นสุดการรับรอง 30/04/2024

ข้อมูลดาวน์โหลดอื่นๆ

การ Comply มาตรฐานอาคารเขียว

ดาวน์โหลดใบรับรอง SCG Green Choice

สอบถามข้อมูล SCG Green Choice เพิ่มเติม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมฉลากอื่น ๆ ที่ได้รับการรับรอง

มาตรฐาน

 • ระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001: 2011 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน BSI
 • ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน BSI
 • ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน BSI
 • ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน BSI

รางวัลการันตี

 • The Prime Minister's Industry Award : Energy Management
 • Asean Energy Awards: Energy Management in large industry
 • Asean Energy Awards: Special Submission
 • Asean Energy Awards : Off Grid : Solar Rooftop & Floating
 • Thailand Energy Awards : โรงงานควบคุมดีเด่น
 • Thailand Energy Awards : ทีมงานพลังงานดีเด่น
 • Thailand Energy Awards : ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานดีเด่น
 • Thailand Energy Awards : ผู้บริหารดีเด่น
            Change Password Change Password link-social signin-popupnew